Language of document :

Sag anlagt den 18. december 2006 - Meister mod KHIM

(Sag F-138/06)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Herbert Meister (Alicante, Spanien) (ved Hans-Joachim Zimmermann, befuldmægtiget)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen om afslag truffet den 18. september 2006 i henhold til tjenestemandsvedtægtens artikel 90, stk. 2, af Harmoniseringskontorets præsident annulleres.

Subsidiært annulleres afgørelsen om afslag truffet den 18. september 2006 i henhold til tjenestemandsvedtægtens artikel 90, stk. 2, af Harmoniseringskontorets præsident og dennes skriftlige afgørelse om afslag af 20. september 2006 (dateret 18. september 2006).

Mere subsidiært annulleres den skriftlige afgørelse om afslag af 20. september 2006, som blev truffet af Harmoniseringskontorets præsident på grundlag af tjenestemandsvedtægtens artikel 90, stk. 2.

Mere subsidiært annulleres Harmoniseringskontorets meddelelse af 9. juni 2006 om endelige forfremmelsespoints for 2006 ("definitive Promotion Points 2006").

Mere subsidiært annulleres afgørelsen om afslag truffet den 27. november 2006 af Harmoniseringskontorets præsident.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at udrede et passende beløb op til en årsløn til sagsøgeren, dog mindst 45.000 EUR.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren er ansat som tjenestemand ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) i Alicante (Spanien) og anfægter ved dette sagsanlæg de udtalelser vedrørende sagsøgeren, som sagsøgte hver andet år har udarbejdet, for så vidt som de er materielt urigtige og fejlbehæftede, ligesom de gentagne gange slet ikke er blevet udarbejdet. Sagsøgeren påstår følgelig, at samtlige afgørelser, som sagsøgte har truffet i medfør af vedtægtens artikel 90, stk. 2, annulleres, samt at de forfremmelsespoints, som sagsøgtes fejlagtigt blev tildelt af sagsøgeren for 2006, berigtiges.

Sagsøgeren anfægter endvidere den i forhold til ham årelange retsstridige tilsidesættelse af tjenestemandsvedtægtens artikel 90, stk. 2, som sagsøgte har gjort sig skyldig i, idet der er tale om en forsætlig og uanstændig tilsidesættelse af hans medarbejderrettigheder, hvorfor han har nedlagt påstand om, at sagsøgeren tilpligtes at betale torterstatning i anledning af den mobning og den vedvarende krænkelse af hans personlige rettigheder.

____________