Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 7. marca 2019 – Balázs-Árpád Izsák, Attila Dabis/Európska komisia, Maďarsko, Helénska republika, Rumunsko, Slovenská republika

(vec C-420/16 P)1

(Odvolanie – Inštitucionálne právo – Iniciatíva občanov – Nariadenie (EÚ) č. 211/2011 – Zaregistrovanie navrhovanej iniciatívy občanov – Článok 4 ods. 2 písm. b) – Podmienka, aby návrh iniciatívy občanov nebol zjavne mimo rámca právomocí Európskej komisie predložiť návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania Zmlúv – Dôkazné bremeno – Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť – Článok 174 ZFEÚ – Občianska iniciatíva „Politika súdržnosti pre rovnosť regiónov a zachovanie regionálnych kultúr“ – Žiadosť o registráciu – Zamietnutie Komisiou)

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Odvolatelia: Balázs-Árpád Izsák, Attila Dabis (v zastúpení: D. Sobor, ügyvéd)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia (v zastúpení: K. Banks, K. Talabér-Ritz, H. Krämer a B.-R. Killmann, splnomocnení zástupcovia), Maďarsko (v zastúpení: M. Z. Fehér, splnomocnený zástupca), Helénska republika, Rumunsko (v zastúpení: R. H. Radu, C. R. Canţăr, C.-M. Florescu, L. Liţu a E. Gane, splnomocnení zástupcovia), Slovenská republika (v zastúpení: B. Ricziová, splnomocnený zástupca)

Výrok rozsudku

Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 10. mája 2016, Izsák a Dabis/Komisia (T-529/13, EU:T:2016:282), sa zrušuje.

Rozhodnutie Komisie C(2013) 4975 final z 25. júla 2013, ktorým bola zamietnutá žiadosť o registráciu európskej iniciatívy občanov „Politika súdržnosti pre rovnosť regiónov a zachovanie regionálnych kultúr“, sa zrušuje.

Európska komisia je povinná nahradiť trovy prvostupňového a odvolacieho konania.

Maďarsko, Rumunsko a Slovenská republika znášajú svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 392, 24.10.2016.