Language of document :

Valitus, jonka Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre ja Patrick Vanhoudt ovat tehneet 12.2.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-247/19, Thunus ym. v. EIP, 2.12.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-90/21 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittajat: Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre ja Patrick Vanhoudt (edustaja: L. Levi, avocate)

Muu osapuoli: Euroopan investointipankki

Vaatimukset

tuomio, jonka unionin yleinen tuomioistuin on antanut 2.12.2020 asiassa T-247/19, on kumottava

valittajien ensimmäisessä oikeusasteessa esittämät vaatimukset on siis hyväksyttävä, joten

päätös, joka sisältyy valittajien palkkalaskelmiin helmikuulta 2018 ja jossa peruspalkan vuositarkistukseksi vahvistetaan vain 0,7 prosenttia vuodelta 2018, on kumottava, jolloin myöhempiin palkkalaskelmiin sisältyvät samankaltaiset päätökset on kumottava

vastapuoli on velvoitettava maksamaan korvauksena aineellisesta vahingosta (i) se palkasta maksamatta oleva osuus, joka vastaa vuositarkistuksen soveltamista vuodelta 2018, eli 1,4 prosentin korotus ajanjaksolta 1.1.2018–31.12.2018, (ii) se palkasta maksamatta oleva osuus, joka vastaa seurauksia 0,7 prosentin suuruisen vuositarkistuksen soveltamisesta vuodelta 2018 niiden palkkojen määrälle, jotka maksetaan tammikuusta 2018 lähtien, (iii) viivästyskorkoa palkasta maksamatta oleville osuuksille, kunnes maksamatta olevat määrät on maksettu täysimääräisesti, siten, että viivästyskoron sovellettava korkokanta on laskettava käyttäen perusteena Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioille vahvistamaa ja kyseisenä ajanjaksona sovellettua korkokantaa korotettuna kolmella prosenttiyksiköllä

vastapuoli on velvoitettava korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kollegion kuulemista koskevan oikeuden loukkaaminen – Asiakirja-aineiston ottaminen huomioon vääristyneellä tavalla

Perusteluvelvollisuuden laiminlyönti – Asiakirja-aineiston ottaminen huomioon vääristyneellä tavalla – Se, että tuomioistuin on jättänyt noudattamatta perusteluvelvollisuuttaan

Huolellisuusvelvollisuuden laiminlyönti ja suhteellisuusperiaatteen loukkaaminen

____________