Language of document : ECLI:EU:C:2013:365

KONKLUŻJONIJIET TAL-AVUKAT ĠENERALI

SHARPSTON

ippreżentati fis-6 ta’ Ġunju 2013 (1)

Kawża C‑189/11

Il-Kummissjoni Ewropea

vs

Ir-Renju ta’ Spanja

Kawża C‑193/11

Il-Kummissjoni Ewropea

vs

Ir-Repubblika tal-Polonja

Kawża C‑236/11

Il-Kummissjoni Ewropea

vs

Ir-Repubblika Taljana

Kawża C‑269/11

Il-Kummissjoni Ewropea

vs

Ir-Repubblika Ċeka

Kawża C‑293/11

Il-Kummissjoni Ewropea

vs

Ir-Repubblika Ellenika

Kawża C‑296/11

Il-Kummissjoni Ewropea

vs

Ir-Repubblika Franċiża

Kawża C‑309/11

Il-Kummissjoni Ewropea

vs

Ir-Repubblika tal-Finlandja

Kawża C‑450/11

Il-Kummissjoni Ewropea

vs

Ir-Repubblika Portugiża

“VAT — Skema speċjali għall-aġenti tal-ivvjaġġar”

1.        F’din is-serje ta’ kawżi dwar nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu, il-Kummissjoni tikkontesta l-interpretazzjoni tad-Direttiva 2006/112 (2) ta’ tmien Stati Membri li jqisu li l-iskema ta’ marġni speċjali tal-VAT għall-aġenti tal-ivvjaġġar (iktar ’il quddiem: “l-iskema ta’ marġni”) stabbilita fl-Artikoli 306 sa 310 ta’ din id-direttiva (Anness I ta’ dawn il-konklużjonijiet) tapplika irrispettivament minn jekk il-konsumatur ikunx effettivament vjaġġatur jew le. Abbażi tat-terminoloġija użata f’ċerti verżjonijiet lingwistiċi tad-dispożizzjonijiet inkwistjoni, din l-interpretazzjoni tissejjaħ “l-approċċ tal-konsumatur”. Il-Kummissjoni tiddikjara li, skont il-leġiżlazzjoni (u skont il-prassi fl-Istati Membri l-oħra), l-iskema ta’ marġni tapplika biss fejn il-konsumatur huwa l-vjaġġatur. Din l-interpretazzjoni tagħha, abbażi tat-terminoloġija fil-verżjonijiet lingwistiċi l-oħra, tissejjaħ “l-approċċ tal-ivvjaġġatur”. Din hija essenzjalment il-kwistjoni prinċipali f’dawn il-kawżi kollha, u l-unika kwistjoni f’sebgħa minnhom. Jiena ser nindirizza biss din il-kwistjoni f’dawn il-konklużjonijiet.

Fir-rigward tar-Renju ta’ Spanja biss, il-Kummissjoni toġġezzjona wkoll għal tliet aspetti ulterjuri tar-regoli nazzjonali dwar l-iskema ta’ marġni, li jirrigwardaw, rispettivament, l-esklużjoni mill-iskema ta’ marġni ta’ sitwazzjonijiet li fihom aġenziji tal-ivvjaġġar li jbigħu bl-imnut ibigħu vjaġġi organizzati kollox inkluż minn aġenziji li jbigħu bl-ingrossa, id-dikjarazzjoni tal-ammont ta’ VAT inkluż fil-prezz u d-determinazzjoni tal-ammont taxxabbli għal perijodu ta’ taxxa. Jiena ser nindirizza dawn il-kwistjonijiet f’konklużjoni separata, ippreżentata l-lum ukoll.

Id-Direttiva dwar vjaġġi kollox inkluż

Id-definizzjonijiet inklużi fl-Artikolu 2 tad-Direttiva dwar vjaġġi kollox inkluż (3) ma humiex direttament rilevanti f’dan il-każ. Madankollu jistgħu jipprovdu sfond utili sabiex tinftiehem l-iskema ta’ marġni. Għal dak li jirrigwarda d-Direttiva dwar vjaġġi kollox inkluż:

“1.   ‘pakkett’ [kollox inkluż] tfisser it-tagħqid irranġat minn qabel ta’ mhux anqas minn tnejn minn dawn li ġejjin meta jinbiegħu jew jiġu offruti għall-bejgħ bi prezz inklużiv u meta s-servizz ikopri perjodu ta’ aktar minn erbgħa u għoxrin siegħa jew jinkludi akkomodazzjoni ta’ bil-lejl:

(a)   trasport;

(b)   akkomodazzjoni;

(ċ)   servizzi turistiċi oħra mhux anċillari għat-trasport jew l-akkomodazzjoni u li jammontaw għal parti sinifikanti tal-pakkett.

[...];

2.     ‘l-organizzatur’ tfisser il-persuna li [...] jorganizza pakketti u jbigħhom jew joffrihom għall-bejgħ, kemm jekk direttament kif ukoll jekk permezz ta’ bejjiegħ;

3.     ‘il-bejjiegħ’ tfisser il-persuna li tbiegħ jew toffri għal bejgħ il-pakkett imlaqqa’ mill-organizzatur;

4.     ‘il-konsumatur’ tfisser il-persuna li tieħu jew taċċetta li tieħu l-pakkett [...] jew xi persuna oħra li f’isimha il-kuntrattur ewlieni jaċċetta li jixtri l-pakkett [...] jew xi persuna li lilha l-kuntrattur ewlieni jew xi wieħed mill-benefiċjarji l-oħra jittrasferixxi il-pakkett [...];

5.     ‘il-kuntratt’ tfisser il-ftehim li jorbot lill-konsumatur ma’ l-organizzatur u/jew mal-bejjiegħ.”

L-iskema ta’ marġni

L-iskema ta’ marġni għandha l-bidu tagħha fl-Artikolu 26 tas-Sitt Direttiva tal-VAT (Anness II ta’ dawn il-konklużjonijiet) (4). Is-sustanza tagħha hija sempliċi. Meta aġent tal-ivvjaġġar, li jkun qed jaġixxi f’ismu, juża l-provvisti u s-servizzi ta’ persuna taxxabbli oħra fil-provvista ta’ faċilitajiet tal-ivvjaġġar, it-tranżazzjonijiet kollha għandhom jitqiesu bħala provvista unika, suġġetta għall-VAT fl-Istat Membru tal-aġent tal-ivvjaġġar. L-ammont taxxabbli jitqies li huwa l-marġni tal-aġent tal-ivvjaġġar – id-differenza bejn l-ispejjeż tiegħu inkluż il-VAT għall-provvisti u servizzi li huwa jinkludi fil-pakkett kollox inkluż li jbigħ u l-prezz, eskluża l-VAT, li huwa jitlob għal dak il-pakkett.

L-iskema ta’ marġni ma kinitx inkluża fl-abbozzi inizjali jew irriveduti għal leġiżlazzjoni tal-Kummissjoni, u għalhekk ma hemm ebda storja leġiżlattiva miktuba li minnha tista’ tittieħed direttament indikazzjoni dwar l-għan tagħha. Madankollu, huwa paċifiku f’dawn il-proċeduri li l-għan kien doppju: li jiġu ssemplifikati l-affarijiet għall-aġenti tal-ivvjaġġar li inkella jkollhom inaqqsu jew jitolbu l-VAT tal-input fi Stati Membri differenti u li jiġi żgurat li kull servizz ikun intaxxat fejn ipprovdut.

Mingħajr arranġament bħal dak tal-iskema ta’ marġni, aġent tal-ivvjaġġar jew operatur tal-ġiti li jgħaqqad vaganza jew vjaġġ kollox inkluż fl-Unjoni Ewropea jkun suġġett għall-VAT tal-output fuq il-prezz kollu tal-pakkett fl-Istat Membru tiegħu. Huwa jkollu jiġbor lura l-VAT imposta fuqu, ħafna drabi fi Stati Membri oħra, għall-provvisti bħal trasport, akkomodazzjoni, ikliet, ġiti bil-gwida, cruises jew attivitajiet ta’ divertiment organizzati pprovduti f’dawk l-Istati Membri. Dan mhux biss ikun jinkludi kumplessità amministrattiva sinjifikattiva iżda, b’riżultat ta’ dan, dawn is-servizzi jkunu suġġetti għall-VAT mhux fl-Istat Membru li fih ikunu fil-fatt ġew ipprovduti u kkunsmati iżda fl-Istat Membru li fih inxtara l-pakkett kollox inkluż. Dħul mill-VAT sinjifikattiv jista’ għalhekk jiġi ttrasferit mill-Istati Membri li jipprovdu destinazzjonijiet turistiċi għal dawk li jipprovdu t-turisti.

Madankollu, minbarra dawn l-effetti, l-iskema ta’ marġni bħala prinċipju hija newtrali fir-rigward tas-sistema tal-VAT. Fuq il-katina kollha ta’ provvisti, ma huwiex impost iktar jew inqas minn dak li huwa l-każ, u, bħala prinċipju, ebda ammont residwu ma jintrabat irrevokabbilment fi stadju intermedjarju, b’tali mod li jkun ta’ piż fuq wieħed mill-operaturi ekonomiċi involuti. Eżempju komparattiv jista’ jgħin f’dan ir-rigward.

Jekk l-ispejjeż ta’ (pereżempju, trasport, lukanda u ristorant) servizzi mixtrija mill-aġent tal-ivvjaġġar u inklużi fil-pakkett huma 100, eskluża l-VAT, jekk il-marġni nett tal-aġent tal-ivvjaġġar fuq dawk is-servizzi huwa 20 u jekk il-VAT hija mħallsa bl-20 % (fl-Istati Membri kkonċernati kollha, jekk hemm iktar minn wieħed), allura:

skont l-iskema normali, l-aġent tal-ivvjaġġar jixtri b’100, flimkien mal-VAT ta’ 20, bi prezz ta’ 120 inkluża l-VAT; iżid il-marġni tiegħu ta’ 20 mal-prezz eskluża l-VAT, ibigħ b’120, flimkien ma’ VAT ta’ 24, bi prezz ta’ 144 inkluża l-VAT; inaqqas il-VAT tal-input ta’ 20 u jiġġustifika lill-awtorità tat-taxxa d-differenza ta’ 4 bejn output u input VAT;

skont l-iskema ta’ marġni, l-aġent tal-ivvjaġġar jixtri b’100, flimkien mal-VAT ta’ 20, bi prezz ta’ 120 inkluża l-VAT; iżid il-marġni tiegħu ta’ 20 mal-prezz inkluża l-VAT, ibigħ b’ 140, flimkien ma’ VAT ta’ 4, bi prezz li jinkludi l-VAT ta’ 144; ma jnaqqas ebda VAT tal-input iżda jiġġustifika lill-awtorità tat-taxxa l-VAT tal-output ta’ 4 biss fuq il-marġni tiegħu ta’ 20.

Fiż-żewġ każijiet, il-prezz tal-bejgħ inkluża l-VAT huwa ta’ 144 u l-awtoritajiet tat-taxxa jiġbru VAT ta’ 24, bil-piż kollu impost fuq ix-xerrej tal-pakkett kollox inkluż.

Meta s-servizzi inkwistjoni huma pprovduti fi Stat Membru wieħed jew iktar li ma jkunx dak li fih jinbigħ il-pakkett kollox inkluż, taħt l-iskema normali l-aġent tal-ivvjaġġar ma jistax sempliċement inaqqas il-VAT tal-input ta’ 20 mill-VAT tal-output tiegħu ta’ 24. Sakemm ma jkunx irreġistrat għall-VAT f’dawk l-Istati Membri, huwa jkollu jgħaddi mill-proċess pjuttost ikkumplikat tat-talba għal rifużjoni hemmhekk (5), fejn jista’ jkollu jistenna għal żmien kunsiderevoli, b’kuntrast mas-sistema ta’ tnaqqis immedjat meta tranżazzjonijiet huma limitati għal Stat Membru uniku. Barra minn hekk, l-Istati Membri inkwistjoni ma jiġbru ebda VAT fuq servizzi pprovduti fit-territorju tagħhom. Madankollu, taħt l-iskema ta’ marġni, ma tqum ebda waħda minn dawn id-diffikultajiet.

Ma hemmx kontenzjuż bejn il-partijiet fir-rigward tal-prinċipji stabbiliti hawn fuq. Id-differenza fl-interpretazzjoni tirrigwarda biss jekk, sabiex tapplika l-iskema ta’ marġni, il-persuna li tixtri l-pakkett kollox inkluż għandhiex tkun vjaġġatur (il-persuna li effettivament tikkonsma s-servizz jew provvisti oħra (6)) jew tistax tkun ukoll aġent tal-ivvjaġġar ieħor. Din il-kwistjoni tqum b’mod partikolari, milli jidher, peress li sar komuni ħafna li aġenti tal-ivvjaġġar jew operaturi turistiċi (“organizzaturi” fit-terminoloġija tad-Direttiva dwar vjaġġi kollox inkluż) jgħaqqdu vaganza jew vjaġġ kollox inkluż li huma jbigħu lill-aġent jew operatur ieħor (“bejjiegħ” fit-terminoloġija tad-Direttiva dwar vjaġġi kollox inkluż) qabel ma jsir il-bejgħ finali. Madankollu, ikun hemm inqas skop ta’ pożizzjonijiet diverġenti li kieku l-lingwa tal-leġiżlazzjoni tal-UE kienet iktar konsistenti.

Fis-sitt lingwi li fihom is-Sitt Direttiva kienet ġiet abbozzata oriġinarjament (id-Daniż, l-Olandiż, l-Ingliż, il-Franċiż, il-Ġermaniż u t-Taljan), il-kelma “vjaġġatur” jew l-ekwivalenti tagħha kienet użata fl-Artikolu 26 kollu, minbarra fil-verżjoni Ingliża, li użat “klijenti” darba biss, fid-definizzjoni tal-portata tal-iskema fl-Artikolu 26(1): “where the travel agents deal with customers in their own name and use the supplies and services of other taxable persons in the provision of travel facilities” (7).

Bi tkabbir suċċessiv, din l-anomalija nxterdet f’diversi verżjonijiet lingwistiċi oħra, u ġiet estiża, f’ċerti każijiet, għal waqtiet fejn l-Ingliż juża “vjaġġatur”.

Fis-Sitt Direttiva, il-verżjoni Estonjana, Latvijana, Litwana, Maltija, Pollakka, Portugiża, Slovakka, Slovena u Svediża segwiet il-mudell Ingliż, bl-użu ta’ “klijenti” darba biss, waqt li dik Finlandiża, Griega, Ungeriża u Spanjola segwiet il-lingwi oriġinali l-oħra bl-użu ta’ “vjaġġatur” tul it-test kollu. Fil-verżjoni Ċeka “klijent” kienet użata tul it-test kollu, anki fejn l-Ingliż intuża “vjaġġatur”.

Fid-Direttiva 2006/112, il-mudell tbiddel kemmxejn. Il-ħames lingwi oriġinali (fl-1977) minbarra l-Ingliż (id-Daniż, l-Olandiż, l-Ingliż, il-Franċiż, il-Ġermaniż u t-Taljan), flimkien maċ-Ċek, l-Estonjan, il-Grieg, l-Ungeriż, il-Latvijan, il-Litwan, is-Sloven u s-Spanjol jużaw dejjem “vjaġġatur”. Il-mudell Ingliż jinsab fil-verżjoni Bulgara, Maltija, Pollakka u Svediża. “Klijent” hija użata dejjem fil-verżjoni Portugiża, Rumena u Slovakka. Il-Finlandiż juża “klijent” fi tliet waqtiet u “vjaġġatur” fi tnejn (8).

Fl-2002, il-Kummissjoni pproponiet emendi għall-Artikolu 26 tas-Sitt Direttiva (9), li kienu jinkludu s-sostituzzjoni tal-kelma “vjaġġatur” ma’ “klijent” fl-Artikolu kollu (10).

