Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 27.1.2012 - Rikosoikeudenkäynti Vu Thang Dangia vastaan

(Asia C-39/12)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

Vu Thang Dang

Ennakkoratkaisukysymys

Onko yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta 13.7.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) (EUVL L 243, s. 1) yhtenäisen viisumin myöntämistä ja mitätöimistä säänteleviä 21 ja 34 artiklaa tulkittava siten, että ne estävät kansallisen lainsäädännön mukaisen ulkomaalaisten laittoman maahantulon järjestämisen rangaistavuuden siinä tapauksessa, jos laittomasti maahan tuoduilla henkilöillä on viisumi, joka on kuitenkin saatu matkan todellista tarkoitusta koskevan vilpin perusteella toisen jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta?

____________