Language of document : ECLI:EU:F:2015:37

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE
(druhá komora)

z 29. apríla 2015

Vec F‑78/12

Viara Todorova Androva

proti

Rade Európskej únie

„Verejná služba – Povýšenie – Povyšovanie v roku 2011 – Nezapísanie do zoznamu úradníkov prichádzajúcich do úvahy na povýšenie – Článok 45 služobného poriadku – Dva odpracované roky v platovej triede – Nezohľadnenie doby odpracovanej v postavení dočasného zamestnanca – Rozdielne zaobchádzanie na základe právnej povahy zamestnania dotknutých pracovníkov –Smernica 1999/70/ES – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Doložka 4 –Možnosť odvolávať sa – Vylúčenie“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu o ESAE na základe jej článku 106a, ktorou V. Todorova Androva navrhuje v podstate na jednej strane zrušenie rozhodnutia Rady Európskej únie nezapísať ju do zoznamu úradníkov prichádzajúcich do úvahy na povýšenie v rámci povyšovania v roku 2011 a na druhej strane náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, ktorú utrpela v dôsledku nezákonnosti tohto rozhodnutia

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta. V. Todorova Androva znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Rada Európskej únie. Európska komisia a Dvor audítorov Európskej únie znášajú svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Povýšenie – Minimálny požadovaný počet odpracovaných rokov v platovej triede – Výpočet – Zohľadnenie dôb odpracovaných v postavení dočasného zamestnanca – Vylúčenie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45)

2.      Úradníci – Povýšenie – Minimálny požadovaný počet odpracovaných rokov v platovej triede – Výpočet – Vylúčenie dôb odpracovaných v postavení dočasného zamestnanca – Porušenie smernice 1999/70/ES o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Neexistencia

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45; smernica Rady 1999/70, príloha, doložka 4 bod 1)

1.      V konaní o povýšení možno zohľadniť iba roky odpracované v platovej triede ako úradník, a to tým skôr, že podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov nestanovujú, že článok 45 služobného poriadku sa v každom prípade uplatní na situáciu dočasných zamestnancov. Podľa normotvorcu totiž neexistuje žiadna právna kontinuita v služobnom postupe dočasného zamestnanca, ktorý sa stal úradníkom.

(pozri body 51 a 54)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: rozsudky Bellantone/Dvor audítorov, F‑85/06, EU:F:2007:171, bod 51; Toronjo Benitez/Komisia, F‑33/07, EU:F:2008:25, bod 87, a uznesenie Prieto/Parlament, F‑42/07, EU:F:2011:159, bod 61

2.      Zásady nediskriminácie a rovnosti zaobchádzania, ktorých uplatnením je doložka 4 bod 1 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, predstavujú základné zásady právneho poriadku Únie, so zreteľom na ktoré treba posúdiť zákonnosť článku 45 služobného poriadku.

V kontexte sporov medzi úradníkmi a administratívami členských štátov sa na prípadné rozdiely v zaobchádzaní medzi zamestnancami vo verejnej službe a zmluvnými zamestnancami nevzťahuje zásada nediskriminácie zakotvená rámcovou dohodou, pretože takéto rozdiely v zaobchádzaní sa nezakladajú na určitej alebo neurčitej dobe pracovnoprávneho vzťahu, ale na jeho služobnej alebo zmluvnej povahe.

Pokiaľ ide v tejto súvislosti o konanie o povýšení úradníkov, článok 45 služobného poriadku nerobí žiadny rozdiel v zaobchádzaní medzi pracovníkmi na dobu určitú a pracovníkmi na dobu neurčitú. Jedinou okolnosťou zohľadnenou článkom 45 služobného poriadku je totiž právna povaha zamestnania dotknutých zamestnancov, čím v skutočnosti zakladá rozdielne zaobchádzanie s odpracovanými rokmi úradníkov a  odpracovanými rokmi iných zamestnancov. Na takéto rozdielne zaobchádzanie sa však nevzťahuje zásada nediskriminácie zakotvená rámcovou dohodou.

(pozri body 61 – 63)

Odkaz:

Súdny dvor: uznesenie Rivas Montes, C‑178/12, EU:C:2013:150, body 44, 45 a 47

Súd pre verejnú službu: rozsudok Aayhan a i./Parlament, F‑65/07, EU:F:2009:43, bod 101