Fil-memorandum spjegattiv tagħha (11), il-Kummissjoni tat ir-raġunijiet li ġejjin għall-proposta ta’ tibdil:

“[...] waħda mill-problemi prinċipali mressqa mill-Istati Membri u mill-aġenti tal-ivvjaġġar hija l-fatt li l-iskema tista’ strettament tkun applikata biss meta servizz tal-ivjaġġar inbigħ lil vjaġġatur. Tali regola kienet magħmula għas-sitwazzjoni tas-suq fl-1977, meta vjaġġi kollox inkluż kienu prinċipalment mibjugħa minn aġent tal-ivvjaġġar direttament lill-vjaġġatur. Illum is-sitwazzjoni nbidlet b’mod kunsiderevoli. Iktar persuni qegħdin joperaw fis-settur u provvista ta’ vjaġġi kollox inkluż hija iktar ifframmentata milli fl-1977. Għalhekk iktar u iktar servizzi tal-ivjaġġar huma pprovduti jew lil aġenti tal-ivvjaġġar oħra jew lil persuni taxxabbli li jużaw servizzi tal-ivvjaġġar bħala inċentiv għall-persunal tagħhom jew fil-qafas tan-negozju tagħhom, pereżempju, seminars.

Is-sitwazzjoni attwali, fejn l-iskema speċjali ma tapplikax meta servizz tal-ivvjaġġar jinbigħ lil persuna li ma hijiex vjaġġatur, ma għadhiex tiżgura li d-dħul mill-VAT ikun allokat lill-Istat Membru fejn effettivament isir il-konsum. Meta aġent tal-ivvjaġġar ibigħ vjaġġ kollox inkluż lil aġent tal-ivvjaġġar ieħor, għandhom jiġu applikati r-regoli normali ta’ tassazzjoni. Dan ifisser li huwa għandu jkun jista’ jnaqqas il-VAT tal-input li huwa ħallas lill-fornituri tiegħu u li jitlob il-VAT fl-Istat Membru fejn huwa stabbilit fuq il-valur kollu tal-provvista tiegħu fi tranżitu ta’ vjaġġ kollox inkluż lit-tieni aġent tal-ivvjaġġar. F’dak il-każ id-dħul mill-VAT fuq il-provvisti inizjali (pereżempju akkomodazzjoni f’lukanda) ma jibqax allokat lill-Istat Membru fejn is-servizzi differenti jiġu kkunsmati, iżda jmur lura lill-Istat Membru fejn l-aġent tal-ivvjaġġar huwa stabbilit.

Sabiex jevitaw dan, diversi Stati Membri b’industriji turistiċi kbar japplikaw interpretazzjoni differenti għal dan l-artikolu, u jestendu l-portata tal-iskema speċjali għal provvisti ta’ servizzi tal-ivvjaġġar minn aġenti tal-ivvjaġġar lil klijenti li ma humiex vjaġġaturi. Ir-riżultat huwa li l-għan oriġinali ta’ din l-iskema, is-semplifikazzjoni u t-tassazzjoni fl-Istat Membru tal-konsum jintlaħqu aħjar.

Madankollu, dan iwassal għal applikazzjonijiet differenti tal-iskema speċjali fil-Komunità, sitwazzjoni li ma hijiex kompatibbli mal-funzjonament it-tajjeb tas-suq intern u li tfixkel il-kompetizzjoni bejn negozjanti stabbiliti fi Stati Membri differenti. Din hija sitwazzjoni inaċċettabbli u għalhekk il-Kummissjoni tipproponi li l-ewwel sentenza tal-Artikolu 26(2) tkun emendata billi jitħassru l-kliem ‘lill-vjaġġatur’.

Il-konsegwenza ta’ dan hija li l-portata tal-iskema speċjali titwessa’ b’mod sostanzjali. Fil-verżjoni emendata tagħha, l-iskema speċjali għandha tapplika għall-provvisti kollha minn aġenti tal-ivvjaġġar taħt il-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 26(1), irrispettivament min-natura tal-klijent (persuna privata, persuna taxxabbli, negozju, aġenti tal-ivvjaġġar oħra, eċċ.)”. [traduzzjoni mhux uffiċjali]

Il-proposta għadha ma ġietx adottata. Hija għadha quddiem il-Kunsill, li donnu għadu ma laħaqx ftehim dwarha.

Proċedura

Essenzjalment, dawn huma ċ-ċirkustanzi li fihom, fl-2006, il-Kummissjoni analizzat l-applikazzjoni tal-iskema ta’ marġni madwar l-Unjoni Ewropea u adottat il-pożizzjoni li 13-il Stat Membru kienu qed jimplementawha b’mod żbaljat (speċifikatament, huma ħadu l-approċċ tal-klijent pjuttost milli l-approċċ tal-vjaġġatur). Sussegwentement ftit minn dawn l-Istati Membri (12) emendaw il-leġiżlazzjoni tagħhom, iżda oħrajn le. Għalkemm il-Kummissjoni xorta xtaqet li tara l-proposta ta’ emenda tagħha implemetata, hija kkunsidrat li l-uniformità kienet essenzjali fis-suq intern and li l-vantaġġ kompetittiv mhux ġust li jgawdu ċerti operaturi turistiċi għandu jiġi eliminat (13).

B’mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 226 KE (li issa sar l-Artikolu 258 TFUE), fit-23 ta’ Marzu 2007 il-Kummissjoni għaldaqstant bagħtet ittri ta’ intimazzjoni lit-tmien Stati Membri kollha kkonċernati f’dawn il-kawżi. Fid-dawl tar-risposti tagħhom, fid-29 ta’ Frar 2008 hija bagħtet opinjonijiet motivati lil sebgħa minn dawn l-Istati Membri u fid-9 ta’ Ottubru 2009 lit-tmien wieħed, ir-Renju ta’ Spanja.. Ġaladarba l-Istati Membri ma kkonformawx ruħhom mal-opinjonijiet motivati, il-Kummissjoni ppreżentat dawn ir-rikorsi bejn l-20 ta’ April u l-1 ta’ Settembru 2011. Hija titlob dikjarazzjonijiet fis-sens li, billi jippermettu lill-aġenti tal-ivvjaġġar japplikaw l-iskema ta’ marġni meta jipprovdu servizzi tal-ivvjaġġar lil persuni li ma humiex vjaġġaturi, l-Istati Membri naqsu milli jwettqu l-obbligi tagħhom skont l-Artikoli 306 sa 310 tad-Direttiva 2006/112.

Kien hemm proċedura bil-miktub kompleta f’kull kawża, bl-eċċezzjoni tal-Kawża C-293/11 Il‑Kummissjoni vs Il‑Greċja, li fiha l-Kummissjoni rrifjutat id-dritt tagħha li tippreżenta risposta. Diversi Stati Membri intervjenew billi ppreżentaw dikjarazzjonijiet ta’ intervent fil-kawżi ta’ xulxin. Seduta magħquda nżammet fis-6 ta’ Marzu 2013 li fiha l-Kummissjoni u l-Istati Membri kollha kkonċernati għamlu s-sottomissjonijiet orali tagħhom.

Huwa paċifiku fil-kawżi kollha li l-leġiżlazzjoni nazzjonali rilevanti tieħu l-approċċ tal-klijent. Għalhekk inqis li ma huwiex neċessarju li hawnhekk tiġi stabbilita din il-leġiżlazzjoni. Il-kwistjoni (l-unika kwistjoni f’sebgħa mill-kawżi u l-ewwel kwistjoni fil-Kawża C‑189/11 Il‑Kummissjoni vs Spanja) hija sempliċement jekk dak huwiex l-approċċ korrett u jekk, kif issostni l-Kummissjoni, interpretazzjoni korretta tal-Artikoli 306 sa 310 tad-Direttiva 2006/112 tirrikjedix li l-Istati Membri japplikaw l-approċċ tal-vjaġġatur.

Ġabra fil-qosor tal-argumenti prinċipali

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri konvenuti kollha jaqblu li: (i) l-għanijiet tal-iskema ta’ marġni huma li jiġu ssemplifikati l-proċeduri u li jiġi żgurat ġbir xieraq tad-dħul tal-VAT mingħajr ma tidderoga b’mod ieħor mis-sistema tal-VAT; (ii) waqt li issa huwa komuni li vjaġġi jew vaganzi kollox inkluż jitfasslu minn aġent tal-ivvjaġġar jew operatur tal-ġiti u jinbigħu lill-aġent jew operatur l-ieħor qabel il-bejgħ finali lill-vjaġġatur jew lil min ikun sejjer vaganza, dan ma kienx il-każ meta s-Sitt Direttiva kienet adottata fl-1977; (iii) interpretazzjoni uniformi hija neċessarja sabiex tiġi żgurata applikazzjoni armonizzata tar-regoli tal-VAT fl-Istati Membri kollha li ma tagħmilx differenza bejn aġenti tal-ivvjaġġar; (iv) l-approċċ tal-klijent jinkludi l-aħjar interpretazzjoni sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-iskema ta’ marġni; u (v) dan l-approċċ huwa fil-fatt segwit fl-Istati Membri konvenuti. Peress li dawn il-punti kollha ma humiex ikkontestati, ma jidhirx li huwa utili li jsir xi argument iddettaljat dwarhom; barra minn hekk, nista’ naċċetta dawn il-punti kollha, u ma għandhix niddedikalhom kunsiderazzjonijiet ulterjuri fl-evalwazzjoni tiegħi iktar ’il quddiem. Għandu jingħad sempliċement li, fir-rigward ta’ (i) u (iv), stabbilixxejt l-essenzjali fil-preżentazzjoni tiegħi dwar l-iskema ta’ marġni (14), li (ii) u (v) huma fatti aċċettati u li (iii) ma hijiex kontroversjali.

Filwaqt li ma hemmx kontenzjuż dwar il-bżonn ta’ interpretazzjoni unika u armonizzata fl-Unjoni, il-Kummissjoni tqis li l-interpretazzjoni iktar wiesgħa involuta fl-approċċ tal-klijent ma tistax tintlaħaq mingħajr bdil fil-leġiżlazzjoni (il-pożizzjoni ta’ de lege ferenda), filwaqt li l-Istati Membri konvenuti jqisu li d-dispożizzjonijiet kif inhuma jistgħu – u għandhom – jirċievu dik l-interpretazzjoni iktar wiesgħa (il-pożizzjoni ta’ de lege lata).

Iċ-ċentru tal-argument tal-Kummissjoni huwa lingwistiku. F’okkażżjoni waħda biss minn ħamsa, waħda biss minn sitt verzjonijiet tal-lingwi oriġinali tal-Artikolu 26 tas-Sitt Direttiva użat it-terminu “klijent”; fl-okkażżjonijiet l-oħra kollha u fil-verżjonijiet lingwistiċi l-oħra kollha – b’mod partikolari f’dik li fiha t-test finali ġie diskuss u approvat – it-terminu “vjaġġatur” kien użat dejjem. L-intenzjoni tal-leġiżlatur kienet għalhekk ċara li l-iskema ta’ marġni għandha tkun ristretta għall-każijiet li fihom bejgħ mill-aġent tal-ivvjaġġar kien dirett lejn vjaġġatur (15).

Barra minn hekk, fl-opinjoni tal-Kummissjoni, żewġ frażijiet użati fid-dispożizzjoni ma jkunux jagħmlu sens mod ieħor. Jekk it-tifsira kienet “klijent”, il-kelma “f’isimhom” fl-Artikolu 26(1) tas-Sitt Direttiva (Artikolu 306(1) tad-Direttiva 2006/112) kienet tkun inutili, peress li aġenti tal-ivvjaġġar dejjem jaġixxu f’isimhom fil-konfront tal-klijenti tagħhom (dawk li jixtru direttament mingħandhom), għalkemm mhux dejjem fil-konfront tal-vjaġġaturi (li jistgħu jkunu l-istess persuni). Issa, fl-Artikolu 26(2) tas-Sitt Direttiva (Artikoli 307 u 308 tad-Direttiva 2006/112), il-frażijiet “ipprovdut [...] lill-vjaġġatur” u “imħallas mill-vjaġġatur” ma jkunux jagħmlu sens jekk ix-xerrej tas-servizz ikun aġent tal-ivvjaġġar ieħor: fejn il-pakkett kollox inkluż imfassal minn aġent tal-ivvjaġġar partikolari jinbigħ lil aġent tal-ivvjaġġar ieħor qabel ma jinbigħ lill-vjaġġatur, kif tista’ tiġi kkalkolata l-marġni tal-ewwel aġent tal-ivvjaġġar (il-bażi taxxabbli tal-VAT) jekk il-pakkett kollox inkluż għandu jiġi “ttrattat bħala servizz waħdu pprovdut [minn dak] l-aġent ta’ l-ivvaġġjar [lill-vjaġġatur]” iżda t-tieni aġent tal-ivvjaġġar japplika l-marġni tiegħu stess?

Il-Kummissjoni tenfasizza wkoll li, skont ġurisprudenza stabbilita, dispożizzjonijiet li għandhom in-natura ta’ eċċezzjoni għal prinċipju għandhom jiġu interpretati b’mod restrittiv (16). L-iskema ta’ marġni hija eċċezzjoni għall-prinċipju ta’ tassazzjoni f’kull stadju fil-katina ta’ tranżazzjonijiet u tnaqqis tat-taxxa tal-input f’kull stadju qabel l-istadju tal-bejgħ (17).

Għalkemm hija taqbel li l-approċċ tal-klijent huwa aħjar sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-iskema ta’ marġni, il-Kummissjoni tenfasizza li l-Istati Membri għandhom l-obbligu japplikaw il-leġiżlazzjoni tal-VAT tal-Unjoni anki jekk jikkunsidraw li ma hijiex perfetta (18).

Madankollu, il-Kummissjoni tispeċifika li, fl-opinjoni tagħha (li donnha tirriżulta mill-iskop tal-iskema pjuttost milli mill-formulazzjoni tal-leġiżlazzjoni), l-iskema ta’ marġni għandha tapplika meta negozju, li (bħala persuna ġuridika) ma jistax huwa stess ikun “vjaġġatur”, jixtri vjaġġ kollox inkluż sabiex jintuża’ mill-persunal tiegħu. Li huwa rilevanti huwa sempliċement li l-pakkett ma għandux jinbigħ lill-vjaġġatur proprju.

Għall-kuntrarju, l-Istati Membri konvenuti (19) jenfażizzaw il-bżonn li jiġi żgurat li jintlaħqu l-għanijiet tal-iskema ta’ marġni.

Fir-rigward tal-punt lingwistiku prinċipali tal-Kummissjoni, huma jsostnu li l-kliem użat f’waħda mill-verżjonijiet lingwistiċi ta’ dispożizzjoni tad-dritt tal-UE ma jistax iservi bħala bażi unika għall-interpretazzjoni ta’ din id-dispożizzjoni jew jingħata prijorità fil-konfront tal-verżjonijiet lingwistiċi l-oħra. Fil-każ ta’ diverġenza bejn il-verżjonijiet lingwistiċi differenti, id-dispożizzjoni inkwistjoni għandha tiġi interpretata skont l-istruttura ġenerali u l-għan tal-leġiżlazzjoni li tifforma parti minnha (20). Dan l-approċċ teleoloġiku ġie addottat mill-Qorti tal-Ġustizzja sabiex tikkonstata li l-iskema ta’ marġni tapplika għal-lukandier li joffri lill-klijenti tiegħu pakkett li jinkludi akkomodazzjoni, trasport tar-ritorn u ġita bil-pullman, fejn is-servizzi ta’ trasport jinxtraw mingħand terzi persuni, anki jekk huwa ma huwiex, formalment, aġent tal-ivvjaġġar jew operatur tal-ġiti (21). Bl-istess mod hija għandha tiġi applikata hawnhekk sabiex tiżgura li l-għanijiet tal-iskema jintlaħqu b’mod korrett.

