Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 5. jūnijā - De Nicola/EIB

(lieta F-55/08)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Carlo De Nicola, Štrāsene (Luksemburga) (pārstāvis - L. Isola, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, lūgums daļēji atcelt Apelācijas komitejas lēmuma par 2006. gada prasītāja novērtējumu un, otrkārt, atzīt, ka pret prasītāju ir veikta morālā vajāšana darba vietā, un piespriest atbildētājam izbeigt šādu rīcību un atlīdzināt prasītājam radušos zaudējumus.

Prasītāja prasījumi:

pirmkārt, atcelt prasītājam pa elektronisko pastu 2007. gada 17. novembrī un kā kopiju 2007. gada 19. decembrī nosūtīto lēmumu daļā, kurā Apelācijas komiteja noraida prasītāja apelāciju attiecībā uz novērtējumu par 2006. gadu, kuru veica viņa vadītāji tiktāl, ciktāl tas ir balstīts uz pieņēmumu, ka prasītājs neuzturēja savus iebildumus attiecībā uz 2006. gada novērtējuma procedūras trūkumiem un, visbeidzot, tiktāl, ciktāl tā apgalvo, ka prasītājs piekrita viņa vadītāju kritikai;

atcelt 2007. gada 13. jūlijā pieņemtos lēmumus par paaugstināšanu amatā tiktāl, ciktāl prasītāju nepaaugstināja amatā no E uz D pakāpi;

atcelt visus saistītos, sekojošos un iepriekšpieņemtos aktus, tostarp prasītāja 2006. gada novērtējumu, arī tajā daļā, kurā nav piedāvāts A vai B+ punkta novērtējums un paaugstinājums amatā uz D pakāpi, un, ja tas ir atbilstīgi, atzīt, ka ar Cilvēkresursu direktorāta instrukcijām noteiktie ierobežojumi (gan kvantitatīvie, gan citi) ir prettiesiski un nav piemērojami;

atzīt, ka prasītājs tika psiholoģiski vajāts darba vietā;

piespriest EIB izbeigt prasītāja psiholoģisko vajāšanu darba vietā un piespriest atlīdzināt zaudējumus, kas jau radušies vai radīsies fiziskā, morālā kaitējuma un materiālo zaudējumu rezultātā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________