Language of document : ECLI:EU:C:2020:587

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

представено на 16 юли 2020 година(1)

Дело C584/19

Staatsanwaltschaft Wien

срещу

A и др.,

в присъствието на:

Staatsanwaltschaft Hamburg

(Преюдициално запитване, отправено от Landesgericht für Strafsachen Wien (Областен наказателен съд във Виена, Австрия)

„Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Европейска заповед за разследване — Прокурор, упражняващ функциите на издаващ орган — Независимост на прокуратурата от изпълнителната власт — Директива 2014/41/ЕС — Съдебен орган, оправомощен да издава — Самостоятелно понятие — Различия между разпоредбите на Директива 2014/41 и Рамково решение 2002/584/ПВР — Защита на основните права — Необходимост от съдебна намеса“


1.        Прокуратурите на Германия и Австрия са съответно органи, издаващи и изпълняващи европейските заповеди за разследване (наричани по-нататък „ЕЗР“), разглеждани в съответствие с Директива 2014/41/ЕС(2).

2.        По това дело Staatsanwaltschaft Hamburg (прокуратурата на Хамбург, Германия) издава ЕЗР с искане Staatsanwaltschaft Wien (прокуратурата на Виена, Австрия) да ѝ предостави определени данни за банкова сметка, открита в Австрия. Тъй като по правото на последната за предоставянето на такава информация се изисква предварително съдебно разрешение, прокуратурата на Виена иска такова разрешение от Landesgericht für Strafsachen Wien (Областен наказателен съд във Виена, Австрия).

3.        Посочената юрисдикция пита Съда, в резюме, дали може да се пренесе към ЕЗР съдебната практика относно независимостта на прокуратурата в контекста на европейските заповеди за арест (наричани по-нататък „ЕЗА“), попадащи в обхвата на Рамково решение 2002/584/ПВР(3).

I.      Правна уредба

1.      Правото на Съюза. Директива 2014/41

4.        Член 1 („Европейска заповед за разследване и задължение за изпълнението ѝ“) гласи:

„1.      Европейска заповед за разследване (ЕЗР) е съдебно решение, което е било издадено или потвърдено от съдебен орган на държава членка („издаващата държава“), за извършване на едно или няколко конкретно(и) процесуално-следствено(и) действие(я) в друга държава членка („изпълняващата държава“) с оглед [на] получаване на доказателства в съответствие с настоящата директива.

ЕЗР може да бъде издадена и за получаване на доказателства, които вече са на разположение на компетентните органи на изпълняващата държава.

2.      Държавите членки изпълняват ЕЗР въз основа на принципа на взаимно признаване и в съответствие с настоящата директива.

3.      Издаването на ЕЗР може да бъде поискано от заподозряно или обвиняемо лице или от адвокат от негово име в рамките на приложимите права на защита в съответствие с националното наказателно-процесуално право.

4.      Настоящата директива няма за последица изменение на задължението за спазване на основните права и правни принципи, залегнали в член 6 от ДЕС, включително правата на защита на лицата, които са субекти на наказателно производство, и не засяга задълженията, възложени на съдебните органи в това отношение“.

5.        Съгласно член 2 („Определения“):

„За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)      „издаваща държава“ означава държавата членка, в която е издадена ЕЗР;

б)      „изпълняваща държава“ означава държавата членка, изпълняваща ЕЗР, в която ще се извършва процесуално-следственото действие;

в)      „издаващ орган“ означава:

i)      съдия, съд, съдия-следовател или прокурор, компетентен по разглеждания случай; или

ii)      друг компетентен орган, определен от издаващата държава, който в съответния случай действа в качеството си на разследващ орган в наказателното производство и е компетентен да разпорежда събирането на доказателства в съответствие с националното право. Освен това, преди да бъде предадена на изпълняващия орган, ЕЗР се потвърждава след проверка на съответствието ѝ с условията за издаване на ЕЗР по настоящата директива, по-специално условията, посочени в член 6, параграф 1 от настоящата директива, от съдия, съд, съдия-следовател или прокурор в издаващата държава. Когато ЕЗР е потвърдена от съдебен орган, този орган може също да бъде разглеждан като издаващ орган за целите на предаването на ЕЗР;

г)      „изпълняващ орган“ означава орган, който е компетентен да признае ЕЗР и да осигури нейното изпълнение в съответствие с настоящата директива и с процедурите, приложими при сходен национален случай. Такива процедури може да изискват съдебно разрешение в изпълняващата държава, когато това е предвидено в националното ѝ право“.

