Language of document :

Определение на Съда (пети състав) от 26 март 2021 г. (преюдициално запитване от Tribunal du travail de Liège — Белгия) — VW/Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

(Дело C-92/21)1

(Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Контрол по границите, убежище и имиграция — Политика относно убежището — Критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила — Регламент (ЕС) № 604/2013 („Дъблин III“) — Член 27 — Правна защита срещу решението за прехвърляне — Суспензивен характер на жалбата — Член 29 — Условия и срокове за прехвърлянията — Стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила — Директива 2013/33/ЕС — Член 18 — Национална мярка за настаняване на търсещо убежище лице, спрямо което е прието решение за прехвърляне, в специален приемен център, в който настанените лица получават подкрепа при подготовката за своето прехвърляне)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal du travail de Liège

Страни в главното производство

Жалбоподател: VW

Ответник: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Диспозитив

Член 27 от Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство, трябва да се тълкува в смисъл, че допуска държава членка да приеме по отношение на търсещо убежище лице, което обжалва решение за прехвърляне в друга държава членка по смисъла на член 26, параграф 1 от този регламент, подготвителни мерки за това прехвърляне като задължително определяне на място в специален приемен център, в който настанените лица получават подкрепа, за да се подготвят за прехвърлянето.

____________

1     ОВ C 138, 19.4.2021 г.