Language of document : ECLI:EU:F:2009:152

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera întâi)

17 noiembrie 2009

Cauza F‑57/08

Armida Palazzo

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Funcționari – Pensii – Transferul drepturilor de pensie – Drepturi dobândite în calitate de agent local – Calcularea sporului”

Obiectul: Acțiune introdusă în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Palazzo solicită, în esență, anularea deciziei șefului unității „Pensii” a Oficiului „Administrarea și Plata Drepturilor Individuale” din 24 octombrie 2007 în ceea ce privește calcularea sporului de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii pentru drepturile de pensie dobândite în calitate de agent local

Decizia: Respinge acțiunea. Reclamanta suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, toate cheltuielile de judecată efectuate de Comisie. Consiliul Uniunii Europene, intervenient în susținerea concluziilor Comisiei, suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Egalitate de tratament – Tratament diferențiat pentru diferitele categorii de agenți în domeniul garanțiilor statutare și al avantajelor privind securitatea socială – Lipsa discriminării

2.      Funcționari – Pensii – Calculul anilor de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii – Luarea în considerare a perioadelor de activitate desfășurate în calitate de agent auxiliar – Condiții

(Statutul funcționarilor, anexa VIII, art. 4)

1.      Nu pot fi puse în discuție diferențele de statut existente între diferitele categorii de persoane angajate de Comunități, fie în calitate de funcționari propriu‑ziși, fie în calitate de agenți de diferite categorii care aparțin domeniului de aplicare al Regimului aplicabil celorlalți agenți. Astfel, definirea fiecăreia dintre aceste categorii corespunde unor necesități legitime ale administrației comunitare și naturii sarcinilor, permanente sau temporare, pe care aceasta are misiunea să le îndeplinească. Legiuitorul comunitar era astfel liber să prevadă, la articolul 4 din anexa VIII la statut, că numai funcționarii, agenții temporari și agenții contractuali au posibilitatea să solicite, la calcularea drepturilor lor de pensie, luarea în considerare a duratei totale a activității desfășurate în cadrul instituțiilor ca funcționar, agent temporar sau agent contractual.

Pe de altă parte, un agent local nu poate pretinde că este penalizat în raport cu agenții din alte categorii și că, din această cauză, suferă o inegalitate de tratament sau măcar o discriminare nejustificată și disproporționată, în măsura în care, în calitate de agent local, nu se află într‑o situație comparabilă cu agenții din alte categorii. Diferențele de statut care există între agenții locali, pe de o parte, și funcționarii sau agenții temporari, pe de altă parte, nu pot fi repuse în discuție în temeiul principiului egalității de tratament, întrucât aceste diferențe juridice obiective la nivelul garanțiilor statutare, al încadrării, al remunerării și al avantajelor sociale au un caracter esențial. Nu constituie, prin urmare, o discriminare faptul că, din punctul de vedere al garanțiilor prevăzute de statut și al avantajelor în materie de securitate socială, anumite categorii de persoane angajate de Comunități pot beneficia de garanții sau de avantaje care nu sunt acordate altor categorii.

(a se vedea punctele 38 și 39)

Trimitere la:

Curte: 6 octombrie 1983, Celant și alții/Comisia, 118/82-123/82, Rec., p. 2995, punctul 22

Tribunalul de Primă Instanță: 9 iulie 2007, De Smedt/Comisia, T‑415/06 P, nepublicată încă în Repertoriu, punctele 54 și 55, precum și jurisprudența citată

Tribunalul Funcției Publice: 19 octombrie 2006, De Smedt/Comisia, F‑59/05, RecFP, p. I‑A‑1‑109 și II‑1‑1‑409, punctul 76; 12 martie 2009, Arpaillange și alții/Comisia, F‑104/06, RepFP, p. I‑A‑1‑0000 și II‑A‑1‑0000, punctul 61

2.      Pentru asimilarea perioadelor [de activitate] desfășurate în calitate de agent temporar în vederea luării lor în considerare pentru regimul comunitar de pensii, este necesar ca postul ce corespunde funcțiilor exercitate de persoana în cauză să figureze în tabelul de personal al instituției, iar funcțiile exercitate să nu aibă un caracter temporar, cu alte cuvinte, să fie vorba despre sarcini permanente de serviciu public comunitar.

(a se vedea punctele 44 și 48)

Trimitere la:

Curte: 1 februarie 1979, Deshormes/Comisia, 17/78, Rec., p. 189, punctul 51; 23 februarie 1983; Toledano Laredo și Garilli/Comisia, 225/81 și 241/81, Rec., p. 347, punctele 7 și 12