6.        Член 6 („Условия за издаване и предаване на ЕЗР“) гласи:

„1.      Издаващият орган може да издаде ЕЗР само ако са изпълнени следните условия:

а)      издаването на ЕЗР е необходимо и пропорционално на целта на производствата, посочени в член 4, като се отчитат правата на заподозряното или обвиняемото лице; и

б)      процесуално-следственото(ите) действие(я), посочено(и) в ЕЗР, би(ха) могло(ли) да бъде(ат) разпоредено(и) при същите условия в сходен национален случай.

2.      Условията, посочени в параграф 1, се преценяват от издаващия орган за всеки отделен случай.

3.      Когато изпълняващият орган има основания да счита, че условията, посочени в параграф 1 не са изпълнени, той може да се консултира с издаващия орган за важността на изпълнението на ЕЗР. След тази консултация издаващият орган може да реши да оттегли ЕЗР“.

2.      Национално право

1.      Германското право. Gerichtsverfassungsgesetz(4)

7.        Съгласно член 146:

„Служителите на прокуратурата трябва да спазват официалните инструкции на своите ръководители“.

8.        Член 147 предвижда:

„Право на надзор и ръководство има:

1.      федералният министър на правосъдието и за защита на потребителите, по отношение на федералния главен прокурор и федералните прокурори;

2.      правосъдната администрация на равнище Land (провинция), по отношение на всички служители на прокуратурата на съответната провинция;

3.      най-високопоставеният служител от прокуратурата към върховните областни и районните съдилища, по отношение на всички служители на прокуратурата от района на дадения съд.

[…]“.

2.      Австрийското право

1)      Strafprozessordnung(5)

9.        Член 4, параграф 1 възлага на прокуратурата разследването по наказателни дела.

10.      При осъществяването на тази функция прокуратурата трябва да разполага с предварително съдебно разрешение за провеждането на определени процесуално-следствени действия с принудителен характер (членове 101 и 105).

11.      Сред тези действия е получаването на информация за банкови сметки и банкови операции (член 109, точка 4 във връзка с член 116, параграф 4).

2)      Bundesgesetz über die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union(6)

12.      Съгласно член 55c компетентен орган за изпълнението на ЕЗР е прокуратурата, в чийто район трябва да се извърши исканото действие.

13.      Член 55e предвижда, че решението на прокуратурата, с което се изпълнява ЕЗР, следва да съдържа: i) информация относно определянето на прокурора, данни за самоличността на разследваното лице, ако е възможно, описание на фактите и тяхната квалификация, както и информация за правата на засегнатото от действието лице, ii) описание на действието, което следва да се изпълни, iii) съображения, обосноваващи неговата законосъобразност, и iv) копие от ЕЗР.

II.    Фактите и преюдициалният въпрос

14.      Прокуратурата на Хамбург води досъдебно наказателно производство срещу А и други неизвестни лица(7), в рамките на което, с цел изясняване на фактите, и по-специално с цел установяване на самоличността на извършителите, изпраща ЕЗР до прокуратурата на Виена. С нея иска да ѝ се предоставят копия от определени документи, отнасящи се до австрийска банкова сметка, за периода от 1 юни 2018 г. до 30 септември 2018 г.

15.      В съответствие с член 109, точка 4 и член 116 от StPO прокуратурата на Виена иска от Landesgericht für Strafsachen Wien (Областен наказателен съд във Виена, Австрия) разрешение за достъп до информация за банковите сметки и банковите операции, така че банката да бъде задължена да предаде посочените в ЕЗР документи.

16.      Преди да издаде разрешението, посочената юрисдикция отбелязва, че германската прокуратура е изложена на риск да получава пряко или косвено конкретни разпореждания или указания от страна на изпълнителната власт, поради което според Съда(8) не може да се счита за съдебен орган, издаващ ЕЗА. Тя добавя, че би могло този извод да се екстраполира, за да се откаже изпълнението на издадената от прокуратурата на Хамбург ЕЗР.

