Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 4. júna 2009 - De Britto Patricio-Dias/Komisia

(vec F-56/08)1

(Verejná služba - Úradníci - Spoločným systém zdravotného poistenia - Zahrnutie závislých detí do okruhu primárne oprávnených v rámci spoločného systému zdravotného poistenia - Neexistencia sťažnosti - Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: De Britto Patricio-Dias (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Massaux, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu o zamietnutí návrhu žalobcu smerujúcemu k tomu, aby boli jeho deti zahrnuté do okruhu primárne oprávnených v rámci spoločného systému zdravotného poistenia

Výrok uznesenia

1.    Žaloba pána De Britto Patricio-Dias sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Pán De Britto Patricio-Dias znáša trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 209, 15.8.2008, s. 74.