Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 19 marca 2021 r. – Union Syndicale Solidaires des SDIS de France et DOM/TOM / Komisja

(Sprawa T-152/21)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Union Syndicale Solidaires des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de France et DOM/TOM (Nîmes, Francja) (przedstawiciel: O. Coudray, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

zasądzenie od Unii Europejskiej (Komisji Europejskiej) zapłaty na rzecz skarżącej kwoty 10 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za poniesione szkody niematerialne, wraz z odsetkami według stopy określonej przez Europejski Bank Centralny stosowanej dla głównych operacji refinansowania, powiększonej o trzy i pół punktu procentowego;

obciążenie Unii Europejskiej (Komisji Europejskiej) kwotą 6600 EUR tytułem wszystkich kosztów postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swojej skargi o zadośćuczynienie skarżąca zarzuca Komisji, że przez ponad półtora roku nie odpowiedziała na złożoną w trybie administracyjnym skargę o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, którą złożyła przeciwko Republice Francuskiej. Skarżąca zarzuca również Komisji, że nie poinformowała jej z należytą starannością niezwłocznie o stanie przeprowadzonego badania i nie zajęła stanowiska w przedmiocie skargi administracyjnej w rozsądnym terminie. Zdaniem skarżącej Komisja dopuściła się zatem zawinionej bezprawności, która może pociągnąć za sobą odpowiedzialność Unii.

____________