17.      Въпреки че Директива 2014/41 посочва прокуратурата като издаващ орган, не всички прокуратури в държавите членки биха отговорили на изискването за независимост, което се поставя за съдебните органи. Ако практиката на Съда относно ЕЗА е приложима за ЕЗР, понятието „прокурор“ в член 2, буква в), подточка i) от Директива 2014/41 би следвало да се тълкува в смисъл, че не включва прокуратурите, изложени на риск да получават конкретни указания от страна на изпълнителната власт, като тази в Хамбург(9).

18.      При тези обстоятелства запитващата юрисдикция отправя до Съда следния преюдициален въпрос:

„Трябва ли понятията „съдебен орган“ по смисъла на член 1, параграф 1 от Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси и „прокурор“ по смисъла на член 2, буква в), подточка i) от посочената директива да се тълкуват в смисъл, че обхващат и прокуратурите на държава членка, които са изложени на риск да получават пряко или косвено конкретни разпореждания или указания от страна на изпълнителната власт, като министъра на правосъдието на Хамбург (Justizsenator in Hamburg), при приемането на решение за издаване на европейска заповед за разследване?“.

III. Производството пред Съда

19.      Преюдициалното запитване е постъпило в Съда на 2 август 2019 г., придружено от искане за разглеждане по реда на бързото производство, което е уважено.

20.      Писмени становища са представили германското, австрийското, испанското, нидерландското и полското правителство, както и Европейската комисия.

IV.    Съображения

1.      Предварителна бележка

21.      Запитващата юрисдикция трябва да реши дали да разреши провеждането на процесуално-следствено действие, поискано ѝ от прокуратурата на Виена. Ако в основата на това искане не стоеше германската прокуратура, изглежда нямаше да има произтичащи от националното право затруднения то да бъде допуснато и съответно удовлетворено.

22.      Според разбирането на запитващата юрисдикция трябва да се предположи, че ако същото искане на прокуратурата на Виена беше отправено въз основа на молба на австрийската полиция (т.е. от орган, зависим от изпълнителната власт), този фактор сам по себе си нямаше да попречи на тази юрисдикция да разгледа искането.

23.      Ако това е така, не става ясно какъв проблем би имало пред запитващата юрисдикция, дори германската прокуратура да не може да се определи (поради липсата на независимост от изпълнителната власт) като „съдебен орган“, да вземе решение по искането, издадено от прокуратурата на Хамбург и изпратено чрез прокуратурата на Виена (която действа в качеството си на „изпълняващ орган“ съгласно националното право).

24.      Освен това австрийската прокуратура също не е независима от изпълнителната власт, както Съдът вече е имал повод да се произнесе(10). Струва ми се, че това не ѝ пречи да отправя до запитващата юрисдикция искания за подходящи по нейна преценка процесуално-следствени действия, когато са налице обстоятелствата по член 109, точка 4 и член 116 от StPO.

25.      Същото се отнася до полицията или други административни органи(11). Въпросът следователно е дали липсата на независимост на австрийската прокуратура би мотивирала съда да отхвърли искане за предоставяне на достъп до документи за банкова сметка, което е отправено до него, по инициатива на полицията или тези други административни органи, от прокуратурата на Виена.

26.      В действителност същественото за вземането на решение от запитващата юрисдикция (да разреши или да не разреши процесуално-следственото действие) е не толкова кой орган е издал искането, колкото собствената ѝ правораздавателна функция. Ако една ЕЗА, издадена от австрийски прокурор (който не е независим от изпълнителната власт), може да е ефективна, след като бъде одобрена от компетентния национален съд(12), който проверява нейната пропорционалност, същият принцип може да се приложи a fortiori за процесуално-следствени действия, чието отражение върху живота на засегнатото лице е много по-малко от това на ЕЗА.

27.      Накрая ще добавя, че правото на Съюза съдържа разпоредби, които налагат на административните органи в държавите членки задължението да сътрудничат помежду си, за да получават от финансовите институции определени данни за открити в тях банкови сметки(13). Това задължение за сътрудничество не изисква отправилият искането орган да бъде независим от изпълнителната власт.

