Language of document : ECLI:EU:F:2009:55

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

4 юни 2009 година

Дело F-56/08

Jorge de Britto Patricio-Dias

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Обща здравноосигурителна схема — Основно осигуряване на децата на издръжка по общата здравноосигурителна схема — Липса на административна жалба — Явна недопустимост“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 236 ЕО и член 152 АЕ, с която г‑н De Britto Patricio-Dias оспорва решението на Комисията, с което се отказва децата на издръжка на жалбоподателя да бъдат основно осигурени по общата здравноосигурителна схема на институциите на Европейските общности

Решение: Отхвърля жалбата като явно недопустима. Осъжда жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

Резюме

1.      Жалба за отмяна — Актове, подлежащи на обжалване — Понятие — Актове, които могат да засегнат определено правно положение — Жалба, насочена само срещу мотивите на акт — Недопустимост

(член 230 ЕО)

2.      Длъжностни лица — Жалба — Предварителна административна жалба — Липса — Недопустимост

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

1.      Актове или решения, срещу които може да се подаде жалба за отмяна, са само мерките, пораждащи задължителни правни последици, които могат да засегнат пряко и непосредствено интересите на жалбоподателя, като изменят съществено неговото правно положение. За сметка на това не може да се подава жалба за отмяна само срещу мотивите на такива актове, ако тези мотиви не са необходимата основа на разпоредителната част на акт, който засяга интересите на жалбоподателя.

(вж. точка 15)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 17 септември 1992 г., NBV и NVB/Комисия, T‑138/89, Recueil, стр. II‑2181, точка 31

2.      Съгласно член 91, параграф 2 от Правилника подадената по съдебен ред жалба срещу акт, който засяга интересите на жалбоподателя, е допустима само ако преди това е била подадена жалба до органа по назначаването по реда на член 90, параграф 2 и в предвидения там срок и тази жалба е била отхвърлена изрично или мълчаливо.

(вж. точка 16)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 7 декември 1999 г., Reggimenti/Парламент, T‑108/99, Recueil FP, стр. I‑A‑243 и II‑1205, точка 19