L-assurditajiet li l-Kummissjoni tara fl-użu ta’ ċerti frażijiet, fl-opinjoni tal-Istati Membri, ma humiex konklussivi. Il-verżjoni Ingliża tad-dispożizzjonijiet (li minnha jirriżultaw il-verżjonijiet kollha l-oħra ta’ “klijent”) ma titkellimx dwar aġenti tal-ivvjaġġar li jitrattaw mal-klijenti tagħhom f’isimhom iżda li jitrattaw mal-klijenti (li ma humiex neċessarjament u direttament tagħhom) f’isimhom. Għalhekk ma hemm ebda inutilità ovvja f’tali formulazzjoni – li fi kwalunkwe każ, inżammet mill-Kummissjoni fl-emendi proposti minnha. Madankollu, peress li huwa speċifikat li l-iskema ta’ marġni ma għadhiex tapplika għall-aġenti tal-ivvjaġġar li jaġixxu biss bħala intermedjarji, il-kliem “f’isimhom” jista’ jkun ineffettiv f’kull interpretazzjoni. Issa, kif ikkonstatat il-Qorti tal-Ġustizzja, il-kliem “imħallas mill-vjaġġatur” ma jistax jiġi interpretat litteralment iżda jista’ jinkludi ħlasijiet minn terzi (22).

L-Istati Membri konvenuti josservaw ukoll li l-Qorti tal-Ġustizzja sostniet diversi drabi li r-rekwiżit ta’ interpretazzjoni stretta ta’ eċċezzjonijiet għall-prinċipji tas-sistema tal-VAT ma jfissirx li t-termini użati għandhom jinftehmu b’tali mod li jipprekludu eċċezzjonijiet mill-effett intiż tagħhom, u li kwalunkwe interpretazzjoni għandha tkun konsistenti mal-għanijiet li jridu jintlaħqu u konformi mal-prinċipju ta’ newtralità fiskali (23).

L-Istati Membri jsostnu li r-riferiment tal-Kummissjoni għall-Kawża C‑304/05 Il‑Kummissjoni vs Spanja (24) ma hijiex rilevanti. Dak il-każ kien jirrigwarda dispożizzjoni tas-Sitt Direttiva li l-interpretazzjoni tagħha kienet ċara mill-formulazzjoni tagħha. Hawnhekk, huwa evidenti li l-formulazzjoni tista’ tqajjem interpretazzjonijiet differenti, kif fil-fatt għamlet.

Evalwazzjoni

F’dawn il-proċeduri, il-Qorti tal-Ġustizzja tinsab f’pożizzjoni skomda. Ma hemm ebda mudell konsistenti fil-mod kif il-verżjonijiet lingwistiċi eżistenti tal-Artikoli 306 sa 310 tad-Direttiva 2006/112 jużaw il-kliem “klijent” u “vjaġġatur” (fejn ebda waħda minnhom ma hija ddefinita). Proposta tal-Kummissjoni sabiex tirrettifika s-sitwazzjoni (li fiha nnifisha lanqas ma hija mudell ta’ konsistenza lingwistika) ma ġietx milqugħa fil-Kunsill, li quddiemu kienet ġiet sottomessa iktar minn għaxar snin ilu. Jidher li hemm, jekk mhux staġnar, tal-inqas nuqqas ta’ intenzjoni komuni sabiex jiġi ddeterminat approċċ uniformi. Hemm żewġ interpretazzjonijiet, reċiprokament inkoerenti, b’argumenti favur kull waħda minnhom. Tmien Stati Membri jinterpretaw id-dispożizzjonijiet f’mod wieħed (qabel tal-inqas 13 kienu għamlu hekk), filwaqt li l-bqija – li ħadd minnhom ma pprova jintervjeni sabiex jissottometti l-perspettiva tiegħu – jinterpretawhom mod ieħor, mingħajr ma ebda approċċ ma huwa neċessarjament relatat ma jekk, fil-lingwi rilevanti, id-Direttiva 2006/112 tuża l-kelma “vjaġġatur” jew “klijent”.

Huwa diffiċli li tiġi evitata l-impressjoni li l-Qorti tal-Ġustizzja qed tintalab tiddeċiedi dwar kwistjoni ta’ politika tal-VAT (u ta’ abbozzar tal-leġiżlazzjoni) li tmur lil hinn mill-kapaċità jew volontà tal-Istati Membri u tal-leġiżlatur.

Fi kwalunkwe każ, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha tipprovdi interpretazzjoni legali tat-test kurrenti li għandha tiddetermina jekk ir-rikorsi tal-Kummissjoni (fir-rigward tal-kwistjoni li tirrigwarda din il-konklużjoni) humiex fondati jew le.

F’dan il-kuntest, in-numru ta’ Stati Membri li adottaw approċċ wieħed jew l-ieħor ma jistax fl-opinjoni tiegħi jkun fattur ta’ rilevanza legali għall-analiżi tal-Qorti tal-Ġustizzja (anki jekk jista’ jkun kunsiderazzjoni politika ta’ ċertu rilevanza għal-leġiżlatur). Ikun x’ikun l-eżitu ta’ din l-analiżi, numru sinjifikattiv ta’ Stati Membri ser jintalbu jemendaw il-leġiżlazzjoni tagħhom. Bl-istess mod, jidhirli li valur persważiv żgħir jista’ jingħata lil diffikulatjiet prattiċi li jistgħu jqumu għall-aġenti tal-ivvjaġġar taħt kull interpretazzjoni kieku din kellha tiġi applikata b’mod uniformi – minbarra, ovvjament, dawk li l-iskema ta’ marġni hija speċifikatament intiża li tevita. Probabbilment ebda approċċ ma huwa perfett fil-prattika iżda, jekk tal-inqas tmien (qabel, tal-inqas 13) Stati Membri rnexxielhom jimplementaw id-dispożizzjonijiet b’mod partikolari fuq perijodu sinjifikattiv, kwalunkwe diffikultajiet involuti minn din l-implementazzjoni (ikkunsidrati waħedhom, pjuttost milli bħala parti minn kunflitt intern sħiħ) jidhru li probabilment ma humiex deċiżivi.

Li kieku d-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-iskema ta’ marġni kienu inekwivoċi, it-tifsira ċara tagħhom għandha bħala prinċipju tipprevali, anki jekk din iddgħajjef sa ċertu punt l-għanijiet tal-iskema ta’ marġni. Fl-opinjoni tiegħi, madankollu, huma jħallu spazju għall-interpretazzjoni u l-Qorti tal-Ġustizzja għandha tikkunsidra l-għan u l-istruttura ġenerali ta’ dik l-iskema u d-deċiżjonijiet preċedenti tagħha f’dak il-kuntest (25).

Ma jidhirx li tista’ tinstab risposta minn analiżi ddettaljata tal-mod aleatorju kif intużaw it-termini “vjaġġatur” u “klijent” jew l-ekwivalenti tagħhom fil-verżjonijiet lingwistiċi differenti tal-Artikoli 306 sa 310 tad-Direttiva 2006/112. Il-Kummissjoni ssostni li l-kelma “klijent” intużat darba biss f’waħda minn sitt verżjonijiet ta’ lingwi oriġinali tal-Artikolu 26 tas-Sitt Direttiva u spjegat kif din l-anomalija qamet u kienet sussegwentement estiża. Hija konvinta – u jiena ma narax bżonn li nitfa’ dubju fuq din il-konvinżjoni – li l-intenzjoni tal-Kunsill kienet li juża l-kelma “vjaġġatur” tul it-test kollu.

Madankollu, ma naħsibx li jista’ neċessarjament jiġi dedott, minn intenzjoni li tintuża l-kelma “vjaġġatur” b’mod konsistenti, intenzjoni kumplimentari li tirrestrinġi l-applikazzjoni tal-iskema ta’ marġni għal sitwazzjonijiet li fihom l-aġent tal-ivvjaġġar jitratta direttament ma’ persuna fiżika li ser tikkonsma jew tgawdi s-servizz ipprovdut.

Huwa minnu li, preliminarjament, huwa diffiċli li “vjaġġatur” tiġi interpretata li tinkludi “aġent tal-ivvjaġġar ieħor”. Madankollu, qari kuntestwali fid-dawl tal-istruttura ġenerali u l-għan tad-dispożizzjonijiet jista’ jwassal għal interpretazzjoni usa’.

Minn naħa, il-kelma “vjaġġatur” ma tistax tingħata interpretazzjoni strettament literali fil-kuntest tal-iskema ta’ marġni. Għal Robert Louis Stevenson (26), li tivvjaġġa b’tama seta’ kien aħjar milli tasal, iżda t-tama setgħet naqsitlu li kieku kien qed jiffaċċja titjiriet tard, post limitat fl-ajruplan mimli jew ikel mingħajr togħma fuq platti żgħar tal-plastik. Għal ħafna persuni ta’ llum li jmorru vaganza, jekk mhux għal kollha, l-importanza nbidlet: hija d-destinazzjoni pjuttost milli l-vjaġġ li hija importanti (27), u wieħed jista’ jirriżerva vaganza f’resort jew akkomodazzjoni oħra permezz ta’ aġent tal-ivvjaġġar waqt li jirranġa l-mezzi li bihom jasal huwa stess. Dan tal-aħħar kien, speċifikatament, il-każ tal-“motoring holidays” fil-Kawża Van Ginkel (28), li l-Qorti tal-Ġustizzja kkonstatat li taqa’ fl-iskema ta’ marġni. Barra minn hekk, huwa ċar li persuna tista’ tixtri vjaġġ kollox inkluż sabiex jintuża minn ħaddieħor, iżda jkun sorprendenti kieku t-trattament tal-VAT tax-xiri kellu jiddependi fuq jekk ix-xerrej huwiex effettivament il-vjaġġatur jew qarib, akkompanjatur fil-vaganza eċċ. Fil-fatt lanqas ma hemm raġuni għalfejn vaganza rriżervata permezz ta’ aġent tal-ivvjaġġar għandha tinvolvi kwalunkwe vjaġġar sinjifikattiv: jista’ jkun iktar konvenjenti (jew forsi irħas, fil-każ ta’ offerti promozzjonali) li wieħed jirriżerva soġġorn kollox inkluż fi spa resort fil-belt stess fejn wieħed joqgħod permezz ta’ aġent tal-ivvjaġġar iktar milli direttament (29). Għalhekk, għal dak li jirrigwarda l-iskema ta’ marġni, il-“vjaġġatur” ma huwiex neċessarjament dak li “jivvjaġġa”, u “faċilitajiet tal-ivvjaġġar” jew “ġita” ma humiex meħtieġa jifformaw parti mill-pakkett li għalih l-aġent tal-ivvjaġġar għandu japplika l-iskema.

Min-naħa l-oħra, mingħajr ma hemm ebda bżonn li jsiru konklużjonijiet speċifiċi mill-mod li bih “klijent” jew l-ekwivalenti tiegħu ntuża f’verżjonijiet lingwistiċi differenti, is-sempliċi fatt li t-terminu kien permess li jidħol fil-leġiżlazzjoni u jimmultiplika donnu jwassal għall-pożizzjoni li l-leġiżlatur qatt ma ta importanza deċiżiva lill-użu tal-kelma “vjaġġatur”. Madankollu għandu jiġi nnotat li l-użu dejjem jikber tat-terminu “klijent” fid-dispożizzjonijiet leġiżlattivi akkumpanja l-frekwenza dejjem tikber tal-bejgħ ta’ vaganzi jew vjaġġi kollox inkluż bejn aġenti tal-ivvjaġġar.

Għalhekk jidhirli li l-intenzjoni tal-leġiżlatur li jintuża terminu uniku sabiex tiġi indikata persuna li tixtri l-vjaġġ, akkomodazzjoni jew servizzi simili mingħand aġent tal-ivvjaġġar – u “vjaġġatur” kien terminu konvenjenti għall-użu – ma jirrikjedix li t-tifsira ta’ dak it-terminu tkun ristretta għal kategorija partikolarment dejqa ta’ dawk il-persuni.

Fi kwalunkwe każ, il-Kummissjoni stess lanqas ma trid tinterpreta “vjaġġatur” litteralment: hija tinkludi taħt dan it-terminu, pereżempju, entità ta’ negozju li tixtri servizzi għall-użu tal-impjegati tagħha, fejn fl-opinjoni tagħha l-unika kundizzjoni hija li l-pakkett kollox inkluż ma għandux jinbigħ lill-klijent finali.

Għalhekk ma nistax inqis il-kliem tad-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-iskema ta’ marġni bħala inekwivoċi, anki abbażi tal-preżunzjoni li l-intenzjoni oriġinali kienet li jintuża dejjem it-terminu “vjaġġatur” – li fih innifsu huwa ambigwu.

B’hekk, fl-opinjoni tiegħi t-terminu jista’ jiġi interpretat b’mod li jinkludi l-klijenti li ma humiex il-persuni fiżiċi li effettivament igawdu mis-servizzi ta’ vjaġġ jew ta’ vaganza mixtrija mingħand l-aġent tal-ivvjaġġar (jew, bħal ma tissuġġerixxi l-Kummissjoni, dawk li jixtru għall-benefiċju ta’ tali persuni), u fil-fatt b’mod li jinkludi aġenti tal-ivvjaġġar oħra li mbagħad jerġgħu jbigħu s-servizzi. Fid-dawl tal-inċertezza bejn il-verżjonijiet lingwistiċi, għandu jiġi interpretat b’dan il-mod jekk dan huwa meħtieġ mill-għan u l-istruttura ġenerali tal-iskema ta’ marġni. Fid-dawl ta’ dan ir-rekwiżit, il-Qorti tal-Ġustizzja diġà interpretat “aġent tal-ivvjaġġar” bħala li jinkludi lukandier li joffri pakkett ta’ akkomodazzjoni li jinkludi trasport u ġiti u negozjant li jorganizza vjaġġi lingwistiċi u ta’ studju barra mill-pajjiż (30). Paralleliżmu ieħor jista’ jsir mal-interpretazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-frażi “persuni li jieħdu parti fl-isport” – li kif hija rrikonoxxiet, fl-użu normali tirreferi għal persuni naturali biss – bħala li tista’ tinkludi persuni ġuridiċi u assoċjazzjonijiet li ma humiex irreġistrati għall-finijiet tal-Artikolu 13A(1)(m) tas-Sitt Direttiva (li issa sar l-Artikolu 132(1)(m) tad-Direttiva 2006/112) (31).

Huwa kruċjali li, jekk il-bejgħ ta’ vjaġġi jew vaganzi kollox inkluż minn aġent tal-ivvjaġġar jew operatur tal-ġiti lill-aġent tal-ivvjaġġar ieħor li jerġa’ jbigħu jiġi eskluż mill-applikazzjoni tal-iskema ta’ marġni, dan imur direttament kontra ż-żewġ għanijiet li – kif inhu paċifiku f’dawn il-proċeduri – l-iskema kienet intiża li tilħaq.

Il-Qorti tal-Ġustizzja rrikonoxxiet l-għan li jiġu adattati regoli normali fuq il-post ta’ tassazzjoni, l-ammont taxxabbli u tnaqqis tat-taxxa tal-input sabiex tittieħed inkunsiderazzjoni l-multiplikazzjoni tas-servizzi fi vjaġġ jew vaganza kollox inkluż u tal-postijiet li fihom huma pprovduti, li jfissru diffikultajiet prattiċi għall-aġenti tal-ivvjaġġar u operaturi tal-ġiti ta’ natura li jfixxklu l-operat tagħhom (32). Meta aġent tal-ivvjaġġar A jifforma pakkett li jinkludi, pereżempju, ġita bil-karozza tal-linja f’diversi Stati Membri, bl-akkomodazzjoni, ikliet fir-ristoranti u żjarat tal-attrazzjonijiet turistiċi f’kull wieħed minnhom, u jbigħ dak il-pakkett lill-aġent tal-ivvjaġġar B, li jbigħu lill-persuni naturali li ser jipparteċipaw fil-ġita, huwa A li jiltaqa’ mad-diffikultajiet prattiċi involuti kollha, mhux B. Anki jekk il-post tal-provvista tal-bejgħ ta’ A lil B ma huwiex l-Istat Membru li fih B huwa stabbilit, bħala prinċipju d-diffikultajiet ta’ B ma humiex ikbar minn dawk involuti f’sempliċi provvista transkonfinali – jiġifieri, il-bżonn li jieħu rifużjoni jew tnaqqis tat-taxxa tal-input imħallsa fuq tranżazzjoni fi Stat Membru ieħor. Is-sitwazzjoni ta’ B waħedha ma tiġġustifikax neċessarjament l-applikazzjoni tal-iskema ta’ marġni. Għall-kuntrarju, A għandu jitratta mat-taxxa tal-input fuq servizzi differenti b’rati differenti fi Stati Membri differenti – is-sitwazzjoni proprja li l-iskema ta’ marġni hija intiża li tħaffef. Madankollu taħt l-approċċ tal-vjaġġatur sostnut mill-Kummissjoni f’dawn il-proċeduri huwa B waħdu li jibbenefika mill-iskema, filwaqt li A ma huwiex.

