Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 20. martā iesniedza Verwaltungsgericht Hannover (Vācija) – EZ/Vācijas Federatīvā Republika

(Lieta C-238/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Hannover

Pamatlietas puses

Prasītājs: EZ

Atbildētāja: Vācijas Federatīvā Republika

Prejudiciālie jautājumi

1) Vai Direktīvas 2011/95/ES 1 9. panta 2. punkta e) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka ar “atteikšanos veikt militāro dienestu konflikta laikā” netiek prasīts, lai attiecīgā persona būtu oficiāli atteikusies no militārā dienesta veikšanas, ja izcelsmes valsts tiesību aktos nav paredzētas tiesības atteikties no militārā dienesta?

2)    Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša:

Vai ar Direktīvas 2011/95/ES 9. panta 2. punkta e) apakšpunktā paredzēto “atteikšanos veikt militāro dienestu konflikta laikā” tiek aizsargātas arī personas, kuras pēc tam, kad beidzies termiņš, līdz kuram bija atlikts iesaukums militārajā dienestā, neierodas savas izcelsmes valsts militārā dienesta pārvaldē un bēgot izvairās no piespiedu iesaukšanas?

3)    Ja atbilde uz otro jautājumu ir apstiprinoša:

Vai Direktīvas 2011/95/ES 9. panta 2. punkta e) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka iesaucamais, kuram nav zināma viņa turpmākā militārās darbības joma, militārais dienests jau tāpēc vien tieši vai netieši “ietvertu noziegumu vai tādu darbību izdarīšanu, uz ko attiecas 12. panta 2. punktā minētie izslēgšanas pamati”, jo viņa izcelsmes valsts bruņotie spēki atkārtoti un sistemātiski veic šādus noziegumus vai darbības, izmantojot iesaucamos?

4)    Vai Direktīvas 2011/95/ES 9. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka arī vajāšanas gadījumā saskaņā ar Direktīvas 2011/95/ES 9. panta 2. punkta e) apakšpunktu atbilstoši Direktīvas 2011/95/ES 2. panta d) apakšpunktam ir jābūt saiknei starp Direktīvas 2011/95/ES 10. pantā noteiktajiem iemesliem un Direktīvas 2011/95/ES 9. panta 1. un 2. punktā noteiktajām vajāšanas darbībām vai aizsardzības pret šādām darbībām trūkumam?

5)    Ja atbilde uz ceturto jautājumu ir apstiprinoša: vai saikne Direktīvas 2011/95/ES 9. panta 3. punkta izpratnē, skatot to kopsakarā ar Direktīvas 2011/95/ES 2. panta d) apakšpunktu, starp vajāšanu apsūdzības dēļ vai sodu par atteikšanos veikt militāro dienestu un vajāšanas iemeslu pastāv jau tad, ja apsūdzība vai sods ir saistīta ar atteikšanos?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/95/ES (2011. gada 13. decembris) par standartiem, lai trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus, par bēgļu vai personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību, vienotu statusu, un par piešķirtās aizsardzības saturu (OV 2011, L 337, 9. lpp.)