Language of document : ECLI:EU:F:2009:152

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(första avdelningen)

den 17 november 2009

Mål F-57/08

Armida Palazzo

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

“Personalmål – Tjänstemän – Pensioner – Överföring av pensionsrättigheter – Rättighet som har tjänats in som lokalt anställd – Beräkning av redan erhållna rättigheter”

Saken: Talan, väckt av Armida Palazzo med stöd av artikel 236 EG och artikel 152 EA, med yrkande om, i huvudsak, ogiltigförklaring av det beslut som chefen för avdelningen ”pensioner” vid Byrån för löneadministration och individuella ersättningar fattat den 24 oktober 2007 angående beräkningen av de pensionsgrundande tjänsteåren för hennes pensionsrättigheter ur gemenskapens pensionssystem som följer av de rättigheter som tjänats in som lokalt anställd tjänsteman.

Avgörande: Talan ogillas. Sökanden ska bära sina rättegångskostnader och ersätta kommissionens rättegångskostnader. Europeiska unionens råd, som intervenerat till stöd för kommissionen, ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Likabehandling – Skillnader i behandling mellan kategorierna av anställda i fråga om garantier enligt tjänsteföreskrifterna och socialförsäkring – Diskriminering föreligger inte

2.      Tjänstemän – Pensioner – Beräkning av tjänsteår – Beaktande av perioder av tjänstgöring som kontraktsanställd – Villkor

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga VIII, artikel 4)

1.      De skillnader som finns i tjänsteföreskrifterna mellan de olika kategorierna av anställda i gemenskaperna kan inte ifrågasättas, vare sig med avseende på tjänstemän i egentlig mening eller med avseende på de olika kategorier av anställda som omfattas av anställningsvillkoren för övriga anställda. Definitionen av var och en av dessa kategorier motsvarar nämligen de legitima behov som gemenskapsadministrationen har och arten av de arbetsuppgifter, permanenta eller tillfälliga, som den har till uppgift att fullgöra. Gemenskapslagstiftaren har således utan hinder kunnat föreskriva, i artikel 4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, att enbart tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda har möjlighet att begära att hela tjänstgöringstiden för en tjänsteman, tillfälligt anställd eller kontraktsanställd, under vilken avgifter betalats in, ska tas med i beräkningen av hans eller hennes pensionsrättigheter ur gemenskapens pensionssystem.

En lokalt anställd tjänsteman kan inte heller påstå sig vara förfördelad i förhållande till tjänstemän i andra kategorier och på så sätt utsättas för en olikabehandling på grund av en omotiverad och oproportionerlig diskriminering, eftersom han i egenskap av lokalt anställd tjänsteman inte befinner sig i en situation som är jämförbar med den situation i vilken tjänstemännen i de andra kategorierna befinner sig i. Skillnaderna i anställningsform för kontraktsanställda, å ena sidan, och tjänstemän och tillfälligt anställda, å andra sidan, kan inte ifrågasättas med hänvisning till likabehandlingsprincipen. Det föreligger nämligen essentiella objektiva juridiska skillnader mellan anställningsformerna, vad gäller anställningstrygghet, placering i lönegrad, lön och sociala förmåner, varför likabehandlingsprincipen inte är tillämplig. Den omständigheten att vissa kategorier av anställda i gemenskaperna, i fråga om garantier enligt tjänsteföreskrifterna och sociala trygghetsförmåner, kan åtnjuta garantier och förmåner som inte beviljas för andra kategorier kan följaktligen inte anses utgöra diskriminering.

(se punkterna 38 och 39)

Hänvisning till

Domstolen: den 6 oktober 1983, Celant m.fl. mot kommissionen, 118/82–23/82, REG 1983, s. 2995, punkt 22

Förstainstansrätten: den 9 juli 2007, De Smedt mot kommissionen, T‑415/06 P, REG 2007, s. II‑0000, punkterna 54 och 55, och där angiven rättspraxis

Personaldomstolen: den 19 oktober 2006, De Smedt mot kommissionen, F-59/05, REGFP 2006, s. I‑A‑1‑109 och II‑1‑1‑409, punkt 76, och den 12 mars 2009, Arpaillange m.fl. mot Kommissionen, F-104/06, REGFP 2009, s. I‑A‑1‑0000 och II‑A‑1‑0000, punkt 61

2.      För att jämställa perioder som fullgjorts som kontraktsanställd med perioder som fullgjorts som tillfälligt anställd vad gäller tillgodoräknande för gemenskapens pensionssystem, måste den anställning som motsvarar den berörda personens arbetsuppgifter finnas upptagna i institutionens tjänsteförteckning och vara tillgänglig, och att de utförda arbetsuppgifterna inte är av övergående art, det vill säga det ska vara fråga om permanenta uppgifter som ingår i institutionernas gemenskapsuppgifter.

(se punkterna 44 och 48)

Hänvisning till

Domstolen: den 1 februari 1979, Deshormes mot kommissionen, 17/78, REG 1979, s. 189, punkt 51, och den 23 februari 1983, Toledano Laredo och Garilli mot kommissionen, 225/81 och 241/81, REG 1983, s. 347, punkterna 7 och 12