28.      Следователно правото на Съюза допуска административни органи на държава членка (които по дефиниция не са независими) да искат от партньорите си в друга държава членка конкретна информация за банкови сметки, каквато последните по принцип са длъжни да предоставят. От тази гледна точка не би имало принципна пречка същият критерий да се приложи за отношенията между прокуратурите в тази област, когато действат като органи, издаващи или изпълняващи ЕЗР.

2.      Органи, издаващи ЕЗР

29.      Директива 2014/41 е приета в съответствие с член 82 параграф 1 ДФЕС, според който съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси се основава на принципа на взаимното признаване.

30.      ЕЗР се определя като съдебно решение, което е било издадено или потвърдено от съдебен орган на държава членка („издаващата държава“), за извършване на едно или няколко конкретни процесуално-следствени действия в друга държава членка („изпълняващата държава“) с оглед на получаване на доказателства(14).

31.      Директива 2014/41, която заменя различни договори за правна помощ(15), се стреми да се превърне в единствения инструмент за провеждане на процесуално-следствени действия за събиране на доказателства в европейското пространство. Целта ѝ е да улесни и да облекчи събирането и предаването на доказателства в рамките на Съюза, както и да подобри ефективността на процедурите по разследване.

32.      Най-важната особеност на ЕЗР, доколкото е от значение за настоящото преюдициално запитване, е че в обхвата на Директива 2014/41 попадат две категории „издаващи органи“:

–        съдебни органи(16), които могат да бъдат само „съдия, съд, съдия-следовател или прокурор, компетентен по разглеждания случай“ (член 2, буква в), подточка i), всички на равни начала,

–        несъдебни органи, компетентни да разследват в наказателното производство и да разпореждат събирането на доказателства в съответствие с националното право (член 2, буква в), подточка ii)(17). Издаваните от тях ЕЗР трябва да бъдат потвърдени от съдебен орган(18).

33.      Член 2, буква в), подточка i) от Директива 2014/41 специално посочва прокурора сред (съдебните) органи, издаващи ЕЗР. Досега не е имало никакво съмнение, че недвусмисленото посочване позволява на компетентните прокурори (съгласно националното им законодателство) да издават пряко тези заповеди.

34.      Съмненията на запитващата юрисдикция възникват, както посочих, вследствие на решение OG и PI (Прокуратури на Любек и Цвикау) по отношение на понятието „съдебен орган“ в обхвата на Рамково решение 2002/584. Тъй като в решението се посочва, че германската прокуратура не отговаря на изискванията за независимост, необходими за издаването на ЕЗА, запитващата юрисдикция си задава въпроса дали германската прокуратура отговаря на тези изисквания и за издаването на ЕЗР, тъй като не би имала качеството на независим съдебен(19) орган.

35.      Приемането на тази теза би означавало, че в Германия прокурорите не могат да бъдат определени като издаващ орган по смисъла на член 2, буква в), подточка i) от Директива 2014/41 и че издаваните от тях ЕЗР изискват потвърждение. С други думи, това би означавало, че попадат в обхвата на подточка ii). Като допълнителна последица и противно на формулировката на подточка ii), те не биха могли да действат и като орган, който потвърждава ЕЗР, издавани от други органи (административни).

36.      В следващите точки ще защитя тезата, че изразът „съдебен орган“ не трябва непременно да се тълкува по един и същ начин в отделните инструменти за съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси.

37.      Считам, че няма никакво изискване, произтичащо от първичното право на Съюза, за неговото еднакво тълкуване. Би могло да се помисли, че единно определение на посоченото понятие, валидно за всички области на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, ще опрости трудностите при тълкуването. Според мен обаче би се случило обратното: поддаването на това херменевтично изкушение би предизвикало повече проблеми, отколкото тези, които привидно решава.

38.      Законодателят на Съюза се ползва със свободата да включи в посоченото понятие — при условие че зачита основното му съдържание, т.е. да не го разпростира към субекти извън правораздаването — едни или други институции, участващи в него. Всичко зависи от нормативния контекст, в който се вписва всяка форма на съдебно сътрудничество.

