Language of document :

Žaloba podaná dne 19. března 2021 – Union Syndicale Solidaires des SDIS de France et DOM/TOM v. Komise

(Věc T-152/21)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Union Syndicale Solidaires des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de France et DOM/TOM (Nîmes, Francie) (zástupce: O. Coudray, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

uložil Evropské unii (Evropské komisi) povinnost vyplatit jí náhradu ve výši 10 000 eur za nemajetkovou újmu, kterou utrpěla, spolu s úrokem o sazbě stanovené Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace, navýšenou o tři a půl procentního bodu,

uložil Evropské unii (Evropské komisi) povinnost zaplatit částku 6 600 eur jako náhradu veškerých nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby na náhradu škody žalobkyně Komisi vytýká, že po dobu jednoho a půl roku neodpověděla na její stížnost ohledně nesplnění povinnosti namířenou proti Francouzské republice. Žalobkyně Komisi rovněž vytýká, že ji bezodkladně neinformovala o stavu provedeného šetření a nevyjádřila se ke stížnosti v přiměřené lhůtě. Podle žalobkyně se tedy Komise dopustila zaviněného protiprávního jednání, které může založit odpovědnost Unie.

____________