Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 25. martā iesniedza Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovēnija) – Slovēnijas Republika

(Lieta C-186/21)

Tiesvedības valoda – slovēņu

Iesniedzējtiesa

Upravno sodišče Republike Slovenije

Pamatlietas puses:

Prasītājs: J. A.

Atbildētāja: Slovēnijas Republika

Prejudiciālie jautājumi

Vai Uzņemšanas II direktīvas 1 8. panta 3. punkta d) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka ar vārdkopu “tostarp” apstāklis, ka “viņam jau bija iespēja piekļūt patvēruma procedūrai” tiek expressis verbis ietverts objektīvo kritēriju skaitā?

Vai – gadījumā, ja uz iepriekšējo jautājumu ir atbildams noliedzoši – Uzņemšanas II direktīvas 8. panta 3. punkta d) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka iepriekš izklāstītajos apstākļos aizturēšana ir pieļaujama tikai, pamatojoties uz iepriekš noteiktiem objektīviem kritērijiem un iepriekš veiktu konstatējumu - ka pieteikuma iesniedzējam jau ir bijusi iespēja iesniegt starptautiskās aizsardzības pieteikumu - no kura varētu secināt, ka ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka šis pieteikums ir iesniegts tikai tālab, lai aizkavētu vai traucētu atgriešanas lēmuma izpildi?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/33/ES (2013. gada 26. jūnijs), ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai (pārstrādāta versija) (OV 2013, L 180, 96. lpp.).