Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Hannover (Tyskland) den 20 mars 2019 – EZ mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-238/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Hannover

Parter i det nationella målet

Klagande: EZ

Motpart: Förbundsrepubliken Tyskland

Tolkningsfrågor

1. Ska artikel 9.2 e i direktiv 2011/95/EU1 tolkas så, att kriteriet för ”vägran att utföra militärtjänst i en konflikt” inte är att den berörda personen har vägrat utföra militärtjänst i ett formellt förfarande för sådan vägran, om ursprungslandets lagstiftning inte föreskriver en möjlighet att vägra militärtjänst?

2.    Om fråga 1 ska besvaras jakande:

Skyddar artikel 9.2 e i direktiv 2011/95/EU genom kriteriet ”vägran att utföra militärtjänst i en konflikt” även personer som efter att ett uppskov för militärtjänst har löpt ut inte inställer sig vid ursprungslandets militära förvaltning och undandrar sig obligatorisk inkallelse genom att fly?

3.    Om fråga 2 ska besvaras jakande:

Ska artikel 9.2 e i direktiv 2011/95/EU tolkas så, att även för en värnpliktig som inte känner till vilken militär enhet han i framtiden kommer att tillhöra, skulle militärtjänsten direkt eller indirekt ”innefatta brott eller handlingar som omfattas av skälen för undantag i artikel 12.2” endast på den grunden att de väpnade styrkorna i hans ursprungsland återkommande och systematiskt begår sådana brott eller handlingar med hjälp av värnpliktiga?

4.    Ska artikel 9.3 i direktiv 2011/95/EU tolkas så, att det även i fall då förföljelse enligt artikel 9.2 e i direktiv 2011/95/EU föreligger, enligt artikel 2 d måste finnas ett samband mellan de skäl som anges i artikel 10 i direktiv 2011/95/EU och den förföljelse som anges i artikel 9.1 och 2 i direktiv 2011/95/EU eller avsaknaden av skydd mot sådan förföljelse?

5.    För det fall att fråga 4 ska besvaras jakande:

Ska sambandet som avses i artikel 9.3 i direktiv 2011/95/EU, jämförd med artikel 2 d i samma direktiv, mellan förföljelsen genom åtal eller straff för vägran att utföra militärtjänst och skälen för förföljelse anses föreligga redan om åtal eller straff är knutet till vägran?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (EUT L 337, 2011, s. 9).