Language of document :

Жалба, подадена на 9 юни 2008 г. - De Britto Patricio-Dias/Комисия

(Дело F-56/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Jorge De Britto Patricio-Dias (Брюксел, Белгия) (представител: L. Massaux, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

Отмяна на решението на органа по назначаването, с което се отхвърля искането на жалбоподателя да се ползва от основния режим за своите деца.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени Решение на органа по назначаването № R/559/07 от 10 март 2008 г.;

да се установи, че децата му се ползват от основния режим;

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________