Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Hannover (Německo) dne 20. března 2019 – EZ v. Spolková republika Německo

(Věc C-238/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Hannover

Účastníci původního řízení

Žalobce: EZ

Žalovaná: Spolková republika Německo

Předběžné otázky

Musí být čl. 9 odst. 2 písm. e) směrnice 2011/95/EU1 vykládán v tom smyslu, že „odepření výkonu vojenské služby za konfliktu“ nevyžaduje, aby dotčená osoba v případě, že právo země původu neupravuje právo odepřít výkon vojenské služby, odepřela výkon vojenské služby formalizovaným postupem odepření?

V případě kladné odpovědi na první otázku:

Vztahuje se ochrana, kterou čl. 9 odst. 2 písm. e) směrnice 2011/95/EU poskytuje „odepření výkonu vojenské služby za konfliktu“, rovněž na osoby, které se po uplynutí odkladu nástupu vojenské služby nedají k dispozici vojenské správě země původu a vyhnou se nucenému výkonu vojenské služby útěkem?

V případě kladné odpovědi na druhou otázku:

Musí být čl. 9 odst. 2 písm. e) směrnice 2011/95/EU vykládán v tom smyslu, že výkon vojenské služby brance, který nezná své budoucí služební zařazení v rámci armády, by přímo nebo nepřímo „zahrnoval zločiny nebo jednání spadající mezi důvody vyloučení uvedené v čl. 12 odst. 2“ pouze z toho důvodu, že ozbrojené síly země jeho původu brance využívají k opakovanému a systematickému páchání takovýchto zločinů a jednání?

Musí být čl. 9 odst. 3 směrnice 2011/95/EU vykládán v tom smyslu, že i v případě pronásledování podle čl. 9 odst. 2 písm. e) směrnice 2011/95/EU musí v souladu s čl. 2 písm. d) směrnice 2011/95/EU existovat souvislost mezi důvody uvedenými v článku 10 směrnice 2011/95/EU a jednáními označenými v čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 2011/95/EU za pronásledování nebo neexistencí ochrany před takovým jednáním?

V případě kladné odpovědi na čtvrtou otázku: Je souvislost ve smyslu čl. 9 odst. 3 ve spojení s čl. 2 písm. d) směrnice 2011/95/EU mezi pronásledováním zakládajícím se na trestním stíhání nebo trestu za odepření výkonu vojenské služby a důvodem pronásledování dána již tehdy, když se trestní stíhání nebo trest vážou k tomuto odepření?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany (Úř. věst. 2011, L 337, s. 9).