3.      Решение OG и PI (Прокуратури на Любек и Цвикау)

39.      В това решение Съдът очертава понятието „съдебен орган“ само във връзка с Рамково решение 2002/584, като за целта:

–        посочва, че понятието е самостоятелно и следва да се разбира еднакво в целия Съюз, с оглед на текста на тълкуваната разпоредба, на контекста на разпоредбата и на преследваната цел(20),

–        се позовава изрично на термина „съдебен орган“, съдържащ се в тази разпоредба [Рамковото решение]“(21),

–        споменава „понятието „съдебен орган“ по смисъла на член 6, параграф 1 от Рамково решение 2002/584“(22),

–        анализира „контекста, в който се вписва [цитираният член 6, параграф 1](23),

–        отчита целта на Рамковото решение(24).

40.      В заключението си по това дело вече посочих, че „участие[то] на прокуратурата в правораздавателната дейност се осъществява по различен начин и не би следвало решения, възприемани по отношение на едни хипотези, да бъдат механично или автоматично прехвърляни спрямо други хипотези от различно естество(25).

41.      Цитирах именно примера с член 2 от Директива 2014/41, в който прокурорите са посочени сред органите, които могат да издават ЕЗР. Припомних освен това заключението по дело Özçelik, за да подчертая, че „не бива автоматично да се прокарва аналогия между функцията на прокуратурата в едната и в другата сфера (в сферата на свободата, върху която въздействат решенията за задържане на лица, и в сферата на събирането на доказателства). […] Посочването на прокуратурата като съдебен орган в Директива 2014/41/ЕС, що се отнася до заповедите за разследване, не означава непременно, че същото трябва да важи и за Рамковото решение, що се отнася до европейските заповеди за арест“(26).

42.      Решение OG и PI (Прокуратури на Любек и Цвикау) потвърждава, че германската прокуратура е „съдебен орган“(27). Причините да не ѝ се признава функцията на орган, издаващ ЕЗА, са свързани с липсата на независимост, като се има предвид възможното получаване на разпореждания от страна на изпълнителната власт по конкретни дела. По същество обаче те се основават на факта, че естественият обхват на ЕЗА предполага сериозна намеса на публичната власт в живота на дадено лице: лишаване от свобода (временно или с влязло в сила съдебно решение), защитена от член 6 от Хартата, решението за което трябва да бъде запазено по един или друг начин за независими съдии в стриктния смисъл на думата(28).

43.      Приемайки тази предпоставка (която споделям и която вече предложих в заключението по цитираното дело), трябва отново да подчертая, че формулата, приета в контекста на член 6, параграф 1 от Рамково решение 2002/584, не следва да се прилага автоматично за Директива 2014/41.

44.      Освен това прочитът на член 1, параграф 1 във връзка с член 2, буква в) от Директива 2014/41 — като се отчитат останалите елементи, позволяващи да се разбере по-добре съдържанието му — подкрепя тезата, че на прокуратурата (всяка прокуратура в държава членка) трябва да се признае качеството на „съдебен орган“, доколкото е „орган, който участва в наказателното правораздаване“.

45.      Ще се опитам да изложа по-долу някои от основанията, поради които правният режим на ЕЗР не може да се приравни на правния режим на ЕЗА.

4.      Съпоставка на Рамково решение 2002/584 с Директива 2014/41

46.      Различията между правния режим на ЕЗА и правния режим на ЕЗР са многобройни, което съответства на различното им естество и на разнородните им функции в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. Ще се огранича обаче да изтъкна различията, отнасящи се до органите, които са компетентни да издават и да изпълняват едните и другите заповеди.

1.      Определяне на издаващите органи

47.      По отношение на ЕЗА член 6, параграф 1 от Рамково решение 2002/584 посочва само „съдебният орган на държавата членка, издала ЕЗА“. Обратно, начинът, по който Директива 2014/41 разглежда органа, издаващ ЕЗР, е много различен, тъй като съдържа списък на съдебни органи (в обяснения по-горе смисъл), които имат право да издават ЕЗР, сред които е включен поименно прокурор(29).

48.      Ако в процедурата по изработване на Рамково решение 2002/584 въпросът за включването или изключването на прокуратурата остава нерешен(30), през 2014 г. изричното (и утвърдително) решение на законодателя на Съюза да я приеме като орган, издаващ ЕЗР, не може да се счита за случайно или незабелязано.

49.      Това решение е съзнателно и с него се цели да се обхванат недвусмислено, за да няма съмнения, всички съдебни органи (в частност прокурори), които в процесуалния пейзаж на държавите членки имат първостепенна роля, ръководят или участват активно в наказателното разследване.

