Language of document :

Euroopa Kohtu (suurkoda) 14. mai 2019. aasta otsus (Audiencia Nacionali eelotsusetaotlus - Hispaania) – Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) versus Deutsche Bank SAE

(kohtuasi C-55/18)1

(Eelotsusetaotlus – Sotsiaalpoliitika – Töötajate ohutuse ja tervise kaitse – Tööaja korraldus – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 31 lõige 2 – Direktiiv 2003/88/EÜ – Artiklid 3 ja 5 – Igapäevane ja iganädalane puhkeaeg – Artikkel 6 – Maksimaalne iganädalane tööaeg – Direktiiv 89/391/EMÜ – Töötajate tööohutus ja töötervishoid töökohal – Kohustus luua süsteem, mis võimaldab mõõta iga töötaja igapäevast tööaega)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Audiencia Nacional

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)

Kostja: Deutsche Bank SAE

menetluses osalesid: Federación Estatal de Servicios de la Unión General de Trabajadores (FES-UGT), Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA), Confederación Intersindical Galega (CIG)

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta artikleid 3, 5 ja 6 koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 31 lõikega 2 ning nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiivi 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta artikli 4 lõikega 1, artikli 11 lõikega 3 ja artikli 16 lõikega 3 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus liikmesriigi normid, milles ei ole riigisisese kohtupraktika tõlgenduse kohaselt tööandjatele ette nähtud kohustust luua süsteem, mis võimaldaks mõõta iga töötaja igapäevast tööaega.

____________

1 ELT C 152, 30.4.2018.