Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden w dniu 8 maja 2008°r. - Zuid-Chemie BV przeciwko Philippo´s Mineralenfabriek NV/SA, obecnie PMF Productions

(Sprawa C-189/08)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Hoge Raad der Nederlanden

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Zuid-Chemie BV

Strona pozwana: Philippo´s Mineralenfabriek NV/SA

Pytania prejudycjalne

Jaką szkodę należy w przypadku czynu niedozwolonego, takiego jak czyn, który stanowi podstawę żądań Zuid-Chemie, uznać za pierwotną szkodę powstałą wskutek tego czynu: szkodę powstałą wskutek dostawy wadliwego produktu, czy szkodę powstałą przy zwykłym użyciu produktu w celu, dla którego był on przeznaczony?

Jeżeli prawidłowy jest drugi wariant: czy miejsce, w którym powstała ta szkoda może zostać uznane jedynie wówczas za "miejsce gdzie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę" w rozumieniu art. 5 nr 3 rozporządzenia nr 44/20011, gdy szkoda polega na fizycznej szkodzie na osobie lub rzeczy, lub czy jest to również możliwe, gdy (w pierwszej kolejności) powstanie jedynie szkoda majątkowa?

____________

1 - Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000°r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 12, s. 1).