Language of document :

Tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 7. marta spriedums – Balázs-Árpád Izsák, Attila Dabis/Eiropas Komisija, Ungārija, Grieķijas Republika, Rumānija, Slovākijas Republika

(Lieta C-420/16 P) 1

(Apelācija – Institucionālās tiesības – Pilsoņu iniciatīva – Regula (ES) Nr. 211/2011 – Pilsoņu iniciatīvas priekšlikuma reģistrācija – 4. panta 2. punkta b) apakšpunkts – Nosacījums, ka pilsoņu iniciatīvas priekšlikums nevar būt acīmredzami ārpus Eiropas Komisijas pilnvarām iesniegt tiesību akta priekšlikumu, lai īstenotu Līgumus – Pierādīšanas pienākums – Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija – LESD 174. pants – Pilsoņu iniciatīva “Kohēzijas politika reģionu vienlīdzībai un reģionālo kultūru ilgtspējaiˮ – Reģistrācijas pieteikums – Komisijas atteikums)

Tiesvedības valoda – ungāru

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēji: Balázs-Árpád Izsák, Attila Dabis (pārstāvis: D. Sobor, ügyvéd)

Pārējās lietas dalībnieces: Eiropas Komisija (pārstāvji: K. Banks, K. Talabér-Ritz, H. Krämer un B.-R. Killmann), Ungārija (pārstāvis: M. Z. Fehér), Grieķijas Republika, Rumānija (pārstāvji: R. H. Radu, C. R. Canţăr, C.-M. Florescu, L. Liţu un E. Gane), Slovākijas Republika (pārstāve: B. Ricziová)

Rezolutīvā daļa

Atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2016. gada 10. maija spriedumu Izsák un Dabis/Komisija (T-529/13, EU:T:2016:282).

Atcelt Komisijas Lēmumu C(2013) 4975 final (2013. gada 25. jūlijs) par pieteikumu reģistrēt pilsoņu iniciatīvu “Kohēzijas politika reģionu vienlīdzībai un reģionālo kultūru ilgtspējai”.

Eiropas Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus, kas radušies gan pirmajā instancē, gan apelācijas tiesvedībā.

Ungārija, Rumānija un Slovākijas Republika sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.

____________

1 OV C 392, 24.10.2016.