Language of document : ECLI:EU:F:2007:20

POSTANOWIENIE PREZESA SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 1 lutego 2007 r.

Sprawa F-142/06 R

Francesco Bligny

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Wniosek o zawieszenie wykonania – Wniosek o ustanowienie środków tymczasowych – Pilny charakter – Brak

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 242 WE, 243 WE, 157 EWEA i 158 EWEA, w której F. Bligny żąda, po pierwsze, zawieszenia decyzji komisji konkursowej z dnia 23 listopada 2006 r. oraz z dnia 7 grudnia 2006 r. odrzucającej jego kandydaturę w konkursie EPSO/AD/06/05, i po drugie, jako środek tymczasowy, nakazania sprawdzenia jego egzaminu pisemnego.

Orzeczenie: Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony. Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Streszczenie

Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zawieszenie wykonania – Przesłanki przyznania – Pilny charakter – Poważna i nieodwracalna szkoda

(art. 24 WE;regulamin Sądu, art. 104§ 2)