Kunsiderazzjonijiet paragunabbli japplikaw fir-rigward tat-tieni għan, dak li jiġi żgurat li d-dħul mill-VAT jitqassam b’mod korrett lill-Istati Membri li fihom is-servizz rilevanti jkun fil-fatt ipprovdut u riċevut. Jekk, fl-eżempju ta’ hawn fuq, l-iskema ta’ marġni ma tiġix applikata għall-bejgħ minn A lil B, A jiġbor lura l-ammont tal-VAT imposta fuq servizzi pprovduti lil u li tgawdew mit-turisti fl-Istati Membri li żaru, proċess li probabbilment jirriżulta fi ħlas nett lilu ta’ parti kbira minn jew it-total ta’ dawn l-ammonti (33) u telf tad-dħul mill-VAT f’dawk l-Istati Membri. Għalkemm armonizzata fuq livell tal-Unjoni Ewropea, il-VAT hija taxxa nazzjonali, intaxxata f’kull Stat Membru b’rati u taħt regoli ddettaljati differenti. Fl-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 2006/112 hija kklassifikata bħala “taxxa ġenerali fuq il-konsum”. Għalkemm it-Titolu V (l-Artikoli 31 sa 61) tad-Direttiva 2006/112 jistabilixxi regoli partikolari fir-rigward tal-post tal-provvisti fejn hemm element transkonfinali, huwa inerenti fl-idea ta’ taxxa fuq il-konsum li hija għandha tikkristallizza ruħha fil-ħin u post tal-konsum effettiv (jiġifieri, għal taxxa ta’ diversi stadji mhux kumulattiva bħall-VAT, il-konsum finali fl-aħħar tal-katina tal-provvista). Fis-sitwazzjoni inkwistjoni, is-servizzi rilevanti huma pprovduti u kkonsmati fiżikament fl-istess Stat Membru. L-element transkonfinali huwa, fir-rigward ta’ dawk is-servizzi, essenzjalment artifiċjali – il-provvista fl-Istat Membru ta’ A huwa tas-servizzi ta’ A, mhux ta’ dawk il-fornituri ta’ servizzi fl-Istat Membru li fih issir iż-żjara. Għalhekk hija mhux biss tmur kontra l-għanijiet tal-iskema ta’ marġni iżda wkoll kontra l-prinċipju fundamentali tas-sistema komuni tal-VAT li dik l-iskema hija intiża li tilqa’ li kieku d-dħul magħmul mill-konsum fi Stat Membru wieħed kellu jakkumula għall-benefiċju ta’ Stat Membru l-ieħor li fih ebda wieħed mis-servizzi li direttament iwassal għal dak il-konsum ma kien ipprovdut.

Huwa minnu li derogi minn sistemi ġenerali għandhom ikunu interpretati b’mod restrittiv iżda, bħal ma osservaw l-Istati Membri, dan ma jfissirx li t-termini użati għandhom jinftehmu b’tali mod li jipprekluduhom mill-effett intiż tagħhom. Hawnhekk, l-interpretazzjoni proposta mill-Kummissjoni tagħmel eżattament dan (34).

Abbażi ta’ dan, jiena neċessarjament nikkonkludi mhux biss li l-approċċ tal-klijent huwa aħjar mill-approċċ tal-vjaġġatur sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-iskema ta’ marġni, iżda wkoll li dan tal-aħħar fil-fatt ifixkel dawk l-għanijiet f’sitwazzjonijiet tat-tip li fihom il-Kummissjoni targumenta li hija għandha tiġi applikata. Inqis li din il-konklużjoni hija biżżejjed sabiex tiġġustifika li r-rikorsi kollha tal-Kummissjoni f’dawn il-każijiet jiġu miċħuda (bil-kundizzjoni li, fil-Kawża C-189/11 Il-Kummissjoni vs Spanja, jifdal li jiġu ddeterminati tliet kwistjonijiet ulterjuri).

B’hekk, jista’ jkun utili li jissemmew fil-qosor punti prinċipali oħra magħmula mill-Istati Membri konvenuti li jsostnu wkoll din il-perspettiva u li tingħata risposta għal ċerti argumenti mqajma mill-Kummissjoni.

L-ewwel nett, l-Istati Membri jenfażizzaw il-prinċipju ta’ newtralità fiskali inerenti fis-sistema tal-VAT, fis-sens li l-VAT ma għandhiex tiġi applikata b’mod li toħloq distorsjoni tal-kompetizzjoni bejn il-fornituri (35). Huma josservaw li, peress li (bħal ma spjegajt fil-punti 49 u 50 iktar ’il fuq) id-diffikultajiet prattiċi u amministrattivi involuti fit-tlaqqigħ ta’ vjaġġ kollox inkluż ma jitħaffux mill-interpretazzjoni tal-Kummissjoni fejn il-pakkett kollox inkluż jinbigħ lill-aġent tal-ivjaġġar ieħor, din l-interpretazzjoni tiffavorixxi operaturi ta’ ġiti u aġenziji tal-ivvjaġġar kbar fuq dawk iżgħar, li probabilment ikollhom inqas riżorsi neċessarji sabiex ilaħqu ma’ dawk id-diffikultajiet. Għalhekk dawn tal-aħħar huma inqas kapaċi jfasslu pakketti kollox inkluż għall-bejgħ lil aġenti tal-ivvjaġġar oħra. Barra minn hekk, l-interpretazzjoni tal-Kummissjoni mingħajr ġustifikazzjoni tinvolvi trattament differenti għall-provvisti ta’ persuna taxxabbli għall-finijiet tal-VAT abbażi tal-identità tal-klijent pjuttost milli fuq il-kriterju tal-provvista jew tal-fornitur.

Jiena naqbel ma’ din l-evalwazzjoni. Il-kriterju tal-kobor għandu jagħti lil aġenziji ikbar vantaġġ fuq aġenziji iżgħar anki f’modi oħra, iżda l-applikazzjoni tal-VAT ma għandhiex iżżid diskriminazzjoni ulterjuri. Huwa minnu wkoll li l-prinċipju ta’ newtralità, f’dan is-sens, ma huwiex regola tad-dritt primarju li tista’ tiddetermina l-validità ta’ dispożizzjoni, iżda prinċipju ta’ interpretazzjoni, li għandu jiġi applikat b’mod parallel ma’ prinċipji oħra simili (36). Madankollu, hawnhekk l-applikazzjoni tiegħu ssaħħaħ il-pożizzjoni li wasalt għaliha abbażi tal-prinċipju li jeħtieġ li dispożizzjoni li t-tifsira tagħha ma hijiex ċara (b’mod partikolari fejn hemm verżjonijiet lingwistiċi konfliġġenti) għandha tiġi interpretata fid-dawl tal-għan u l-istruttura ġenerali tar-regoli li minnhom tifforma parti.

It-tieni nett, il-Kummissjoni argumentat li l-frażi “f’isimhom” fl-Artikolu 306 tad-Direttiva 2006/112 hija inutili jekk jiġi adottat l-approċċ tal-klijent, peress li l-aġenti tal-ivvjaġġar dejjem jitrattaw mal-klijenti tagħhom f’isimhom (li kieku dan ma kienx il-każ, il-persuni li jitrattaw magħhom ma jkunux il-klijenti tagħhom).

Dan l-argument jidher dgħajjef. Filwaqt li huwa minnu li kelma jew frażi użata fil-leġiżlazzjoni għandha bħala prinċipju titqies li sservi l-għan intiż tagħha, ma nistax naċċetta li interpretazzjoni li sempliċement tevita inutilità tipprevali fuq waħda li b’mod iktar ċar isservi l-għan intiż mir-regoli kollha. L-inutilità teżisti wkoll fil-leġiżlazzjoni. Hawnhekk, il-frażi “f’isimhom” tista’ faċilment tinftiehem bħala antiċipazzjoni sempliċi tal-esklużjoni, fis-sentenza li ssegwi, ta’ aġenti tal-ivvjaġġar li jaġixxu biss bħala intermedjarji. Barra minn hekk nosserva li l-proposta tal-2002 tal-Kummissjoni għal emenda tal-Artikolu 26 tas-Sitt Direttiva, li suppost timplementa l-approċċ tal-klijent, tkompli tuża l-kliem “fejn l-aġenti tal-ivvjaġġar ikollhom x’jaqsmu mal-konsumaturi f’isimhom” – u għalhekk tkompli l-allegata inutilità.

It-tielet nett, il-Kummissjoni ssostni li t-tifsira ta’ “marġni” fl-Artikolu 308 tad-Direttiva 2006/112 ma taħdimx jekk jiġi kkunsidrat l- approċċ tal-klijent. Jekk aġent tal-ivvjaġġar A jfassal pakkett kollox inkluż u jbigħu lill-aġent tal-ivvjaġġar B li jbigħu lil vjaġġatur, kif jista’ l-marġni ta’ A ikun id-differenza bejn il-prezz eskluż il-VAT imħallas mill-vjaġġatur u l-ispiża effettiva ta’ A tal-merkanzija u s-servizzi pprovduti minn persuni taxxabbli oħra għall-benefiċju dirett tal-vjaġġatur, meta l-prezz imħallas mill-klijent jinkludi mhux biss il-marġni ta’ A iżda wkoll il-marġni ta’ B?

Jekk, skont il-leġiżlazzjoni, il-kelma “vjaġġatur” għandha, kif naħseb jien, tinftiehem b’mod wiesa’ sabiex tinkludi klijenti ta’ tipi differenti, b’mod partikolari, aġenti tal-ivvjaġġar oħra, il-problema tisparixxi (37). Barra minn hekk, kif osservaw l-Istati Membri, il-kliem “li għandu jitħallas mill-vjaġġatur” ma jistax jiġi interpretat litteralment f’dan il-kuntest (38).

Ir-raba’ nett, il-Kummissjoni tirreferi għall-Kawża C‑204/03 Il‑Kummissjoni vs Spanja (39), fis-sens li Stati Membri ma jistgħux jinjoraw dispożizzjonijiet espressi tad-direttivi tal-VAT sabiex jipproduċu riżultat eqreb lejn l-għanijiet ġenerali ta’ dik il-leġiżlazzjoni.

Hawnhekk ukoll, naqbel mal-Istati Membri li l-ġurispurdenza ma tipprekludix interpretazzjoni li tipproduċi tali riżultat sakemm ma tmurx kontra dispożizzjoni ċara u inekwivoka. Id-dispożizzjonijiet inkwistjoni f’dawn il-proċeduri, kif intwera b’mod wiesa’, ma humiex inekwivoċi.

Fl-aħħar nett, madankollu, għandu jiġi rikonoxxut li l-approċċ tal-klijent ma huwiex rimedju għal kwalunkwe imperfezzjoni possibbli fl-iskema ta’ marġni. L-ikbar żvantaġġ tiegħu huwa stabbilit mill-Kummissjoni fil-memorandum spjegattiv għall-proposta tagħha għall-emendi tas-Sitt Direttiva:

“Diversi Stati Membri qajmu wkoll il-kwistjoni ta’ vjaġġi ta’ negozju u l-problema li din tikkawża lill-kumpanniji, li fil-fatt huma klijenti finali ta’ vjaġġi kollox inkluż, billi taħt id-dispożizzjonijiet ġodda proposti tal-Artikolu 26 mhux ser ikunu jistgħu jnaqsu l-VAT tal-input residwu. Jekk jordnaw vjaġġ kollox inkluż mingħand aġent tal-ivvjaġġar, huma jħallsu prezz li jinkludi l-VAT, u għalhekk din il-kumpannija ma tkunx tista’ tnaqqas dan l-ammont ta’ VAT minkejja li dan il-vjaġġ kollox inkluż jintuża għal skopijiet ta’ negozju. Dan jagħti lok għal VAT residwu fl-istadju intermedjarju ta’ konsum, li jmur kontra l-prinċipju bażiku ta’ newtralità tas-sistema tal-VAT tal-Komunità” (40). [traduzzjoni mhux uffiċjali]

Għalkemm rikonoxxuta, din il-kwistjoni ma hijiex indirizzata fl-emenda proposta. F’dawn il-proċeduri, il-Kummissjoni tressaq interpretazzjoni li fiha t-terminu “vjaġġatur” jinkludi kumpanniji li jixtru vjaġġi għal negozju – fejn għalhekk, fil-fatt, tapplika sa dan il-punt l-approċċ tal-klijent (u, b’hekk, tinkludi VAT residwu fi stadju intermedju).

Il-problema tista’ tiġi evitata biss jekk l-approċċ tal-vjaġġatur fl-interpretazzjoni l-iktar stretta tiegħu, sabiex tiġi applikata l-iskema ta’ marġni biss fejn il-klijent tal-aġent tal-ivvjaġġar kien persuna naturali li kkonsmat is-servizzi mibjugħa. Fejn il-klijent kien persuna ġuridika taxxabbli, tapplika s-sistema normali u, jekk is-servizzi mixtrija ntużaw strettament għall-finijiet ta’ negozju u kkostitwixxew komponenti tal-ispejjeż tal-outputs taxxabbli tan-negozju, il-VAT kollha fuq dawk is-servizzi, flimkien ma’ dik fuq il-marġni tal-aġenti tal-ivvjaġġar, tista’ titnaqqas mit-taxxa fuq dawk l-outputs u jiġi osservat il-prinċipju ta’ newtralità tal-VAT għal persuni taxxabbli.

Madankollu din ma hijiex l-interpretazzjoni li l-Kummissjoni tipproponi għall-approċċ tal-vjaġġatur. Barra minn hekk, l-għanijiet tal-iskema ta’ marġni huma, kif inhu aċċettat, speċifikatament li jiġu ssemplifikati l-proċeduri u li jiġi żgurat it-tqassim korrett tad-dħul tal-VAT. Ma hemm ebda suġġeriment li hija kienet intiża wkoll sabiex tiggarantixxi tnaqqis sħiħ tat-taxxa tal-input fuq servizzi tal-ivvjaġġar użati għall-finijiet ta’ negozji taxxabbli, anki jekk dan seta’ kien għan mixtieq.

L-eżistenza tal-kwistjoni li jiena ddeskrivejt ma twassalx, għalhekk, għar-reviżjoni tal-konklużjoni tiegħi li l-approċċ tal-klijent għandu japplika f’interpretazzjoni korretta tal-iskema ta’ marġni, bir-riżultat li r-rikorsi tal-Kummissjoni għandhom ikunu miċħuda sa fejn dawn jitolbu dikjarazzjonijiet fis-sens li, billi jippermettu lill-aġenti tal-ivvjaġġar japplikaw l-iskema ta’ marġni għall-provvista ta’ servizzi tal-ivvjaġġar lil persuni li ma humiex vjaġġaturi, l-Istati Membri naqsu milli jwettqu l-obbligi tagħhom skont l-Artikoli 306 sa 310 tad-Direttiva 2006/112.

Spejjeż

Skont l-Artikolu 138(1) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-parti li titlef il-kawża għandha tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ntalbu. L-Istati Membri konvenuti kollha talbu l-ispejjeż. Skont l-Artikolu 140(1) tar-Regoli tal-Proċedura, Stati Membri li jintervjenu fil-kawża għandhom ibatu l-ispejjeż tagħhom.

