Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 8. júla 2010 - Kurrer/Komisia

(vec F-139/06)1

(Verejná služba - Úradníci - Vymenovanie - Dočasní zamestnanci vymenovaní za úradníkov - Uchádzači zapísaní v zozname úspešných uchádzačov pred nadobudnutím účinnosti nového služobného poriadku - Prechodné ustanovenia upravujúce zaradenie do platovej triedy pri prijímaní do zamestnania - Zaradenie do platovej triedy podľa nevýhodnejších nových pravidiel - Článok 5 ods. 4 a článok 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Christian Kurrer (Watermael-Boitsfort, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a H. Krämer, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Rada Európskej únie (v zastúpení: B. Driessen a M. Simm, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktoré nadobudlo účinnosť1. apríla 2006 a ktorým bol žalobca, dočasný zamestnanec zaradený do platovej triedy A7 (teraz A*8) a úspešný uchádzač verejného výberového konania COM/A/3/03, vymenovaný na základe prílohy XIII služobného poriadku za úradníka zaradeného do platovej triedy A*6, platový stupeň 2, bez zachovania bodov tvoriacich súbor bodov pre povýšenie, ktoré nazbieral ako dočasný zamestnanec

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 20, 27.1.2007, s. 39.