Language of document : ECLI:EU:F:2013:150

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(ensimmäinen jaosto)

17 päivänä lokakuuta 2013

Asia F‑77/12

Vasil Vasilev

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Avoin kilpailu – Kilpailuilmoitus EPSO/AD/208/11 – Hakija ei voinut kilpailun esivaiheessa käyttää näppäimistöä, johon hän oli tottunut – Jättäminen hyväksymättä kilpailun arviointivaiheeseen – Yhdenvertainen kohtelu

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Vasil Vasilev vaatii virkamiestuomioistuinta muun muassa kumoamaan 10.5.2012 tehdyn päätöksen, jolla avoimen kilpailun EPSO/AD/208/11 valintalautakunta jätti hyväksymättä hänet kyseisen kilpailun arviointivaiheeseen.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. Vasil Vasilev vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komissiolle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Henkilöstökanne – Kanne, joka koskee kilpailun arviointivaiheeseen hyväksymättä jättämistä koskevaa päätöstä – Mahdollisuus vedota kilpailumenettelyn sääntöjenvastaisuuteen

(Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohta ja 91 artikla)

2.      Virkamiehet – Kilpailu – Avoimen kilpailun kulku – Hakija ei voinut kilpailun esivaiheessa vaihtaa näppäimistötyyppiä – Yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ei ole loukattu

(Henkilöstösääntöjen 1 d artikla ja 27 artiklan ensimmäinen kohta)

1.      Kun otetaan huomioon palvelukseen ottamista koskevan menettelyn monitahoinen luonne eli se, että se muodostuu useista toisiinsa hyvin läheisesti liittyvistä päätöksistä, kantajalla on oikeus vedota kilpailun kuluessa tapahtuneisiin sääntöjenvastaisuuksiin kanteessa, joka koskee myöhemmin tehtyä yksittäispäätöstä kuten arviointivaiheeseen hyväksymättä jättämistä koskevaa päätöstä.

(ks. 15 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑93/11, Taghani v. komissio, 21.3.2013, 38 kohta

2.      Yhdenvertaisen kohtelun periaate edellyttää unionin yleisenä oikeusperiaatteena, että toisiinsa rinnastettavia tapauksia ei kohdella eri tavalla ja että erilaisia tapauksia ei kohdella samalla tavalla, ellei tällaista kohtelua voida objektiivisesti perustella. Yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, jota sovelletaan unionin virkamiesoikeuteen, loukataan myös silloin, kun kahta unionin palveluksessa olevien henkilöiden ryhmää, joiden tosiseikkoja koskevat tilanteet ja oikeudelliset tilanteet eivät ole olennaisesti erilaiset, kohdellaan eri tavoin ja kun tällaista erilaista kohtelua ei voida objektiivisesti perustella.

Se seikka, että bulgariankielisten juristi-lingvistien varallaololuettelon muodostamista varten järjestettävän avoimen kilpailun hakija on ennen kilpailua käyttänyt foneettista näppäimistöä BDS-näppäimistön sijaan eikä ole tottunut käyttämään BDS-näppäimistöä vaikka hänelle on ilmoitettu, että tätä näppäimistöä tullaan käyttämään valintakokeissa, liittyy hakijalle ominaiseen olosuhteeseen, joka ei merkitse erilaisuutta, josta yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaaminen voi aiheutua.

Kun otetaan huomioon laaja harkintavalta, joka valintalautakunnalla on kilpailun sisällön ja sitä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta, kaikkien hakijoiden samanlainen kohtelu ja se, että he kaikki käyttävät vain BDS-näppäimistöä, on perusteltua kilpailun luonteen ja tarkoituksen vuoksi, kun on kyse erikoisalan kilpailusta, jolla on tarkoitus valita tietty määrä erittäin päteviä juristi-lingvistejä unionin tuomioistuimeen, jossa kaikki bulgariankieliset juristi-lingvistit käyttävät standardisoitua BDS-näppäimistöä.

(ks. 26, 31, 35 ja 36 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑127/07, Arcelor Atlantique ja Lorraine ym., 16.12.2008, 23 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑376/03, Hendrickx v. neuvosto, 5.4.2005, 33 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑91/08, Pleijte v. komissio, 25.2.2010, 36 kohta; asia F‑19/10, Marsili v. komissio, 28.3.2012, 20 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen