Language of document :

2019 m. gegužės 14 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Audiencia Nacional (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) / Deutsche Bank SAE

(Byla C-55/18)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Socialinė politika – Darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga – Darbo laiko organizavimas – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 31 straipsnio 2 dalis – Direktyva 2003/88/EB – 3 ir 5 straipsniai – Dienos ir savaitės poilsis – 6 straipsnis – Maksimalus savaitės darbo laikas – Direktyva 89/391/EEB – Darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga darbe – Pareiga įdiegti sistemą, leidžiančią apskaičiuoti kiekvieno darbuotojo atlikto kasdienio darbo laiko trukmę)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Audiencia Nacional

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)

Atsakovas: Deutsche Bank SAE

dalyvaujant : Federación Estatal de Servicios de la Unión General de Trabajadores (FES-UGT), Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA), Confederación Intersindical Galega (CIG)

Rezoliucinė dalis

2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų 3, 5 ir 6 straipsniai, siejami su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 31 straipsnio 2 dalimi ir 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvos 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo 4 straipsnio 1 dalimi, 11 straipsnio 3 dalimi ir 16 straipsnio 3 dalimi, turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiami valstybės narės teisės aktai, kurie, kaip matyti iš nacionalinio teismo pateikto jų išaiškinimo, nenumato darbdavių pareigos įdiegti sistemą, leidžiančią apskaičiuoti kiekvieno darbuotojo atlikto kasdienio darbo laiko trukmę.

____________

1 OL C 152, 2018 4 30.