Language of document :

2017. június 26-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Horvát Köztársaság

(C-381/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: horvát

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: M. Mataija, T. Scharf, G. von Rintelen meghatalmazottak)

Alperes: Horvát Köztársaság

Kereseti kérelmek

Az Európai Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság

állapítsa meg, hogy a Horvát Köztársaság – mivel 2016. március 21-ig nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 2014/17/ЕU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL 2014 L 60., 34. o.), vagy mindenesetre ezeket a rendelkezéseket nem közölte az Európai Bizottsággal – nem teljesítette az ezen irányelv 42. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

A Horvát Köztársaságot az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdése értelmében kötelezze napi 9865,40 euró összegű kényszerítő bírságot az említett irányelvet átültető intézkedések közlésére vonatkozó kötelezettség nemteljesítését megállapító ítélet kihirdetésének napjától kezdődően;

a Horvát Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Horvát Köztársaság nem teljesítette azon kötelezettségét, hogy közölje a 2014/17/EU irányelvet átültető intézkedéseket az ezen irányelv 42. cikkének (1) bekezdésében előírt határidőn belül.

____________