Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 11 listopada 2014 r. – Carlo De Nicola przeciwko EBI

(Sprawa F-55/08)1

(Służba publiczna – Przekazanie sprawy do Sądu po uchyleniu rozstrzygnięcia – Personel EBI – Ocena – Niezgodność z prawem decyzji komisji odwoławczej – Brak potrzeby orzekania w przedmiocie żądania odszkodowawczego)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat L. Isola)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny (przedstawiciele: G. Nuvoli i F. Martin, pełnomocnicy, wspomagani przez adwokata A. Dal Ferra)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, częściowe stwierdzenie nieważności decyzji komisji odwoławczej w sprawie oceny skarżącego za 2006 r. a po drugie, ustalenie okoliczności, że skarżący jest ofiarą mobbingu, jak również nakazanie stronie pozwanej zaprzestania mobbingu oraz naprawienia krzywdy i szkody.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji komisji odwoławczej Europejskiego Banku Inwestycyjnego z dnia 14 grudnia 2007 r.

Nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie żądania stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 13 lipca 2007 r. o nieawansowaniu skarżącego, żądania stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny za rok 2006 oraz żądania stwierdzenia naprawienia podnoszonej krzywdy z tytułu mobbingu.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Europejski Bank Inwestycyjny pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez C. De Nicole w sprawach F-55/08, T-37/10 P i F-55/08 RENV.

____________

1     Dz.U. C 209 z 15.8.2008, s. 73.