Konklużjoni

Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet kollha preċedenti, jiena tal-opinjoni li – suġġett għall-evalwazzjoni u konklużjonijiet li jiena stabbilixxejt fil-konklużjoni separata fil-Kawża C-189/11 dwar l-ilmenti l-oħra kontra r-Renju ta’ Spanja – il-Qorti tal-Ġustizzja għandha:

tiċħad ir-rikorsi ppreżentati mill-Kummissjoni,

tordna lill-Kummissjoni tbati l-ispejjeż tal-Istati Membri konvenuti, u

tordna lill-Istati Membri intervenjenti jbatu l-ispejjeż tagħhom.


Anness I

Artikoli 306 sa 310 tad-Direttiva 2006/112 (enfażi miżjuda)

“Artikolu 306

1. L-Istati Membri għandhom japplikaw skema speċjali tal-VAT, skond dan il-Kapitolu, għal transazzjonijiet imwettqa minn aġenti ta’ l-ivjaġġar li jkollhom x’jaqsmu ma’ konsumaturi f’isimhom u li jużaw provvisti ta’ merkanzija jew servizzi pprovduti minn persuni taxxabbli oħrajn, fil-provvediment tal-faċilitajiet ta’ l-ivvjaġġar.

Din l-iskema speċjali m’għandhiex tapplika għall-aġenti ta’ l-ivvjaġġar li jaġixxu biss bħala intermedjarji u li għalihom japplika l-punt (ċ) ta’ l-ewwel paragrafu ta’ l-Artikolu 79 [(41)] għall-finijiet tal-kalkulazzjoni ta’ l-ammont tat-taxxa.

2. Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu, operaturi turistiċi għandhom jitqiesu bħala aġenti ta’ l-ivvjaġġar.

Artikolu 307

Tranżsazzjonijet li jsiru, skond il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 306, mill-aġent ta’ l-ivvjaġġar fir-rigward ta’ vjaġġ għandhom ikunu kkunsidrati bħala servizz uniku pprovdut mill-aġent ta’ l-ivvaġġjar lill-vjaġġatur.

Hu għandu jkun taxxabbli fl-Istat Membru li fih l-aġent ta’ l-ivvjaġġar ikun stabilixxa n-negozju tiegħu jew għandu l-istabbiliment fiss minn fejn l-aġent ta’ l-ivvjaġġar ipprovda s-servizzi.

Artikolu 308


L-ammont taxxabbli u l-prezz mingħjar VAT, fit-tifsira tal-punt (8) ta’ l-Artikolu 226, fir-rigward tas-servizz uniku pprovdut mill-aġent ta’ l-ivvjaġġar għandu jkun il-marġni ta’ l-aġent ta’ l-ivvjaġġar, jiġifieri, id-differenza bejn l-ammont totali, mingħajr VAT, li għandu jitħallas mill-vjaġġatur u l-ispiża reali għall-aġent ta’ l-ivvjaġġar tal-provvisti ta’ merkanzija jew servizzi pprovduti minn persuni taxxabbli oħrajn, fejn dawk it-transazzjonijiet huma għall-benefiċċju dirett tal-vjaġġatur.

Artikolu 309

Jekk transazzjonijet fdati mill-aġent ta’ l-ivvjaġġar lil persuni taxxabbli oħrajn huma mwettqa mit-tali persuni barra mill-Komunità, il-provvista ta’ servizzi mwettqa mill-aġent ta’ l-ivjaġġar għandha tkun trattat bħala attività intermedjarja eżenti skond l-Artikolu 153.

Jekk it-transazzjonijiet twettqu kemm ġewwa u barra mill-Komunità, hija biss il-parti tas-servizz ta’ l-aġent ta’ l-ivvjaġġar li għandha x’taqsam ma’ transazzjonijiet barra mill-Komunità li tista’ tkun eżentata.

Artikolu 310

Il-VAT imposta lill-aġent ta’ l–ivvjaġġar minn persuni taxxabbli oħra għal transazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 307 u li huma ta’ benefiċċju dirett għall-vjaġġatur m’għandhomx ikunu jistgħu jitnaqqsu jew tingħata rifużjoni fi kwalunkwe Stat Membru”.


Anness II

Artikolu 26 tas-Sitt Direttiva (enfażi miżjuda)

“Skema speċjali għall-aġenti ta’ l-ivvjaġġar

L-Istati Membri għandhom japplikaw it-taxxa fuq il-valur miżjud għall-operazzjonijiet ta' l-aġenti ta’ l-ivjaġġar b’mod konformi mad-disposizzjonijet ta’ dan l-Artikolu, fejn l-aġenti ta’ l-ivvjaġġar ikollhom x’jaqsmu mal-klijenti f’isimhom u jużaw il-provvisti u s-servizzi ta’ persuni taxxabbli oħrajn fid-disposizzjonijiet ta’ l-faċilitajiet ta’ l-ivvjaġġar. Dan l-Artikolu m’għandux japplika għall-aġenti ta’ l-ivvjaġġar li jaġixxi biss bħala intermedjarji u jieħdu kont tat-taxxa b’mod konformi ma’ l-Artikolu 11A(3)(ċ) [(42)]. F’dan l-Artikolu l-aġenti ta’ l-ivvjaġġar jinkludu l-operaturi tal-ġiti.

It-transazzjonijet li jsiru mill-aġent ta’ l-ivvjaġġar fir-rigward ta’ vjaġġ għandhom ikunu ttrattati bħala servizz waħdu pprovdut mill-aġent ta’ l-ivvaġġjar. Hu għandu jkun taxxabbli fl-Istat Membru li fih l-aġent ta’ l-ivvjaġġar ikun stabilixxa n-negozju tiegħu jew għandu l-istabbiliment fiss minn fejn l-aġent ta’ l-ivvjaġġar ipprovda s-servizzi. L-ammont taxxabbli u l-prezz esklussiv tat-taxxa, fit-tifsira ta’ l-Artikolu 22(3)(b), fir-rigward ta’ dan is-servizz għandu jkun il-marġini ta’ l-aġent ta’ l-ivvjaġġar, jiġifieri, id-differenza bejn l-ammont totali li għandu jkun imħallas mill-vjaġġatur, esklussiv tat-taxxa fuq il-valur miżjud, u l-ispejjeż attwali li l-aġent ta’ l-ivvjaġġar tal-provvisti u s-servizzi pprovduti minn persuni taxxabbli oħrajn fejn dawn it-transazzjonijiet huma għall-benefiċċju dirett tal-vjaġġatur.

Jekk it-transazzjonijet mill-aġent ta’ l-ivvjaġġar lill-persuni taxxabbli oħrajn huma mwettqa mit-tali persuni barra l-Komunità, is-servizz ta’ l-aġent ta’ l-ivjaġġar għandu jkun trattat bħala attività eżenti intermedjarja taħt l-Artikolu 15 (14). Fejn dawn it-transazzjonijiet twettqu kemm ġewwa u barra l-Komunità, il-parti biss ta’ l-aġent ta’ l-ivvjaġġar li għandha x’taqsam ma’ transazzjonijiet barra l-Komunità tista’ tkun eżentata.

Taxxa miġbura mill-aġent ta’ l-ivvjaġġar minn persuni taxxabbli oħrajn fuq transazzjonijiet deskritti fil-paragrafu 2 li huma ta’ benefiċċju dirett tal-vjaġġatur, m’għandhomx ikunu eleġibbli għat-tnaqqis jew ħlas lura fi kwalunkwe Stat Membru”.


Anness III

Terminoloġija użata fil-verżjonijiet lingwistiċi differenti

Image not found


Image not found


Image not found


Image not found


Image not found


Image not found


KONKLUŻJONIJIET TAL-AVUKAT ĠENERALI

SHARPSTON

ippreżentati fis-6 ta’ Ġunju 2013 (43)

Kawża C‑189/11

Il-Kummissjoni Ewropea

vs

Ir-Renju ta’ Spanja

“VAT – Skema speċjali għall-aġenti tal-ivvjaġġar”


1.        Illum f’din il-kawża ser nippreżenta Konklużjonijiet magħquda, flimkien mal-Kawżi C‑193/11 Il-Kummissjoni vs Il-Polonja, C‑236/11 Il-Kummissjoni vs L-Italja, C‑269/11 Il-Kummissjoni vs Ir-Repubblika Ċeka, C‑293/11 Il-Kummissjoni vs Il-Greċja, C‑296/11 Il-Kummissjoni vs Franza, C‑309/11 Il-Kummissjoni vs Il-Finlandja u C‑450/11 Il-Kummissjoni vs Il-Portugall. Dawn il-konklużjonijiet huma limitati għal kwistjoni waħda li hija komuni għat-tmien kawżi (u li hija l-unika kwistjoni fis-seba’ kawżi l-oħra): jekk, b’interpretazzjoni korretta tad-Direttiva 2006/112 (44), l-iskema ta’ marġni speċjali tal-VAT għall-aġenti tal-ivvjaġġar (iktar ’il quddiem “l-iskema ta’ marġni”) stabbilita fl-Artikoli 306 sa 310 ta’ dik id-direttiva tapplikax irrispettivament minn jekk il-klijent huwiex effettivament vjaġġatur jew le (iktar ’il quddiem, l-“approċċ tal-klijent”) jew jekk tapplikax biss fejn il-klijent huwa l-vjaġġatur (iktar ’il quddiem, l-“approċċ tal-vjaġġatur”).

2.        Għal espożizzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar l-iskema ta’ marġni, għall-isfond proċedurali tal-proċeduri dwar nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu u għall-kwistjonijiet l-oħra kollha relatati mal-kwistjoni komuni għat-tmien kawżi kollha, nirreferi għal dawk il-konklużjonijiet, li fihom nikkonkludi li r-rikorsi tal-Kummissjoni għandhom ikunu miċħuda sa fejn huma jitolbu dikjarazzjonijiet fis-sens li, billi jippermettu lill-aġenti tal-ivvjaġġar japplikaw l-iskema ta’ marġni meta jipprovdu servizzi tal-ivvjaġġar lil persuni li ma humiex vjaġġaturi, l-Istati Membri naqsu milli jwettqu l-obbligi tagħhom skont l-Artikoli 306 sa 310 tad-Direttiva 2006/112 (għat-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet u tal-Artikolu 26 tas-Sitt Direttiva, ara l-Annessi I u II tal-konklużjonijiet magħquda tiegħi).

3.        F’dawn il-konklużjonijiet, nindirizza tliet kwistjonijiet addizzjonali mressqa mill-Kummissjoni, li jirrigwardaw biss il-leġiżlazzjoni Spanjola dwar l-iskema ta’ marġni u li ma humiex relatati mal-kwistjoni prinċipali jew ma’ xi waħda mis-seba’ proċeduri dwar nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu l-oħra. Dawn jirrigwardaw, rispettivament, l-esklużjoni mill-iskema ta’ marġni ta’ sitwazzjonijiet fejn aġenti tal-ivvjaġġar li jbigħu bl-imnut ibigħu vjaġġi kollox inkluż organizzati minn aġenti li jbigħu bl-ingrossa (45), id-dikjarazzjoni tal-ammont tal-VAT inkluż fil-prezz u d-determinazzjoni tal-ammont taxxabbli fuq perijodu ta’ taxxa. Hawnhekk ser nistabbilixxi biss il-leġiżlazzjoni u l-argumenti rilevanti għal dawk il-kwistjonijiet.

 Il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni

4.        L-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 2006/112/KE jipprovdi:

“Il-prinċipju tas-sistema komuni ta’ VAT tinvolvi d-dħul ta’ taxxa ġenerali fuq il-konsum fuq oġġetti u servizzi. Din it-taxxa għandha tkun eżattament proporzjonali għall-prezz ta’ l-oġġetti u s-servizzi, hu x’inhu n-numru ta’ transazzjonijet li jkunu saru waqt il-proċess ta’ produzzjoni u distribuzzjoni qabel l-istadju li fih titħallas it-taxxa.

Fuq kull transazzjoni, il-VAT, kalkulata fuq il-prezz tal-merkanzija jew tas-servizzi bir-rata applikabbli għat-tali merkanzija jew servizzi, għandha tkun imposta wara t-tnaqqis ta’ l-ammont tal-VAT li qed jinġarr direttament mid-diversi komponenti tal-prezz.

Is-sistema komuni tal-VAT għandha tkun applikata sa l-istadju tal-kummerċ bl-imnut (dan l-istadju inkluż)”.

5.        L-Artikolu 73 tad-Direttiva 2006/112 jipprovdi:

“Fir-rigward tal-provvista ta’ merkanzija jew servizzi, minbarra kif imsemmi fl-Artikoli 74 sa 77 [(46)], l-ammont taxxabbli għandu jinkludi dak kollu li jikkostitwixxi ħlas miksub jew li għandu jinkiseb mill-fornitur, għall-provvista, mill-konsumatur jew parti terza, inklużi s-sussidji marbuta direttament mal-prezz tal-provvista”.

6.        L-Artikoli 168 u 169 tad-Direttiva 2006/112 huma fost dawk li jirregolaw id-dritt għat-tnaqqis tat-taxxa tal-input. Essenzjalment, skont l-Artikolu 168, fejn persuna taxxabbli tuża merkanzija jew servizzi pprovduti minn persuna taxxabbli oħra għall-iskopijiet tat-tranżazzjonijiet output taxxabbli tagħha, kollox fl-istess Stat Membru, hija intitolata li tnaqqas il-VAT dovuta jew imħallsa minnha fuq il-provvista ta’ dik il-merkanzija jew servizzi mill-VAT li hija għandha tħallas. L-Artikolu 169 iżid ċerti raġunijiet oħra li għalihom l-inputs jistgħu jintużaw sabiex il-VAT fuqhom tkun tista’ titnaqqas mit-taxxa tal-output. Dawn jinkludu, taħt (a), tranżazzjonijiet li twettqu barra mill-Istat Membru li fih VAT hija dovuta jew imħallsa, li fir-rigward tiegħu il-VAT tista’ titnaqqas jekk dawn twettqu f’dak l-Istat Membru. F’dan ir-rigward, l-Artikolu 5(a) tad-Direttiva 2008/9 (47) jeħtieġ li kull Stat Membru jirrimborsa lil kwalunkwe persuna taxxabbli mhux stabbilita fit-territorju tiegħu kwalunkwe VAT imposta fuqha hemmhekk, sa fejn il-provvisti inkwistjoni jintużaw għall-finijiet, inter alia, ta’ tranżazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 169(a) tad-Direttiva 2006/112.

7.        L-Artikolu 220 tad-Direttiva 2006/112 jeħtieġ li kull persuna taxxabbli tiżgura li tinħareġ fattura fir-rigward ta’, inter alia, provvisti ta’ merkanzija jew servizzi li hija tkun għamlet lil persuna taxxabbli oħra jew lil persuna ġuridika mhux taxxabbli.

8.        L-Artikolu 226 tad-Direttiva 2006/112 jipprovdi, b’mod partikolari:

“Mingħajr preġudizzju għad-disposizzjonijiet partikolari stabbiliti f’din id-Direttiva, dawn id-dettalji li ġejjin biss huma meħtieġa għall-finijiet ta’ VAT fuq fatturi maħruġa skond l-Artikoli 220 u 221:

[...]

(10)      l-ammont ta’ VAT li għandu jitħallas, għajr fejn ikun applikat arranġament speċjali li taħtu, b’konformità ma’ din id-Direttiva, tali dettall hu eskluż;

[...]”

 Il-leġiżlazzjoni Spanjola

9.        Il-Liġi Nru 37/1992 hija t-test leġiżlattiv bażiku li jirregola l-VAT fi Spanja. L-Artikoli 141 sa 147 jirregolaw l-iskema ta’ marġni. Il-Kummissjoni tikkwota d-dispożizzjonijiet li ġejjin:

“Artikolu 141

1.      L-iskema speċjali għall-aġenti tal-ivvjaġġar għandha tapplika għal:

1.      Tranżazzjonijiet imwettqa minn aġenti tal-ivvjaġġar meta jitrattaw ma’ vjaġġaturi f’isimhom u jużaw merkanzija jew servizzi pprovduti minn impriżi ta’ negozju jew professjonali oħra fil-provvista ta’ vjaġġar.

