Language of document :

Överklagande ingett den 12 februari 2021 av Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 2 december 2020 i mål T-247-19, Thunus m.fl. mot EIB

(Mål C-90/21 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt (ombud: L. Levi, avocate)

Övriga parter i målet: Europeiska investeringsbanken

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 2 december 2020 i mål T-247/19,

följaktligen bifalla klagandenas yrkanden i första instans och därmed

ogiltigförklara det beslut som finns i klagandenas lönebesked från februari 2018, vilket utgör ett beslut om fastställande av en årlig justering av grundlönen som är begränsad till 0,7 procent för år 2018, och följaktligen ogiltigförklara motsvarande beslut i de efterföljande lönebeskeden,

förplikta svaranden att som ersättning för materiell skada betala i) det lönesaldo som motsvarar en tillämpning av den årliga anpassningen för 2018, det vill säga en ökning med 1,4 procent, för perioden 1 januari 2018–31 december 2018, ii) det lönesaldo som följer av tillämpningen av den årliga anpassningen på 0,7 procent för 2018 på de löner som ska betalas ut från och med januari 2018, iii) dröjsmålsränta på förfallna lönesaldon fram till dess att de förfallna beloppen har betalats i sin helhet, varvid den dröjsmålsränta som ska tillämpas ska beräknas på grundval av den räntesats som Europeiska centralbanken fastställt för huvudsakliga refinansieringstransaktioner, och som är tillämplig under den berörda perioden, ökad med tre punkter,

förplikta svaranden att ersätta samtliga rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

1)    Åsidosättande av kollegiets rätt till samråd – Missuppfattning av handlingarna i målet.

2)    Åsidosättande av motiveringsskyldigheten – Missuppfattning av handlingarna i målet – Domarens åsidosättande av sin motiveringsskyldighet

3)    Brott mot omsorgsplikten och proportionalitetsprincipen

____________