Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud College van Beroep voor het bedrijfsleven (Madalmaad) 26. märtsil 2021 – R. en R. versus Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(kohtuasi C-189/21)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: R. en R.

Vastustaja: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1306/20131 , ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, II lisa kohustuslikku majandamisnõuet (SMR) 10, mis viitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1107/20092 , taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, artikli 55 esimesele ja teisele lausele, tuleb tõlgendada nii, et see nõue hõlmab ka olukordi, kus on kasutatud taimekaitsevahendit, mille kasutamiseks asjaomases liikmesriigis ei ole vastavalt viimasele määrusele luba antud?

____________

1 ELT 2013, L 347, lk 549.

2 ELT 2009, L 309, lk 1.