Language of document :

Beroep ingesteld op 19 maart 2021 – Union Syndicale Solidaires des SDIS de France et DOM/TOM / Commissie

(Zaak T-152/21)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Union Syndicale Solidaires des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de France et DOM/TOM (Nîmes, Frankrijk) (vertegenwoordiger: O. Coudray, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

de Europese Unie (de Europese Commissie) veroordelen om verzoekster als vergoeding voor de door haar geleden immateriële schade een bedrag van 10 000 EUR te betalen, vermeerderd met de rente aan de door de Europese Centrale Bank voor basisherfinancieringstransacties vastgestelde rentevoet verhoogd met drie en een halve punt;

de Europese Unie (de Europese Commissie) gelasten verzoekster een bedrag van 6 600 EUR te betalen voor door haar gemaakte kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van haar beroep tot schadevergoeding verwijt verzoekster de Commissie dat zij meer dan anderhalf jaar niet heeft geantwoord op de klacht wegens niet-nakoming die zij tegen de Franse Republiek had ingediend. Verzoekster verwijt de Commissie ook dat zij haar niet met voortvarendheid in kennis heeft gesteld van de stand van het door haar verrichte onderzoek en niet binnen een redelijke termijn een standpunt over de klacht heeft ingenomen. Volgens verzoekster heeft de Commissie dan ook een onregelmatigheid begaan waarvoor de Unie aansprakelijk kan worden gesteld.

____________