50.      В обяснителния меморандум към инициативата на Кралство Белгия, Република България, Република Естония, Кралство Испания, Република Австрия, Република Словения и Кралство Швеция за директива на Европейския парламент и на Съвета за европейска заповед за разследване в наказателноправната област(31), сред конкретните цели се изтъква запазването на особеностите на националните системи и правната им култура.

51.      В меморандума се подчертава, че събирането на доказателства е сред секторите с най-големи различия между националните системи и тези различия често имат дълбоки корени в правната култура и в историята на държавите членки. В заключение се посочва, че е особено важно да се подобри сътрудничеството в тази област, без да се засягат основните аспекти и различия на националните системи.

52.      Затова не е съвпадение, че в член 2, буква в), подточка i) от Директива 2014/41 се използва изразът „компетентен по разглеждания случай“, след като се изброяват съдебните органи, издаващи ЕЗР. Не е съвпадение и фактът, че в следващите разпоредби от Директивата се повтаря формулата „в съответствие с националното право“ или други подобни, за обозначаване на определени организационни и процедурни аспекти.

53.      Стремежът на законодателя на Съюза е с тези формули да изключи всеки опит за уеднаквяване на наказателнопроцесуалните законодателства на държавите членки, зачитайки свободата им да организират съответните институционални системи според собствени национални правила.

54.      Изброяването на органи в член 2, буква в), подточка i) от Директива 2014/41 се придържа към този критерий, като обхваща на равни начала „съдия, съд, съдия-следовател или прокурор“. Именно всички те са титуляри на функциите по ръководство на наказателното разследване в отделните държави членки.

55.      Следователно, тъй като законодателят на Съюза е запознат със съществуването на множество прокуратури в едни или други държави членки, включването на прокурора сред квалифицираните издаващи органи може да се приеме само като резултат от съзнателно желание да обхване всички видове прокурори, отговарящи за наказателното разследване в тези държави, независимо от степента на тяхната обвързаност с изпълнителната власт.

56.      Тази (променлива) степен на обвързаност очевидно не е могла да остане незабелязана от законодателя на Съюза, който е запознат с това, че в повечето държави членки, възлагащи на прокуратурата разследващи функции в наказателното производство, се поддържа връзка между прокуратурата и изпълнителната власт.

57.      Директива 2014/41 е приета с цел да се облекчи събирането и предаването на доказателства с транснационално измерение, като се опрости действащата дотогава разпокъсана и усложнена правна рамка(32). Предшестващите я инструменти за съдебно сътрудничество не поставят изискване за независимост на прокуратурата от изпълнителната власт по отношение на нейните функции в областта на разследването и няма основания да се мисли — тъкмо напротив — че европейският законодател е избрал да въведе такова (ново) изискване. Подобно на съществуващите преди това инструменти за сътрудничество по наказателноправни въпроси в тази област, законодателят е предпочел да зачете структурите на наказателното разследване в различните държави членки.

2.      Подсилената позиция на изпълняващия съдебен орган

58.      Общото между Директива 2014/41 и Рамково решение 2002/584 е възможността изпълняващият орган да откаже да изпълни исканото действие, макар и по различни причини. Особеността на Директива 2014/41 е, че освен това предоставя на изпълняващия орган широка гама от механизми за консултиране(33) и модулиране на обхвата на процесуално-следственото действие.

59.      За разлика от Рамково решение 2002/584, член 10 от Директива 2014/41 дава право на изпълняващия орган да прибегне до процесуално-следствено действие, различно от посоченото в ЕЗР. Това той може да направи, когато посоченото действие „не съществува според правото на изпълняващата държава […] или […] не би могло да се използва в сходен национален случай“(34) (параграф 1), или когато изпълняващият орган може да избере друго процесуално-следствено действие, с което „ще бъде постигнат същият резултат, но със средства, нарушаващи неприкосновеността на лицето в по-малка степен“ (параграф 3).

60.      Рамково решение 2002/584 не предлага такава свобода на действие, а по-скоро налага строги условия за дейността на органа, изпълняващ ЕЗА. Центърът на тежестта на ЕЗА, ако може да се използва този израз, се намира в издаващия орган, чието положение на институционална независимост(35) само по себе си предоставя на изпълняващия орган сигурността(36), че ограничаването на личната свобода е неоспоримо от тази гледна точка.

