Language of document :

Tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 16. jūlija spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) - Zuid-Chemie BV/Philippo's Mineralenfabriek NV/SA

(lieta C-189/08) 1

Tiesu sadarbība civillietās un komerclietās - Jurisdikcija un spriedumu izpilde - Regula (EK) Nr. 44/2001 - "Vietas, kur kaitējums ir noticis" jēdziens

Tiesvedības valoda - holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hoge Raad der Nederlanden

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Zuid-Chemie BV

Atbildētāja: Philippo's Mineralenfabriek NV/SA

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag

Padomes 2000. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās ("Bruxelles I") (OV 2001, L 12, 1. lpp.) 5. panta 3. punkta interpretācija - Vietas, "kur kaitējums noticis vai varējis notikt" jēdziena interpretācija - Vieta, kur kaitējums noticis - Vieta, kurā ir noticis kaitējumu izraisošais notikums ("Handlungsort") un vieta, kurā ir noticis [pats] sākotnējais kaitējums ("Erfolgsort") - Piemērošanas kritēriji

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2000. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 5. panta 3. punkts ir interpretējams tādējādi, ka tādas prāvas kā pamata lietā ietvaros ar vārdiem "vieta, kur iestājies notikums, kas rada kaitējumu" apzīmē vietu, kur, produktu parastā veidā izmantojot mērķim, kam tas ir paredzēts, ir radies sākotnējais kaitējums.

____________

1 - OV C 183, 19.7.2008.