Language of document :

Lietuvos geležinkeliai AB 27. jaanuaril 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda laiendatud koosseisus) 18. novembri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-814/17: Lietuvos geležinkeliai versus komisjon

(kohtuasi C-42/21 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Lietuvos geležinkeliai AB (esindajad: Rechtsanwälte W. Deselaers, K. Apel ja P. Kirst)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Orlen Lietuva AB

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada vaidlustatud kohtuotsus, täies ulatuses või osas, milles sellega jäeti rahuldamata hagi, milles paluti tühistada komisjoni 2. oktoobri 2017. aasta otsus C(2017) 6544 final (juhtum AT.39813 – Baltic Rail)1 ;

tühistada otsus täies ulatuses või osaliselt;

teise võimalusena tühistada Lietuvos geležinkeliaile määratud trahv või vähendada seda veelgi,

jätta komisjoni kanda kõik käesoleva menetlusega seotud kulud ja kohtukulud Üldkohtus.

Väited ja peamised argumendid

Apellant põhjendab apellatsioonkaebust nelja väitega.

Esiteks tõlgendas Üldkohus ja seetõttu ka kohaldas valesti kohtupraktikat, mille kohaselt peab turgu valitseva seisundiga ettevõtja lubama taristut kasutada ainult siis, kui keeldumine välistab tõenäoliselt taristut kasutada taotleva isiku igasuguse konkurentsi turul, kui sellist keeldumist ei ole võimalik objektiivselt põhjendada ning kui taristu kasutamine kui selline on nimetatud isiku majandustegevuse jaoks vältimatu.

Teiseks ei kujuta endast turgu valitseva seisundi kuritarvitamist see, kui „väga kiirustades ja ilma eelnevalt vajalikke vahendeid tagamata“ kõrvaldati 19 kilomeetri pikkune rööbastee (edaspidi „rööbastee“), mis ühendab Mažeikiaid Loode-Leedus Läti piiriga.

Kolmandaks rikkus Üldkohus õigusnormi, kuna ta tuvastas, et rööbastee kõrvaldamine piirab konkurentsi.

Neljandaks läks Üldkohus iseendaga vastuollu, kuna viitas apellandi väidetavalt konkurentsivastasele kavatsusele, selleks et kindlaks teha, kas ja kui suur trahvisumma tuleb määrata, kuigi Üldkohus oli tuvastanud, et ette heidetud rikkumine ei põhine apellandi kavatsusel, konkurentsivastasel strateegial ega pahal usul.

____________

1 Kokkuvõte komisjoni 2. oktoobri 2017. aasta otsusest Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 102 sätestatud menetluse kohta (juhtum AT.39813 – Baltic Rail) (teatavaks tehtud numbri C(2017) 6544 all) (ELT 2017, C 383, lk 7).