Għall-finijiet ta’ din l-iskema speċjali, akkomodazzjoni jew servizzi ta’ trasport, kemm jekk ipprovduti waħedhom kif ukoll bħala pakkett, flimkien mas-servizzi kumplimentari jew anċillari, għandhom ikunu kkunsidrati bħala vjaġġ.

2.      Tranżazzjonijiet imwettqa minn operaturi tal-ġiti fiċ-ċirkustanzi stabbiliti fis-subparagrafu preċedenti;

2.      L-iskema speċjali għall-aġenti tal-ivvjaġġar ma għandhiex tapplika għat-tranżazzjonijiet li ġejjin:

1.      Bejgħ lill-pubbliku mill-aġenti tal-ivvjaġġar li jbigħu bl-imnut ta’ vjaġġ organizzat minn aġenti li jbigħu bl-ingrossa.

[...]”

“Artikolu 142

Fi tranżazzjonijiet li għalihom tapplika din l-iskema speċjali, persuni taxxabbli ma għandhomx ikunu meħtieġa jindikaw b’mod separat fil-fatturi tagħhom ammonti mgħoddija li fejn ikunu jeżistu, għandhom ikunu kkunsidrati li huma inklużi fil-prezz tat-tranżazzjoni.

Fi tranżazzjonijiet imwettqa għal impriżi ta’ negozju jew professjonali oħra, li jinkludu biss provvisti ta’ merkanzija jew servizzi li jaqgħu b’mod sħiħ fil-portata territorjali tat-taxxa, il-fattura tista’ tindika, fuq talba tal-persuna kkonċernata u taħt it-titolu “ammonti ta’ VAT inklużi fil-prezz”, figura miksuba bil-multiplikazzjoni tal-prezz totali tat-tranżazzjoni għal sitt darbiet u d-diviżjoni b’100 tar-riżultat. Dawn l-ammonti għandhom ikunu kkunsidrati bħala direttament mgħoddija lil u mħallsa mill-impriża ta’ negozju jew professjonali li tirċievi l-provvista”.

“Artikolu 146

1.      Il-persuni taxxabbli jistgħu jagħżlu li jiddeterminaw l-ammont taxxabbli tagħhom abbażi ta’ kull tranżazzjoni b’mod separat jew globalment għal kull perijodu ta’ taxxa.

L-għażla għandha tapplika għat-tranżazzjonijiet kollha li għalihom tapplika l-iskema speċjali mwettqa mill-persuna taxxabbli għall-perijodu ta’ mill-inqas ħames snin u, fin-nuqqas ta’ dikjarazzjoni li turi mod ieħor,, għal snin suċċessivi.

2.      Id-determinazzjoni globali għal kull perijodu ta’ taxxa tal-ammont taxxabbli fir-rigward ta’ tranżazzjonijiet li għalihom tapplika l-iskema speċjali għandha ssir kif ġej:

1.      L-ispiża globali reali, inkluża t-taxxa, tal-provvisti tal-merkanzija jew servizzi pprovduti minn impriżi ta’ negozju jew professjonali oħra lill-aġenzija matul il-perijodu ta’ taxxa rilevanti, użati fil-provvista ta’ vjaġġar għall-benefiċju tal-vjaġġatur għandhom jitnaqqsu mill-prezz globali, inkluża t-taxxa fuq il-valur miżjud, li l-konsumatur għandu jħallas għal tranżazzjonijiet li fir-rigward tagħhom l-avveniment taxxabbli seħħ waqt l-istess perijodu.

2.      L-ammont globali taxxabbli għandu jiġi ddeterminat billi r-riżultat jiġi mmultiplikat b’100 u d-diviżjoni tar-riżultat b’100 magħduda mar-rata ta’ taxxa standard stabbilita fl-Artikolu 90 ta’ din il-liġi [(48)].

3.      L-ammont taxxabbli ma għandu qatt ikun negattiv.

Madankollu, fejn l-ammont taxxabbli huwa ddeterminat b’mod globali, kwalunkwe somma li biha l-ammont li għandu jitnaqqas jeċċedi l-ammont li minnu jrid jitnaqqas jista’ jiġi miżjud mal-ammonti li għandhom jitnaqqsu matul il-perijodi ta’ taxxa immedjatament sussegwenti.”

 Dikjarazzjoni mitluba

10.      Jiena ttrattajt l-ilment tal-Kummissjoni fir-rigward tal-applikazzjoni tal-approċċ tal-klijent fil-konklużjonijiet magħquda tiegħi, fejn ikkonkludejt li għandha tiġi miċħuda. Barra minn hekk, il-Kummissjoni titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja tiddikjara li:

–        billi eskluda mill-iskema ta’ marġni l-bejgħ lill-pubbliku, minn aġenziji li jbigħu bl-imnut li jaġixxu f’isimhom stess, vjaġġi organizzati minn aġenziji li jbigħu bl-ingrossa,

–        billi awtorizza lill-aġenti tal-ivvjaġġar, f’ċirkustanzi partikolari, li jniżżlu fil-fattura ammont globali li ma huwiex relatat mal-VAT effettivament miġbur mingħand il-klijent, u billi awtorizza lil dan il-klijent, dejjem jekk ikun persuna taxxabbli, li jnaqqas dan l-ammont globali mill-VAT li għandu jitħallas, u

–        billi awtorizza lill-aġenti tal-ivvjaġġar, sa fejn jibbenefikaw mill-iskema speċjali, li jistabbilixxu l-ammont taxxabbli globalment għal kull perijodu ta’ taxxa,

ir-Renju ta’ Spanja naqas milli jwettaq l-obbligi tiegħu taħt l-Artikoli 73, 168, 169, 226 u 306 sa 310 tad-Direttiva 2006/112, u li tordna lir-Renju ta’ Spanja jħallas l-ispejjeż.

 Esklużjoni ta’ bejgħ minn aġenti tal-ivvjaġġar li jbigħu bl-imnut ta’ servizzi tal-ivvjaġġar organizzati minn aġenti li jbigħu bl-ingrossa

 Argument

11.      Il-Kummissjoni tqis li, skont l-Artikolu 306 tad-Direttiva 2006/112, l-iskema ta’ marġni għandha tapplika dejjem għal “bejgħ lill-pubbliku minn aġenti tal-ivvjaġġar li jbigħu bl-imnut ta’ servizzi tal-ivvjaġġar organizzati minn aġenti li jbigħu bl-ingrossa”, ħlief meta l-aġenti li jbigħu bl-imnut ma jaġixxux f’isimhom iżda bħala intermedjarji. Madankollu, l-Artikolu 141(2)(1) tal-Liġi Nru 37/1992 jeskludi dan it-tip ta’ bejgħ kollu mill-iskop tal-iskema, mhux biss skont il-formulazzjoni ċara tiegħu iżda wkoll skont l-interpretazzjoni tal-awtoritajiet Spanjoli stess. Li l-Artikolu 141(2)(1) jiġi interpretat fis-sens li jirrigwarda biss każijiet fejn l-aġent tal-ivvjaġġar jaġixxi f’isem ħaddieħor (kif issostni Spanja) ikun ifisser li qed jiġi prekluż mill-effettività tiegħu, peress li dik is-sitwazzjoni hija diġà kopertà mill-Artikolu 141(1)(1). Tali interpretazzjoni lanqas ma tispjega għalfejn id-dispożizzjoni hija limitata għal każijiet fejn il-persuna l-oħra hija aġent tal-ivvjaġġar li jbigħ bl-ingrossa. L-Artikolu 141(2)(1) tal-Liġi Nru 37/1992 żgur li ma huwiex ambigwu u għalhekk imur kontra tal-Artikolu 306 tad-Direttiva 2006/112.

12.      Spanja taqbel li l-iskema ta’ marġni għandha tapplika bil-mod deskritt mill-Kummissjoni. Hija tiddikjara li d-dispożizzjoni inkwistjoni tikkjarifika biss il-fatt li, skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 306(1) tad-Direttiva 2006/112, aġenti tal-ivvjaġġar li jbigħu bl-imnut ma jistgħux japplikaw l-iskema meta huma jaġixxu sempliċement bħala intermedjarji, f’isem u f’rappreżentanza ta’ aġenti li jbigħu bl-ingrossa. L-interpretazzjonijiet li għalihom tagħmel riferiment il-Kummissjoni ma humiex vinkolanti. Ma hemm ebda ambigwità fl-Artikolu 141(1)(1) tal-Liġi Nru 37/1992: peress li l-Artikolu 142(1) jagħmilha ċara li kwalunkwe tranżazzjoni mwettqa minn aġent tal-ivvjaġġar f’ismu taqa’ fl-iskop tal-iskema, huwa ċar li l-Artikolu 141(2)(1) jista’ jirrigwarda biss tranżazzjonijiet li ma humiex imwettqa f’ismu.

 Evalwazzjoni

13.      Il-kwistjoni bejn il-partijiet dwar dan il-kap tat-talba ma tirrigwardax l-interpretazzjoni tad-Direttiva 2006/112 iżda l-effett tal-Artikolu 141(2)(1) tal-Liġi Nru 37/1992, li l-Kummissjoni tqis li huma inkompatibbli mal-interpretazzjoni tad-Direttiva li dwarha ż-żewġ partijiet jaqblu.

14.      L-ewwel nett, ninnota li l-formulazzjoni ta’ din id-dispożizzjoni bl-ebda mod ma tindika li l-effett tagħha huwa limitati għal sitwazzjonijiet li fihom aġent tal-ivvjaġġar li jbigħ bl-imnut jaġixxi biss bħala intermedjarju, f’isem aġent li jbigħ bl-ingrossa. Jidher preliminarjament li, hija tapplika għall-bejgħ kollu minn aġent tal-ivvjaġġar li jbigħ bl-imnut ta’ servizzi tal-ivvjaġġar organizzati minn aġent li jbigħ bl-ingrossa, irrispettivament jekk l-aġent li jbigħ bl-imnut huwiex qed jaġixxi bħala intermedjarju jew qed jixtri s-servizzi mill-aġent li jbigħ bl-ingrossa u jbigħhom f’ismu. Il-partijiet jaqblu li regola li għandha tali effetti tmur kontra l-Artikolu 306 tad-Direttiva 2006/112: meta aġent tal-ivvjaġġar qiegħed jitratta mal-konsumaturi f’ismu, l-iskema ta’ marġni għandha tapplika irrispettivament jekk huwa akkwistax is-servizzi mibjugħa direttament jew minn aġent tal-ivvjaġġar ieħor jew operatur tal-ġiti.

15.      Il-Kummissjoni pproduċiet estratti minn kollezzjoni ta’ preċedenti tal-VAT ippubblikata mill-Ministeru Spanjol għall-Ekonomija u l-Finanzi, li juru avviżi mhux vinkolanti maħruġa mid-Direttorat Ġenerali tat-Taxxi li jikkonfermaw interpretazzjoni fis-sens li d-dispożizzjoni inkwistjoni teskludi mill-iskema ta’ marġni mhux biss bejgħ li fih l-aġent li jbigħ bl-imnut qed jaġixxi bħala intermedjarju (li hija konsistenti mal-Artikolu 306 tad-Direttiva 2006/112) iżda wkoll dak li fih huwa qed jbigħhom f’ismu (li ma huwiex konsistenti).

16.      F’dawn iċ-ċirkustanzi jidhirli li l-Kummissjoni stabbilixxiet każ ċar prima facie u li dan il-kap tat-talba għandu jintlaqa’ sakemm Spanja ma tipproduċix provi speċifiċi kontra dawk prodotti mill-Kummissjoni jew xi raġuni konvinċenti sabiex twaqqagħhom.

17.      Spanja ma pproduċiet ebda provi. Hija tasserixxi li d-dispożizzjoni inkwistjoni hija fil-fatt kjarifika biss – u waħda mhux ambigwa – tar-regola ġenerali li l-iskema ta’ marġni ma tapplikax fejn l-aġent tal-ivvjaġġar ma huwiex jaġixxi f’ismu; il-kjarifika hija sempliċement intiża sabiex tkopri s-sitwazzjoni speċifika ta’ aġenti tal-ivvjaġġar li jbigħu bl-imnut u bl-ingrossa. Hija tiddikjara wkoll li l-avviżi ta’ interpretazzjoni prodotti mill-Kummissjoni huma skaduti u, fi kwalunkwe każ, ma humiex vinkolanti.

18.      Jiena ma nqisx li din hija konfutazzjoni suffiċjenti għall-każ tal-Kummissjoni. Id-dispożizzjoni kkontestata hija, kif osservat il-Kummissjoni, kemm inutili (peress li tirrepeti regola ddikjarata iktar kmieni fl-istess artikolu) u inadegwata (peress li ma turix b’mod ċar il-portata tagħha) bħala kjarifika. Il-konstatazzjoni tal-Gvern Spanjol li d-dispożizzjoni ma hijiex ambigwa u ma tħalli ebda skop għal interpretazzjoni ma hijiex ġenwina. Il-Kummissjoni uriet li fil-passat hija ġiet interpretata b’mod kemmxejn differenti minn dak li l-Gvern Spanjol issa jiddikjara li hija interpretata u li kjarament għandha tkun interpretata. Il-fatt li l-interpretazzjonijiet passati ma humiex vinkolanti (għalkemm ma hemm ebda prova konkreta dwar dan) u ma jistgħux jiġu applikati iktar ma jnaqqasx l-ambigwità. Fin-nuqqas ta’ indikazzjoni ċara u vinkolanti li d-dispożizzjoni tirrigwarda biss każijiet fejn l-aġent li jbigħ bl-imnut ma jaġixxix f’ismu iżda f’isem u f’rappreżentanza ta’ aġent li jbigħ bl-ingrossa, jidher biċ-ċert li l-operaturi ser japplikaw l-esklużjoni mis-sistema ta’ marġni fil-każijiet kollha koperti mit-termini espliċiti tad-dispożizzjoni.

19.      Għalhekk nilqa’ dan il-kap tat-talba.

 Dikjarazzjoni tal-ammont ta’ VAT inkluż fil-prezz

 Argument

20.      Il-Kummissjoni tikkontesta żewġ aspetti tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 142 tal-Liġi Nru 37/1992. L-ewwel nett, din id-dispożizzjoni tippermetti lill-aġenti tal-ivvjaġġar jispeċifikaw “ammont ta’ VAT inkluż fil-prezz” ta’ servizz tal-ivvjaġġar ekwivalenti għal 6 % tal-prezz totali ta’ dak is-servizz, u tippermetti lill-konsumaturi li huma persuni taxxabbli jnaqqsu dak l-ammont fejn il-kundizzjonijiet għat-tnaqqis huma ssodisfatti. Skont l-iskema ta’ marġni, madankollu, l-unika VAT inkluża fil-prezz ta’ servizz tal-ivvjaġġar hija dik imposta fuq il-marġni tal-aġent tal-ivvjaġġar. Fl-applikazzjoni tagħha, il-Kummissjoni tiddikjara li l-aġent tal-ivvjaġġar għandu jitlob ammont globali li jinkludi l-VAT, u ebda VAT ma tista’ titnaqqas mill-konsumaturi. Barra minn hekk, ir-rata ta’ 6 % ma tikkorrispondi għal ebda rata tal-VAT applikata fi Spanja (49). It-tieni nett, id-dispożizzjoni inkwistjoni hija diskriminatorja. Hija tapplika biss għall-provvisti magħmula fi Spanja, sabiex ebda tnaqqis ma huwa possibbli fejn il-provvisti huma magħmula fi Stati Membri oħra. L-Artikolu 309 tad-Direttiva 2006/112, li jirrigwarda biss provvisti magħmula barra l-Unjoni Ewropea, ma jistax jiġġustifika tali dispożizzjoni.

