Language of document : ECLI:EU:F:2007:27

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 15. februára 2007

Veci F‑142/06 a F‑142/06 AJ

Francesco Bligny

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Úradníci – Verejné výberové konanie – Podmienky pripustenia – Nepripustenie na opravu písomnej skúšky – Neúplná prihláška – Dôkaz o občianstve – Právna pomoc“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou pán Bligny navrhuje, najmä, zrušenie rozhodnutí výberovej komisie výberového konania EPSO/AD/26/05 z 23. novembra a 7. decembra 2006 zamietajúcich opraviť písomnú skúšku žalobcu z dôvodu, že k prihláške nebol priložený žiadny dôkaz preukazujúci jeho občianstvo. Ďalej pán Bligny podal podľa článku 94 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa uplatniteľného mutatis mutandis na Súd pre verejnú službu podľa článku 3 ods. 4 rozhodnutia Rady 2004/752/ES, Euratom z 2. novembra 2004, ktorým sa zriaďuje Súd pre verejnú službu Európskej únie (Ú. v. EÚ L 333, s. 7), až do nadobudnutia účinnosti jeho rokovacieho poriadku, žiadosť o poskytnutie právnej pomoci vo veciach F‑142/06 a F‑142/06 R

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako zjavne nedôvodná. Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci sa zamieta. Každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Výberové konanie – Podmienky pripustenia – Stanovenie oznámením o výberovom konaní

(Služobný poriadok úradníkov, príloha III, články 2 a 5)

Výberová komisia je viazaná znením oznámenia o výberovom konaní. Preto je zjavne nedôvodná žaloba na neplatnosť rozhodnutia o vylúčení uchádzača, ktorý v stanovenej lehote nedodal doklad preukazujúci jeho občianstvo bez ohľadu na jasne stanovené lehoty v oznámení o výberovom konaní, pokiaľ ide o nutnosť ich priloženia k prihláške pod sankciou neplatnosti prihlášky. Toto rozhodnutie nemôže byť spochybnené tvrdením, ktoré nemá žiadny právny základ, podľa ktorého administratíva musí uchádzačom poskytnúť všetky potrebné informácie prostredníctvom elektronického spisu uchádzača, bez toho, aby museli konzultovať oznámenie o výberovom konaní, pretože uchádzači sú rovnako ako výberová komisia viazaní uvedeným oznámením o výberovom konaní.

(pozri body 26 – 31 a 33)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 3. apríla 2001, Zaur‑Gora a Dubigh/Komisia, T‑95/00 a T‑96/00, Zb. VS s. I‑A‑79, II‑379, bod 47; 13. marca 2002, Bal/Komisia, T‑139/00, Zb. VS s. I‑A‑33, II‑139, bod 35

Súd pre verejnú službu: 11. júla 2006, Tas/Komisia, F‑12/05, Zb. VS s. I‑A‑1‑79, II‑A‑1‑285, bod 43