Language of document :

A Sąd Okręgowy w Katowicach (Lengyelország) által 2021. március 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – G. kontra M. S.

(C-181/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Okręgowy w Katowicach

Az alapeljárás felei

Felperes: G.

Alperes: M. S.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unióról szóló szerződés (a továbbiakban: EUSZ) 2. cikkét és 19. cikkének (1) bekezdését, valamint az Alapjogi Charta (a továbbiakban: Charta) 47. cikkével összefüggésben értelmezett 6. cikkének (1)–(3) bekezdését, hogy

a)    nem minősül az uniós jog értelmében törvény által létrehozott bíróságnak az a bíróság, amelynek keretében az e bíróságon belül bírói tisztségre a többségében a végrehajtó és jogalkotó hatalomtól függetlenül felállított bírói önigazgatási testületek részvételét mellőző eljárásban kinevezett személy jár el, olyan helyzetben, amelyben a tagállam alkotmányos vívmányainak fényében szükséges az e követelménynek megfelelő bírói önigazgatási testület bírói kinevezési eljárásban való részvétele az intézményi és strukturális összefüggésekre, és különösen arra tekintettel, hogy

–    a bírói tisztségre vonatkozó pályázatok véleményezésének kötelezettsége a bírák közgyűléseire hárult, e kötelezettséget pedig szándékosan a nemzeti jogszabályokkal és e bírói önigazgatási testület álláspontjával ellentétes módon figyelmen kívül hagyták;

–    a lengyel alkotmányos és jogszabályi rendelkezésekkel ellentétes módon megválasztott jelenlegi Krajowa Rada Sądownictwa (nemzeti igazságszolgáltatási tanács, Lengyelország) nem független szerv, és annak nem tagjai a szakma e szervbe a végrehajtó és jogalkotó hatalomtól függetlenül kinevezett képviselői, és következésképpen ténylegesen nem nyújtottak be a bírói tisztségre történő kinevezésre irányuló, a nemzeti jogszabályoknak megfelelő kérelmet;

–    a pályázati eljárás résztvevőinek nem állt rendelkezésére az EUSZ 2. cikk, az EUSZ 19. cikk (1) bekezdése, valamint az EUSZ 6. cikk (1)–(3) bekezdése értelmében vett bíróság előtti jogorvoslat.

b)    nem felel meg a törvény által létrehozott független bíróság követelményeinek az a bíróság, amelyben e bíróságon belül bírósági tisztségre a végrehajtó hatalom önkényes beavatkozásától függő és a többségében a végrehajtó és jogalkotó hatalomtól függetlenül felállított bírói önigazgatási testületek vagy a jelölt objektív értékelését biztosító egyéb szerv részvételét mellőző eljárásban kinevezett személy jár el, tekintettel arra, hogy a bírói önigazgatási testületek vagy a végrehajtó és jogalkotó hatalomtól független és a jelölt objektív értékelését biztosító egyéb szerv részvétele a bírói kinevezési eljárásban az EUSZ és a Charta fentiekben említett rendelkezéseiben gyökerező, és az Európai Unióhoz hasonló jogi unió alapját jelentő európai jogi hagyomány összefüggésében szükséges ahhoz, hogy a nemzeti bíróság az uniós joggal érintett ügyekben biztosítsa a hatékony bírói jogvédelem előírt szintjét, és következésképpen biztosított legyen a hatalmi ágak szétválasztásának és egyensúlyának elve, valamint a jogállamiság elve;

Úgy kell-e értelmezni a Charta 47. cikkével összefüggésben értelmezett EUSZ 2. cikket és EUSZ 19. cikk (1) bekezdését, hogy amennyiben a bíróság valamely tanácsának az 1. pontban ismertetett feltételek mellett kinevezett személy a tagja:

a)    azokkal – figyelembe véve az intézményi és rendszerszintű kontextust is – ellentétes az olyan nemzeti jogi rendelkezések alkalmazása, amelyek az ilyen személy bírói tisztségre való kinevezése jogszerűségének vizsgálatát a Sąd Najwyższy (legfelsőbb bíróság, Lengyelország) a bírói tisztségre kizárólag az 1. pontban ismertetett feltételek mellett kinevezett személyekből álló tanácsának kizárólagos hatáskörébe utalják, és amelyek egyben előírják a bírói kinevezésekkel kapcsolatos kifogások elbírálásának mellőzését;

b)    az európai jog tényleges érvényesülésének biztosítása érdekében a nemzeti jog olyan értelmezését követelik meg, amely lehetővé teszi a bíróság számára, hogy a határozathozatalra alkalmatlan bíró kizárására vonatkozó szabályok analógia útján történő alkalmazása útján hivatalból kizárja az ilyen személyt az ügy elbírálásából (iudex inhabilis)?

____________