21.      Spanja tirrispondi li l-iskema ta’ marġni ma tipprekludix tnaqqis tat-taxxa tal-input fejn il-kundizzjonijiet rilevanti jiġu sodisfatti. L-Artikolu 310 tad-Direttiva 2006/112 jipprekludi tnaqqis tal-“VAT imposta lill-aġent ta’ l-ivvjaġġar minn persuni taxxabbli oħra għal transazzjonijiet [...] u li huma ta’ benefiċċju dirett għall-vjaġġatur” iżda ma jikkonċernax il-VAT dovuta meta aġent tal-ivvjaġġar jipprovdi servizz uniku lill-konsumatur tiegħu taħt l-iskema ta’ marġni. L-ammont ta’ VAT fil-prezz ta’ dak is-servizz għandu għalhekk jitnaqqas skont ir-regoli normali. Madankollu, ma hemm ebda gwida dwar kif dan l-ammont għandu jiġi ddeterminat. Ir-regola adottata fi Spanja hija intiża li ssolvi l-problema u tagħmel dan b’mod li huwa approssimattiv iżda – peress li huwa bbażat fuq analiżi statistika – preċiż ħafna, u li jippermetti lill-aġenti tal-ivvjaġġar iżommu segretezza kummerċjali fir-rigward tal-marġni ta’ profitt effettiv tagħhom. Din il-limitazzjoni tar-regola għall-provvisti magħmula fi Spanja hija, min-naħa tagħha, intiża sempliċement sabiex teskludi provvisti magħmula barra mill-Unjoni Ewropea, skont l-Artikolu 309 tad-Direttiva 2006/112.

22.      Matul is-seduta, il-Kummissjoni ċċaqalqet ftit mill-pożizzjoni estrema tagħha li, skont l-iskema ta’ marġni, l-aġent tal-ivvjaġġar għandu jitlob ammont globali li jinkludi l-VAT u ebda VAT ma tista’ titnaqqas mill-konsumaturi. Hija aċċettat li d-dispożizzjonijiet jistgħu jinftiehmu fis-sens li l-VAT fuq il-marġni tal-aġenti tal-ivvjaġġar tista’ tiġi ddikjarata fil-fattura (50) u, fejn il-kundizzjonijiet għat-tnaqqis huma sodisfatti, imnaqqsa mill-konsumatur. Madankollu, hija kkunsidrat li dan ma jkunx il-mod normali kif l-aġenti tal-ivvjaġġar jinnegozjaw, peress li dan ifisser li jkun qed jiġi żvelat l-ammont tal-marġni ta’ profitt tagħhom fuq il-provvista (51).

 Evalwazzjoni

23.      Fir-rigward tal-indikazzjoni u tnaqqis possibbli tal-VAT fuq il-marġni tal-aġenti tal-ivvjaġġar, jidhirli li l-pożizzjoni tal-Kummissjoni fis-seduta hija aħjar minn dik li hija esprimiet fis-sottomissjonijiet bil-miktub tagħha. L-Artikoli 306 sa 310 tad-Direttiva 2006/112 ma jipprovdu ebda raġuni għalfejn ir-regoli normali li jirrigwardaw il-fatturi u t-tnaqqis ma għandhomx japplikaw fil-kuntest tal-iskema ta’ marġni. Huwa pprovdut b’mod espliċitu li l-VAT inkluża fil-prezz tal-provvisti li l-aġent tal-ivvjaġġar jixtri għall-benefiċċju tal-vjaġġatur ma tistax titnaqqas taħt din l-iskema. Għall-kuntrarju, il-VAT dovuta fuq il-marġni tal-aġent tal-ivvjaġġar imkien ma hija eskluża mit-tnaqqis, u għandu jkun possibbli għall-persuna taxxabbli li tnaqqas dak l-ammont mit-taxxa tal-output tagħha skont ir-regoli normali, fejn il-kundizzjonijiet għat-tnaqqis huma sodisfatti. Lanqas ma l-Artikoli 306 sa 310 jipprovdu deroga mir-rekwiżiti tal-Artikoli 220 u 226 fir-rigward tad-dettalji meħtieġa f’fattura maħruġa għall-persuna taxxabbli oħra jew persuna ġuridika mhux taxxabbli.

24.      Għalhekk nistaqsi jekk il-Kummissjoni kinitx korretta fis-seduta meta kkunsidrat fattura li tindika l-VAT fuq il-marġni tal-aġent tal-ivvjaġġar bħala sempliċi għażla, li wisq probabbilment ma tintużax fil-prattika. Jidhirli li jista’ jkun hemm raġunijiet sabiex din tiġi kkunsidrata bħala rekwiżit.

25.      Madankollu, dan il-punt ma ġiex argumentat quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja u fl-opinjoni tiegħi, lanqas hemm bżonn li tingħata deċiżjoni dwaru sabiex ikun deċiż dan il-kap tat-talba. Għalhekk nissuġġerrixxi li l-Qorti tal-Ġustizzja għandha tibbaża d-deċiżjoni tagħha fuq il-kunsiderazzjonijiet li ġejjin.

26.      L-ewwel nett, huwa ċar li l-ammont li jirriżulta mill-kalkolu stabbilit fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 142 tal-Liġi Nru 37/1992 rarament, jekk xi darba, ser jikkorrispondi ma’ kwalunkwe ammont tal-VAT inkluż fil-prezz. Rata’ ta’ 6 % tal-prezz li tinkludi t-taxxa, ftit li xejn tista’ qatt tikkorrispondi mal-ammont totali tal-VAT kemm il-komponenti tal-vjaġġ kollox inkluż kif ukoll tal-marġni tal-aġent tal-ivvjaġġar. Li kieku kellha tikkorrispondi, il-fatt li tali konsumaturi jkunu jistgħu jnaqqsu tali somma jmur kontra l-Artikolu 310 tad-Direttiva 2006/112, li jipprekludi tnaqqis ta’ VAT fuq il-komponenti ta’ vjaġġ kollox inkluż. Probabbilment hemm iktar possibbiltà li jikkorrispondi mal-ammont ta’ VAT fuq il-marġni tal-aġent tal-ivvjaġġar – iżda l-kelma operattiva hija “possibbiltà”. Sabiex kwanlukwe ammont ta’ VAT tal-input tkun tista’ titnaqqas, hija għandha tikkorrispondi eżatt – u mhux biss approssimativament jew b’kumbinazzjoni – mal-ammont ta’ VAT tal-output li l-fornitur jiddikjara mal-awtorità tat-taxxa. Kwalunkwe riżultat ieħor imur kontra l-prinċipju ta’ newtralità tal-VAT. Ikun hemm qliegħ jew telf ta’ VAT għal waħda jew oħra mill-persuni taxxabbli kkonċernati jew għall-awtorità tat-taxxa.

27.      It-tieni nett – għalkemm l-argument preċedenti huwa fl-opinjoni tiegħi raġuni biżżejjed sabiex it-talba tal-Kummissjoni f’dan ir-rigward tiġi milqugħa – l-applikazzjoni tad-dispożizzjoni kkontestata hija limitata b’mod ċar għal provvisti magħmula fi Spanja u mhux għal provvisti magħmula fl-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, il-Kummissjoni pproduċiet deċiżjonijiet tal-awtorità tat-taxxa li jistabilixxu li l-limitazzjoni hija fil-fatt applikata b’dak il-mod, u ma teżentax sempliċement provvisti magħmula barra mill-Unjoni, skont l-Artikolu 309 tad-Direttiva 2006/112. Għalhekk, anki li kieku b’xi mod id-dispożizzjoni kkontestata kienet konformi mar-regoli li jirregolaw l-iskema ta’ marġni, hija diskriminatorja fil-konfront tas-servizzi tal-ivvjaġġar ipprovduti fi Stati Membri oħra minbarra Spanja.

28.      Għalhekk nilqa’ dan il-kap tat-talba.

 Determinazzjoni tal-ammont taxxabbli fuq perijodu ta’ taxxa

 Argument

29.      Il-Kummissjoni ssostni li xejn fid-Direttiva 2006/112 ma jippermetti lill-Istati Membri jippermettu lill-aġenti tal-ivvjaġġar li japplikaw l-iskema ta’ marġni sabiex jikkalkolaw marġni ta’ profitt uniku għat-tranżazzjonijiet ta’ vjaġġi kollox inkluż kollha f’perijodu ta’ taxxa speċifiku, kif jipprovdi l-Artikolu 146 tal-Liġi Nru 37/1992. L-Artikolu 73 et seq tad-Direttiva 2006/112 jirreferi għall-ammont taxxabbli għal provvisti individwali, u dawk id-dispożizzjonijiet japplikaw għall-iskema ta’ marġni, sa fejn hija ma tidderogax minnhom (52). Il-possibbiltà ta’ kalkolu globali hija prevista fl-emendi għall-Artikolu 26 tas-Sitt Direttiva (53) proposti mill-Kummissjoni, iżda ma hijiex disponibbli taħt id-Direttiva 2006/112 kif inhi illum. L-Artikolu 318 ta’ din id-direttiva ma jippermettix lill-Istati Membri jipprovdu għal semplifikazzjoni simili fil-kuntest tal-iskema ta’ marġni għal negozjanti taxxabbli, iżda ma hemm xejn ekwivalenti għall-iskema ta’ marġni tal-aġenti tal-ivvjaġġar. L-għażla introdotta fil-liġi Spanjola tista’, barra minn hekk, twassal għal nuqqas ta’ ġbir ta’ ammonti ta’ VAT u telf tar-riżorsi tal-Unjoni stess.

30.      Spanja tqis li l-kliem tal-Artikolu 308 tad-Direttiva 2006/112 huma wiesgħa biżżejjed sabiex jippermettu li l-marġni tal-aġent tal-ivvjaġġar jiġi kkalkolat globalment għal kull perijodu ta’ taxxa, kif tipprovdi l-leġiżlazzjoni Spanjola. Id-dispożizzjonijiet ma humiex obbligatorji, l-għan tagħhom huwa li jissemplifikaw proċeduri ta’ VAT u huma newtrali fir-rigward tal-effett tagħhom fuq id-dħul.

 Evalwazzjoni

31.      Filwaqt li l-argument fuq dan il-kap tat-talba ma kienx estensiv, jidhirli li abbażi tad-dispożizzjonijiet li hija tikkwota, il-pożizzjoni tal-Kummissjoni hija essenzjalment korretta.. Fid-definizzjoni tal-prinċipju ta’ sistema komuni tal-VAT, it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 2006/112 jispeċifika li l-VAT hija imposta fuq “kull transazzjoni”. L-Artikolu 73 jiddefinixxi l-ammont taxxabbli fil-kuntest ta’ provvista individwali. Barra minn hekk, sistema ta’ kalkolu globali għal kull perijodu ta’ taxxa, bil-possibbiltà li jinġarru ammonti negattivi għal perijodi sussegwenti, tagħmilha impossibbli għall-konsumaturi li jikkalkolaw kemm hija inkluża VAT fil-provvisti input tagħhom u għalhekk li jnaqqsu dik it-taxxa fejn huwa xieraq – u kkonkludejt iktar ’il fuq li huwa tal-inqas possibbli, jekk mhux obbligatorju, fl-iskema ta’ marġni li jiġu applikati r-regoli normali li jirrigwardaw l-indikazzjoni tal-VAT fuq il-marġni tal-aġent tal-ivvjaġġar fuq fatturi u t-tnaqqis sussegwenti tagħha mill-konsumatur.

32.      Għalhekk, għalkemm ma ninsabx konvint mill-argument tal-Kummissjoni fir-rigward tat-telf possibbli tar-riżorsi tal-Unjoni stess, li għalih ma pprovdiet ebda prova, jiena nilqa’ dan il-kap tat-talba.

 Spejjeż

33.      Skont l-Artikolu 138(3) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja jekk il-partijiet jitilfu kap wieħed jew iktar, kull parti għandha tbati l-ispejjeż tagħha. Madankollu, jekk fid-dawl taċ-ċirkustanzi tal-każ jkun jidher ġustifikat, il-Qorti tal-Ġustizzja tista’ tiddeċiedi li waħda mill-partijiet għandha, minbarra l-ispejjeż tagħha, tbati parti mill-ispejjeż tal-parti l-oħra. F’dan il-każ, jiena nikkunsidra li l-Qorti tal-Ġustizzja għandha tiċħad ir-rikors tal-Kummissjoni sa fejn jitlob dikjarazzjoni fis-sens li, billi tippermetti lill-aġenti tal-ivvjaġġar japplikaw l-iskema ta’ marġni meta jipprovdu servizzi tal-ivvjaġġar għall-persuni li ma humiex vjaġġaturi skont l-Artikoli 306 sa 310 tad-Direttiva 2006/112; iżda għandha tilqa’ t-tliet kapijiet tat-talba l-oħra diskussi f’dawn il-konklużjonijiet. Jidher għalhekk xieraq li r-Renju ta’ Spanja jbati tliet kwarti tal-ispejjeż taż-żewġ partijiet u l-Kummissjoni tbati kwart ta’ dawk l-ispejjeż. Skont l-Artikolu 140(1) tar-Regoli tal-Proċedura, Stati Membri intervenjenti fil-kawża għandhom ibatu l-ispejjeż tagħhom.

 Konklużjoni

34.      Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet kollha preċendenti, flimkien ma’ dawk stabbiliti fil-konlużjonijiet magħquda tiegħi f’din il-kawża u fil-Kawżi C‑193/11 Il‑Kummissjoni vs Il‑Polonja, C‑236/11 Il‑Kummissjoni vs L‑Italja, C‑269/11 Il‑Kummissjoni vs Ir‑Repubblika Ċeka, C‑293/11 Il‑Kummissjoni vs Il‑Greċja, C‑296/11 Il‑Kummissjoni vs Franza, C‑309/11 Il‑Kummissjoni vs Il‑Finlandja u C‑450/11 Il‑Kummissjoni vs Il‑Portugall, jiena tal-opinjoni li l-Qorti tal-Ġustizzja għandha:

–        tiddikjara li,

–        billi eskluda mill-iskema speċjali għall-aġenti tal-ivvjaġġar stabbilita fl-Artikoli 306 sa 310 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, tat-28 ta’ Novembru 2006, dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud, bejgħ lill-pubbliku, mill-aġenti li jbigħu bl-imnut f’isimhom, ta’ servizzi tal-ivvjaġġar organizzati minn aġenti li jbigħu bl-ingrossa,

–        billi awtorizza lill-aġenti tal-ivvjaġġar, taħt ċerti ċirkustanzi, li jniżżlu fil-fattura kwota globali li ma hijiex relatata mal-VAT effettivament miġbur mingħand il-klijent, u billi awtorizza lil dan il-klijent, dejjem jekk ikun persuna taxxabbli, li jnaqqas din il-kwota globali mill-VAT li għandu jitħallas, u

–        billi awtorizza aġenti tal-ivvjaġġar, sa fejn jibbenefikaw mill-iskema speċjali, jiddeterminaw l-ammont taxxabbli tagħhom b’mod globali għal kull perijodu ta’ taxxa,

ir-Renju ta’ Spanja naqas milli jwettaq l-obbligi tiegħu taħt l-Artikoli 73, 168, 169, 226 u 306 sa 310 tad-Direttiva 2006/112,

–        tiċħad il-kumplament tar-rikors,

–        tordna lir-Renju ta’ Spanja jbati tliet kwarti tal-ispejjeż tiegħu, flimkien ma’ tliet kwarti tal-ispejjeż tal-Kummissjoni.

–        tordna lill-Kummissjoni tbati kwart tal-ispejjeż tagħha, flimkien ma’ kwart tal-ispejjeż tar-Renju ta’ Spanja, u

–        tordna lill-Istati Membri li intervjenew fil-kawża jbatu l-ispejjeż tagħhom.


1 – Lingwa oriġinali: l-Ingliż.


2 –      Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, tat-28 ta’ Novembru 2006, dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU 2006 L 347, p. 1; iktar ’il quddiem id-“Direttiva 2006/112”).


3 – Direttiva tal-Kunsill 90/314/KEE, tat-13 ta’ Ġunju 1990, dwar il-vjaġġi kollox kompriż (package travel), il-vaganzi kollox kompriż u t-tours kollox kompriż (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 10 p. 132). L-Artikolu 1 jiddikjara li l-għan tagħha huwa “l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi ta’ l-Istati Membri relatati ma’ pakketti mibjugħa jew offruti għall-bejgħ fit-territorju tal-Komunità”.


