Language of document : ECLI:EU:F:2009:55

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

zo 4. júna 2009

Vec F‑56/08

Jorge de Britto Patricio‑Dias

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Spoločný systém zdravotného poistenia – Základné poistenie nezaopatrených detí v spoločnom systéme zdravotného poistenia – Nepodanie sťažnosti – Zjavná neprípustnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou J. de Britto Patricio‑Dias napáda rozhodnutie Komisie, ktorým bolo zamietnuté základné poistenie jeho nezaopatrených detí v spoločnom systéme zdravotného poistenia inštitúcií Európskych spoločenstiev

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. Žalobca je povinný nahradiť trovy konania.

Abstrakt

1.      Žaloba o neplatnosť – Akty, ktoré možno napadnúť žalobou – Pojem – Akty, ktoré môžu ovplyvniť určité právne postavenie – Žaloba smerujúca iba proti odôvodneniu aktu – Neprípustnosť

(Článok 230 ES)

2.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Neexistencia – Neprípustnosť

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

1.      Akty alebo rozhodnutia, ktoré môžu byť predmetom žaloby o neplatnosť, sú len opatrenia so záväznými právnymi účinkami, ktoré môžu priamo a bezprostredne ovplyvniť záujmy žalobcu tým, že podstatným spôsobom menia jeho právne postavenie. Naopak dôvody takýchto aktov nemôžu byť ako také predmetom žaloby o neplatnosť, pokiaľ nepredstavujú nevyhnutý podklad pre výrok aktu spôsobujúceho ujmu.

(pozri bod 15)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 17. septembra 1992, NBV a NVB/Komisia, T‑138/89, Zb. s. II‑2181, bod 31

2.      Podľa článku 91 ods. 2 služobného poriadku je žaloba proti aktu spôsobujúcemu ujmu prípustná iba vtedy, ak bola predtým menovaciemu orgánu podaná sťažnosť v zmysle článku 90 ods. 2 v lehote stanovenej v tomto článku a ak bola táto sťažnosť výslovným alebo implicitným rozhodnutím zamietnutá.

(pozri bod 16)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 7. decembra 1999, Reggimenti/Parlament, T‑108/99, Zb. VS s. I‑A‑243, II‑1205, bod 19