Language of document :

Жалба, подадена на 20 юли 2012 г. — ZZ и ZZ/Комисия

(Дело F-75/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: ZZ и ZZ (представители: адв. D. Abreu Caldas, адв. A. Coolen, адв. J.-N. Louis, адв. E. Marchal и адв. S. Orlandi)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решенията, с които се изчислява бонусът към пенсионните права, придобити преди постъпването на служба в Европейската комисия и, ако е необходимо, отмяна на решенията за отхвърляне на жалбите, подадени от жалбоподателите по административен ред

Искания на жалбоподателите

да се отменят решенията, с които се изчислява бонусът към пенсионните им права, придобити преди постъпването им на служба в Европейската комисия,

ако е необходимо, да се отменят решенията за отхвърляне на подадените по административен ред жалби, с които жалбоподателите искат да се приложат ОРИ и актюерските ставки, действащи към момента, в който са подали заявление за прехвърляне на пенсионните им права,

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.