Language of document :

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 16.7.2009 (Hoge Raad der Nederlandenin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) - Zuid-Chemie BV v. Philippo's Mineralenfabriek NV / SA

(Asia C-189/08)1

(Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa - Tuomioistuimen toimivalta ja tuomioiden täytäntöönpano - Asetus (EY) N:o 44/2001 - Käsite "paikkakunta, missä vahinko sattui")

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Zuid-Chemie BV

Vastaaja: Philippo's Mineralenfabriek NV / SA

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö - Hoge Raad der Nederlanden Den Haag - Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 (Bryssel I -asetus; EYVL L 2001, L 12, s. 1) 5 artiklan 3 kohdan tulkinta - Käsitteen "paikkakunta, missä vahinko sattui tai saattaa sattua", tulkinta - Paikkakunta, missä vahinko sattui - Paikkakunta, jossa vahingon aiheuttanut kausaaliyhteydessä oleva tapahtuma on sattunut ("Handlungsort") ja paikkakunta, jossa vahinko ilmeni ("Erfolgsort") - Liittymäperusteet

Tuomiolauselma

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 5 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että pääasiassa kysymyksessä olevan kaltaisessa riita-asiassa ilmaus "paikkakunta, missä vahinko sattui" tarkoittaa paikkakuntaa, jossa alkuperäinen vahinko ilmeni, kun tuotetta käytettiin normaalisti siihen tarkoitukseen, johon se oli tarkoitettu.

____________

1 - EUVL C 183, 19.7.2008.