Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 11 grudnia 2006 r. - Hartwig przeciwko Komisji i Parlamentowi

(Sprawa F-141/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Marc Hartwig (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: T.Bontinck, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich i Parlament Europejski

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji indywidualnych Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 12 kwietnia 2006 r. i Parlamentu Europejskiego z dnia 27 marca 2006 r. dotyczących zmiany statusu skarżącego z pracownika tymczasowego na urzędnika;

obciążenie Komisji i Parlamentu kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, który przepracował kilka lat w Komisji w charakterze pracownika tymczasowego w grupie zaszeregowania B*7, zdał konkurs zewnętrzny PE/34/B zorganizowany przez Parlament (grupa zaszeregowania B*5/B*4). Następnie został powołany przez Parlament w charakterze urzędnika na okres próbny w grupie zaszeregowania B*3, przy czym Parlament natychmiast dokonał transferu skarżącego do Komisji, która zaszeregowała go do tej samej grupy zaszeregowania.

W uzasadnieniu skargi skarżący podnosi naruszenie art. 31 i 62 regulaminu pracowniczego oraz art. 5 i 2 załącznika XIII do regulaminu.

Ponadto skarżący podnosi naruszenia zasady uzasadnionych oczekiwań i zasady praw słusznie nabytych.

____________