Language of document : ECLI:EU:F:2009:55

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(prvi senat)

z dne 4. junija 2009

Zadeva F-56/08

Jorge de Britto Patricio-Dias

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Skupni sistem zdravstvenega zavarovanja – Upravičenost vzdrževanih otrok do skupnega sistema primarnega zdravstvenega zavarovanja – Neobstoj pritožbe – Očitna nedopustnost“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero J. de Britto Patricio-Dias izpodbija odločbo Komisije o zavrnitvi, da so njegovi vzdrževani otroci upravičeni do skupnega sistema primarnega zdravstvenega zavarovanja institucij Evropskih skupnosti.

Odločitev:      Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.

Povzetek

1.      Ničnostna tožba – Akti, zoper katere ni pravnega sredstva – Pojem – Akt, ki lahko vpliva na pravni položaj – Tožba, vložena samo zoper obrazložitev akta – Nedopustnost

(člen 230 ES)

2.      Uradniki – Pravno sredstvo – Predhodna upravna pritožba – Neobstoj – Nedopustnost

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

1.      Akti ali odločbe, zoper katere je mogoče vložiti ničnostno tožbo, so samo ukrepi, ki imajo zavezujoče pravne učinke, ki lahko neposredno in takoj vplivajo na interese tožeče stranke s tem, da bistveno spreminjajo njen pravni položaj. Ni pa mogoče vložiti ničnostne tožbe le zoper obrazložitev takih aktov, ker ne pomeni potrebne podpore izreku akta, ki posega v položaj.

(Glej točko 15.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 17. september 1992, NBV in NVB proti Komisiji, T-138/89, Recueil, str. II-2181, točka 31.

2.      V skladu s členom 91(2) Kadrovskih predpisov je tožba zoper akt, ki posega v položaj, dopustna samo, če je bila organu, pristojnemu za imenovanja, prej predložena pritožba v smislu člena 90(2) v roku, določenem v tem členu, in če je bila ta pritožba predmet odločbe o zavrnitvi ali zavrnitve zaradi molka organa.

(Glej točko 16.)

Sklicevanje na:

Sodišče prve stopnje: 7. december 1999, Reggimenti proti Parlamentu, T-108/99, RecFP, str. I-A-243 in II-1205, točka 19.