Language of document :

Жалба, подадена на 5 юни 2008 г. - De Nicola/Европейска инвестиционна банка

(Дело F-55/08)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Carlo De Nicola (Strassen, Люксембург) (представители: адв. L. Isola)

Ответник: Европейска инвестиционна банка

Предмет и описание на спора

От една страна, частична отмяна на решение на апелативната комисия относно оценката за жалбоподателя за 2006 година. От друга страна, установяване на упражнявания срещу него психически тормоз и осъждане на ответника да преустанови упражняването на този тормоз и да обезщети претърпяната вреда.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на апелативната комисия, съобщено по електронна поща на 17 ноември 2007 година, копие от което е изпратено на 19 декември 2007 година, в частта, в която то отхвърля жалбата на жалбоподателя срещу решението на неговите висшестоящи за 2006 година, в частта, в която в него се преценява, че жалбоподателят се отказва от своите искания, свързани с пороците на процедурата по годишното оценяване за 2006 година, и накрая в частта, в която в него се твърди, че жалбоподателят приема обвиненията на своите висшестоящи;

да се отменят решенията за повишаване от 13 юли 2007 година, доколкото в тях е пропуснато включването на жалбоподателя в частта за повишенията от длъжност E в длъжност D;

да се отменят всички свързани и предварителни актове, между които оценяването на жалбоподателя за 2006 година, включително и доколкото то не предлага оценка A или оценка B+, нито неговото повишаване в длъжност D, и ако това е необходимо, чрез установяване на незаконосъобразността и в резултат на това на неприложимостта на, наложените от инструкциите, дадени от дирекция "Човешки ресурси", ограничения (количествени или не);

да се установи упражняваният по отношение на жалбоподателя психически тормоз;

да се осъди Европейската инвестиционна банка да преустанови упражняването на психически тормоз по отношение на жалбоподателя и да плати обезщетение за физическите, неимуществените и имуществените вреди, минали и бъдещи;

да се осъди Европейската инвестиционна банка да заплати съдебните разноски.

____________