Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 27. januára 2012 - trestné konanie proti Vuovi Thangovi Dangovi

(vec C-39/12)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Vu Thang Dang

Prejudiciálna otázka

Majú sa články 21 a 34 nariadenia (ES) č. 810/2009 upravujúce udeľovanie a zrušenie jednotného víza vykladať v tom zmysle, že im odporuje vnútroštátna právna úprava, z ktorej vyplýva trestnosť prevádzačstva v prípadoch, keď prevádzaným osobám síce bolo udelené vízum, avšak na základe podvodu o skutočnom účele vycestovania?

____________

1 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) (Ú. v. EÚ L 243, 15.9.2009, s. 1).