Language of document :

Жалба, подадена на 9 юни 2008 г. - Palazzo/Комисия

(Дело F-57/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Armida Palazzo (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

От една страна, обявяването на незаконосъобразността на член 4 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и от друга страна, отмяната на решението на органа по назначаването относно изчисляването на бонус към признатия осигурителен стаж за придобитите от жалбоподателя пенсионни права в качеството му на местен служител.

Искания на жалбоподателя

да се обяви, че член 4 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица на Европейските общности е незаконосъобразен,

да се отмени Решение от 24 октомври 2007 г. на органа по назначаването относно изчисляването на бонус към признатия осигурителен стаж за придобитите от жалбоподателя пенсионни права в качеството му на местен служител,

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати разноските.

____________