Language of document :

Žaloba podaná 5. júna 2008 - De Nicola/EIB

(vec F-55/08)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembursko) (v zastúpení: L. Isola, avvocato)

Žalovaná: Európska investičná banka

Predmet a opis sporu

Na jednej strane čiastočné zrušenie rozhodnutia odvolacieho výboru týkajúceho sa hodnotenia žalobcu za rok 2006 a na druhej strane určenie, že došlo k psychickému obťažovaniu žalobcu a uloženie žalovanej, aby ukončila uvedenú činnosť a nahradila žalobcovi spôsobenú ujmu

Návrhy žalobcu

zrušiť opatrenie oznámené e-mailom 17. novembra 2007, ktorého kópia bola odovzdaná 19. decembra 2007 v rozsahu, v akom odvolací výbor zamietol sťažnosť žalobcu proti rozhodnutiu jeho nadriadených týkajúceho sa roku 2006 v rozsahu, v akom sa domnieva, že žalobca vzal svoje námietky týkajúce sa procesných chýb za hodnotenie v roku 2006 späť a nakoniec v rozsahu, v akom sa domnieva, že sa žalobca pripojil k obvineniam svojich nadriadených,

zrušiť rozhodnutie o povýšeniach z 13. júla 2007 v rozsahu, v akom nezohľadnili žalobcu, pokiaľ ide o povýšenie týkajúce sa prechodu z funkcie E do funkcie D,

zrušiť všetky súvisiace, nasledujúce a údajné akty, medzi ktoré patrí hodnotenie žalobcu za rok 2006, a to aj v rozsahu, v akom nenavrhuje známku A alebo známku B+ a jeho povýšenie do funkcie D, a to prípadne prostredníctvom určenia protiprávnosti a neuplatniteľnosti obmedzení (množstvových alebo iných) uložených pokynmi udelenými riaditeľstvom ľudských zdrojov,

určiť, že došlo k psychickému obťažovaniu žalobcu,

uložiť EIB, aby ukončila psychické obťažovanie žalobcu a nahradila fyzickú, nemajetkovú a majetkovú ujmu, ktorá vznikla alebo v budúcnosti vznikne,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________