4 – Is-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE, tas-17 ta’ Mejju 1977, dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar taxxi fuq il-valur tal-bejgħ - Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta’ stima (ĠU 1977 L 145, p. 1; iktar ’il quddiem “is-Sitt Direttiva”). L-Artikoli 306 sa 310 tad-Direttiva 2006/112 sempliċement ifasslu mill-ġdid l-istruttura u l-formulazzjoni tal-Artikolu 26 tas-Sitt Direttiva biss, mingħajr ma jġibu ebda tibdil fil-prinċipju (ara l-premessa 3 tal-Preambolu tad-Direttiva 2006/112).


5 – Skont id-dispożizzjonijiet ta’ dik li issa hija d-Direttiva tal-Kunsill 2008/9/KE, tat-12 ta’ Frar 2008, li tistabbilixxi regoli dettaljati għar-rifużjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud, prevista fid-Direttiva 2006/112/KE, għal persuni taxxabbli mhux stabbiliti fl-Istat Membru ta’ rifużjoni iżda stabbiliti fi Stat Membru ieħor (ĠU 2008 L 44, p. 23), li ħassret u ssostitwixxiet it-Tmien Direttiva tal-Kunsill 79/1072/KEE, tas-6 ta’ Diċembru 1979, dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri rigward it-taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ - Arranġamenti għar-rifużjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud lill-persuni taxxabbli li ma humiex stabbiliti fit-territorju tal-pajjiż (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 9, Vol. 1 p. 79).


6 – Għalkemm id-definizzjoni ta’ “vjaġġatur” tal-Kummissjoni hija fil-fatt kemmxejn iktar wiesgħa minn hekk – ara l-punt 28 iktar ’il quddiem.


7 – Fis-seduta l-Kummissjoni spjegat li t-test tas-Sitt Direttiva kien diskuss u ntlaħaq ftehim dwaru fil-Kunsill fil-verżjoni Franċiża tiegħu, li kienet intiża li sservi bħala l-bażi tal-lingwi l-oħra kollha; madankollu, għall-kuntrarju ta’ din l-intenzjoni, it-test finali Ingliż kien fil-fatt ibbażat fuq verżjoni parallela bl-Ingliż, li ma kinitx il-bażi tad-diskussjonijiet. Madankollu ma jistax jiġi miċħud li t-test ġie adottat fis-sitt lingwi kollha, fejn kull waħda mill-verżjonijiet hija awtentika b’mod indaqs.


8 –      Nirripproduċi t-test monolingwi tal-Artikoli 306 sa 310 tad-Direttiva 2006/112 fl-Anness I ta’ dawn il-konklużjonijiet, u tal-Artikolu 26 tas-Sitt Direttiva fl-Anness II. Fiż-żewġ każijiet, nuża l-korsiv għall kelma “vjaġġatur” jew “klijent”, skont il-każ, jew l-ekwivalenti tagħhom, f’kull eżempju. Fl-Anness III, nistabilixxi tabella li tindika l-kelma użata f’kull dispożizzjoni, f’kull verżjoni lingwistika differenti. Fis-seduta, il-Kummissjoni ddikjarat li l-Kunsill kien iddetermina t-test finali ta’ kull verżjoni lingwistika tad-Direttiva 2006/112, mingħajr ma l-Kummissjoni kienet f’pożizzjoni li tirreaġixxi għal kwalunkwe tibdil.


9 – Abbozz ta’ Direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 77/388/KEE fir-rigward tal-iskema speċjali għall-aġenti tal-ivjaġġar (COM(2002) 64 finali).


10 – Dik kienet, fi kwalunkwe każ, l-intenzjoni. Fil-fatt, tal-inqas il-verżjoni Franċiża, Griega, Taljana u Svediża tad-dispożizzjonijiet ġodda proposti kollha jidhru li żammew il-kelma “vjaġġatur” tal-inqas f’waqt wieħed.


11 –      Fil-punt 4.1.2.1.


12 –      Ċipru, l-Ungerija, il-Latvija u r-Renju Unit. Il-Pajjiżi l-Baxxi emendaw il-leġiżlazzjoni tagħhhom fi stadju ulterjuri (mill-1 ta’ April 2012) u proċeduri paralleli li kienu saru kontra dak l-Istat Membru (Kawża C‑473/11) kienu ġew irtirati.


13 – Ara l-istqarrijiet għall-istampa tal-Kummissjoni IP/08/333 u IP/11/76.


14 – L-għan tas-semplifikazzjoni tal-proċedura tal-aġenti tal-ivvjaġġar kien, barra minn hekk, enfażizzat b’mod ripetittiv mill-Qorti tal-Ġustizzja (ara, pereżempju, Kawża C-31/10 Minerva Kulturreisen, Ġabra p. I‑12889, punti 17 u 18 u l-ġurisprudenza ċċitata). L-għan tat-tqassim korrett tat-taxxa kien enfażizzat mill-Avukat Ġenerali Tizzano fil-konklużjonijiet tiegħu għal First Choice Holidays (Kawża C‑149/01, Ġabra p. I‑6289, punt 25, nota ta’ qiegħ il-paġna 13).


15 –      Ara, madankollu, il-punt 28 iktar ’il quddiem.


16 – Ara, għal eżempju reċenti, Kawża tas-17 ta’ Jannar 2013, Il‑Kummissjoni vs Spanja (C-360/11, punt 18 u l-ġurisprudenza ċċitata).


17 – Ara l-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 2006/112.


18 – Kawża C-204/03 Il-Kummissjoni vs Spanja Ġabra p. I‑8389, punt 28 u l-ġurisprudenza ċċitata.


19 – Ma naħsibx li huwa utili li hawnhekk jiġu attribwiti argumenti individwali – li fi kwalunkwe każ, minnhom jirriżulta biss sommarju – lil Stati Membri individwali.


20 – Ara, pereżempju, Kawża C-41/09 Il‑Kummissjoni vs Il‑Pajjiżi l-Baxxi Ġabra p. I‑831, punt 44 u l-ġurisprudenza ċċitata. Ara wkoll il-kawża EMU Tabac et, C‑296/95 Ġabra p. I‑1605, punt 36.


21 – Kawżi magħquda Madgett u Baldwin (C‑308/96 u C‑94/97 Ġabra p. I‑6229, punti 18 sa 27). Ara wkoll il-kawża iSt (C‑200/04 Ġabra p. I‑8691, punti 22 et seq).


22 First Choice Holidays, iċċitata iktar’il fuq fin-nota ta’ qiegħ il-paġna 14, punt 28 tas-sentenza.


23 – Ara, għal eżempju reċenti ħafna fir-rigward tal-eżenzjonijiet, kawża PCF Clinic AB (C‑91/12 li għadha ma ġietx ppubblikata fil-Ġabra, punt 23).


24 –      Iċċitata fin-nota ta’ qiegħ il-paġna 18; ara, b’mod partikolari, il-punt 25.


25 –      Ara l-ġurisprudenza ċċitata iktar ’il fuq fin-nota ta’ qiegħ il-paġna 20.


26 –      Virginibus puerisque, iv, El Dorado (1881).


27 – Hemm każijiet fejn ovvjament il-vjaġġ jew ġita nnifisha, jew parti minnha, hija l-għan (ċerti cruises, pereżempju, jew ġiti ferrovjarji leġġendarji bħall-Orient Express), u oħrajn fejn it-trasport stess huwa l-uniku servizz mixtri mill-aġent tal-ivvjaġġar (b’mod partikolari, forsi, fil-każ ta’ vjaġġ ta’ negozju). Madankollu, parti sinjifikattiva min-negozju tal-aġenziji tal-ivvjaġġar tinvolvi pakketti li fihom is-servizzi disponibbli fid-destinazzjoni huwa l-komponent ċentrali, fejn it-trasport lejn u minn dik id-destinazzjoni jkun sempliċement aċċessorju inevitabbli.


28 – Kawża C-163/91 Ġabra p. I‑5723.


29 – Fil-kawża Minerva Kulturreisen, iċċitata iktar ’il fuq fin-nota ta’ qiegħ il-paġna 14, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-iskema ta’ marġni ma kellhix tapplika għal bejgħ minn aġent tal-ivvjaġġar ta’ biljetti għall-opra biss “mingħajr ma tipprovdi servizz tal-ivvjaġġar”, iżda għamlitha ċara li servizzi tal-ivvjaġġar jinkludu l-akkomodazzjoni (ara l-punti 21 sa 28 tas-sentenza).


30 –      Ara, Madgett u Baldwin u iSt, rispettivament, it-tnejn iċċitati iktar ’il fuq fin-nota ta’ qiegħ il-paġna 21.


31 – Kawża Canterbury Hockey Club u Canterbury Ladies Hockey Club (C-253/07 Ġabra p. I-7821, punt 26 et seq). Nosserva li, f’dak il-każ, il-Kummissjoni kienet ikkunsidrat li d-dispożizzjoni “ma għandhiex tiġi interpretata letteralment, iżda sabiex tiġi ggarantita applikazzjoni effettiva tal-eżenzjoni li tipprevedi, skont is-servizzi inkwistjoni u li għalhekk huwa meħtieġ li jittieħed inkunsiderazzjoni mhux biss id-destinatarju formali jew legali ta’ dan is-servizz, iżda wkoll id-destinatarju konkret jew il-benefiċjarju effettiv tiegħu” (ara l-punt 25 tas-sentenza).


32 –      Ara l-ġurisprudenza ċċitata iktar ’il fuq fin-nota ta’ qiegħ il-paġna 14.


33 – Dan ikun il-każ mhux biss jekk A ikun irreġistra għall-VAT f’kull wieħed minn dawn l-Istati Membri u għamel provvisti hemmhekk u li fuqhom il-VAT tal-output teċċedi l-VAT tal-input tiegħu hemmhekk. Anki f’dan il-każ, madankollu, jkun hemm fluss tad-dħul mill-VAT mill-Istati Membri li fihom is-servizzi kienu fil-fatt ipprovduti u tgawdew għall-Istat Membru li fih A kien stabbilit, li min-naħa tiegħu jiġbor it-taxxa tal-output fuq il-bejgħ tiegħu lil B.


34 –      Ara l-punt 32 iktar ’il fuq.


35 –      Għas-sens l-ieħor tan-newtralità fiskali fil-kuntest tal-VAT, ara n-nota ta’ qiegħ il-paġna 40 iktar ’il quddiem.


36 – Ara l-Kawża (C-44/11, punt 45), Deutsche Bank ..


37 – Id-diffikultà hija indirizzata fil-proposta għall-emendi tal-Kummissjoni għall-Artikolu 26 tas-Sitt Direttiva, essenzjalment billi tiġi ssostitwita l-kelma “vjaġġatur” bi “klijent” fl-Artikolu 26(3) kollu (il-verżjoni mhux emendata tikkorrispondi mal-aħħar sentenza tal-Artikolu 26(2); hemm ukoll tibdiliet oħra, iżda ma għandhomx effett fuq il-punt inkwistjoni). Jidhirli li dan juri natura mmanipolata tal-oġġezzjoni.


38 –      Ara l-punt 31 iktar ’il fuq.


39 –      Iċċitata iktar ’il fuq fin-nota ta’ qiegħ il-paġna 18. Il‑Kummissjoni tiċċita wkoll il-kawża Seeling (C-269/00, Ġabra p. I-4101, punt 54).


40 –      Dokument iċċitat iktar ’il fuq fin-nota ta’ qiegħ il-paġna 9, punt 2, fil-paragrafu ta’ qabel tal-aħħar. Il-prinċipju ta’ newtralità li għalih isir riferiment hawnhekk huwa li l-VAT għandha tkun newtrali fl-effetti tagħha fuq il-persuni taxxabbli, li min-naħa tagħhom ma għandhomx ibatu l-piż tat-taxxa.


41 –      Punt (ċ) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 79 jirrigwarda l-użu ta’ kont sospiż għall-ħlas tan-nefqa f’isem jew għall-kont ta’ xerrej jew klijent.


42 – L-Artikolu 11A(3)(ċ) huwa l-predeċessur tal-punt ċ tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 79.


43 – Lingwa oriġinali: l-Ingliż.


44 –      Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, tat-28 ta’ Novembru 2006, dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU L 347, p. 1; iktar ’il quddiem id-“Direttiva 2006/112”). L-Artikoli 306 sa 310 tad-Direttiva 2006/112 jissostitwixxu l-Artikolu 26 tas‑Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE, tas-17 ta’ Mejju 1977, fuq l‑armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ - Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta’ stima (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 9, Vol. 1, p. 23, iktar ’il quddiem is-“Sitt Direttiva”).


45 – Aġenti tal-ivvjaġġar li jbigħu bl-ingrossa jgħaqqdu vjaġġi kollox inkluż iżda ma jbigħuhomx direttament lill-pubbliku. Huma jbigħu jew lill-aġenti tal-ivvjaġġar li jbigħu bl-imnut li sussegwentement (f’isimhom) ibigħu l-pakketti lill-pubbliku, jew lill-pubbliku permezz ta’ aġenti li jbigħu bl-imnut li jaġixxu (għan-nom tal-aġent li jbigħ bl-ingrossa) sempliċement bħala intermedjarji.


46 –      L-Artikoli 74 sa 77 jirrigwardaw, essenzjalment, l-ammont taxxabbli f’każ ta’ “provvisti għaliha stess” li fihom persuna taxxabbli tuża merkanzija jew servizzi pprovduti min-negozju taxxabbli tagħha b’mod ieħor mhux bħala outputs normali taxxabbli.


47 – Direttiva tal-Kunsill 2008/9, tat-12 ta’ Frar 2008, li tistabbilixxi regoli dettaljati għar-rifużjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud, prevista fid-Direttiva 2006/112/KE, għal persuni taxxabbli mhux stabbiliti fl-Istat Membru ta’ rifużjoni iżda stabbiliti fi Stat Membru ieħor (ĠU 2008 L 44, p. 23).


48 –      Attwalment, ir-rata standard tal-VAT stabbilita fl-Artikolu 90 hija ta’ 21 %. L-operazzjoni tinvolvi għalhekk multiplikazzjoni b’100 u diviżjoni b’121.


49 – Ninnota li, skont id-dokument tal-Kummissjoni “Rati tal-VAT applikati fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea”, sal-14 ta’ Jannar 2013 Spanja applikat, pereżempju, ir-rata standard ta’ 21 % għall-akkomodazzjoni fil-lukandi u dħul fil-parks ta’ divertiment (rata għall-akkomodazzjoni f’lukanda tingħata fil-verżjoni Ingliża tad-dokument, filwaqt li l-verżjonijiet Franċiżi u Ġermaniżi jagħtu rata ta’ 10 %, sfortunatament il-Kummissjoni ma dehrilhiex li għandhom jiġu pprovduti verżjonijiet lingwistiċi oħra) u rata ridotta ta’ 10 % għat-trasport ta’ passiġġieri u servizzi ta’ ristoranti. Rata ta’ 6 % tal-prezz li jinkludi t-taxxa jammonta għal rata ta’ taxxa ta’ madwar 6.38 %.


50 – Għall-kuntrarju, il-Kummissjoni osservat, li l-Artikoli 325, 332 u 339 ma jipprekludux id-dikjarazzjoni tal-ammont tal-VAT fuq fatturi maħruġa taħt skemi speċjali paragunabbli oħra.


51 – Ix-xewqa tan-negozjanti li jżommu l-kunfidenzjalità fir-rigward tal-marġni ta’ profitt tagħhom hija għalhekk imsemmija miż-żewġ partijiet f’din il-kawża. Hija tqajjem kwistjoni interessanti iżda mhux waħda li fl-opinjoni tiegħi, hija rilevanti għall-eżitu tal-kawża.


52 – Ara l-Kawża C-149/01, First Choice Holidays Ġabra p. I‑6289, punt 26 et seq., fir-rigward tal-Artikolu 11A(1)(a) tas-Sitt Direttiva, il-predeċessur tal-Artikolu 73 tad-Direttiva 2006/112.


53 – Ara t-test propost tal-Artikolu 26(4) fil-Proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 77/388/KEE fir-rigward tal-iskema speċjali għal aġenti tal-ivvjaġġar (COM(2002) 64 finali).