61.      Обратно, по отношение на ЕЗР не е наложително издаващият орган да има същата степен на независимост, за да поддържа връзка с изпълняващия орган. Освен презумпцията, произтичаща от принципа на взаимно признаване, изпълняващият орган разполага, както вече посочих, с широка гама от възможности, за да установи, че няма нарушение в упражняването на функциите.

62.      Различието между правните режими на ЕЗА и ЕЗР се потвърждава от подчиняването на ЕЗР, като водещ критерий за поведението на изпълняващите органи, не само на Директива 2014/41, но и на „процедурите, приложими при сходен национален случай“ (член 2, буква г).

63.      От тази предпоставка произтича последица, която според мен е релевантна по настоящото дело, посочена в член 2, буква г) in fine от Директива 2014/41 и на която ще се върна по-късно: „такива процедури може да изискват съдебно разрешение в изпълняващата държава, когато това е предвидено в националното ѝ право“(37).

64.      Когато за процесуално-следственото действие се изисква съдебно разрешение съгласно националното право на изпълняващата държава (както е в Австрия), то се превръща в допълнителен фактор за същинска съдебна гаранция. Разрешението се издава от съдия или съд, определен според правилата на изпълняващата държава.

65.      Следователно при тези обстоятелства ефективното изпълнение на ЕЗР зависи от съдия в изпълняващата държава без оглед на издаващия и изпълняващия орган. Както е логично, Директива 2014/41 не конкретизира в кои държави членки националните процесуални правила налагат изискване за съдебно разрешение, за да се извърши процесуално-следственото действие.

5.      Защита на правата на заподозрения или обвиняемия

66.      Позовавайки се на точка 67 и следващи от решение OG и PI (Прокуратури на Любек и Цвикау), запитващата юрисдикция посочва защитата на основните права и на други процесуални права на засегнатите лица като допълнително основание в акта за преюдициално запитване.

67.      Защитата на основните права и на останалите процесуални права на лицата, срещу които се води разследване за престъпна дейност, е загриженост, проявила се от самото начало на подготвителната работа по Директива 2014/41 и залегнала в нея(38).

68.      Меморандумът посочва като конкретна цел поддържането на висока степен на защита на основните права и на други процесуални права на разследваните лица. Тази цел (и нейното последващо отражение в норма от позитивното право) се дължи на обстоятелството, че събирането на доказателства в друга държава членка не би трябвало да засяга гаранциите за разследваното лице, по-специално по отношение на правото на справедлив процес. Поради тази причина Директива 2014/41 се обвързва с други директиви, отнасящи се до процесуални права в наказателното производство(39).

69.      И в тази област Рамково решение 2002/584 и Директива 2014/41 се подчиняват на различна логика:

–        Рамково решение 2002/584 се отнася, както вече посочих, до правото, което може да бъде засегнато най-силно от публичните действия за противодействие на престъпната дейност. Непосредствена и пряка цел на ЕЗА е лишаването от свобода на лице с оглед на неговото предаване на друга държава членка за изпълнение на присъда или наказателно преследване(40). Тази свобода е една от залегналите в Хартата (член 6), поради което трябва да разполага с дължимата съдебна защита (член 47).

–        Директива 2014/41 набляга, разбира се, на защитата на основните права и на процесуалните права на засегнатото (заподозряно или обвиняемо) от процесуално-следствените действия лице. Но въпреки че някое от тези действия може на свой ред да се изрази в ограничение на основно право, нито едно от тях няма интензитета на ЕЗА. Очевидно е, че ЕЗР трябва да се издават и изпълняват при спазване на основните права(41), но това само по себе си не означава, че тези права ще бъдат винаги ограничавани, без оглед на постановеното процесуално-следствено действие.

70.      В действителност позволените от Директива 2014/41 процесуално-следствени действия обхващат изключително разнообразен спектър: те варират от „непринудителни“(42) (съображение 16 и член 10, параграф 2) до принудителни и следователно „нарушаващи“ в по-голяма или по-малка степен определени основни права (съображение 10).

71.      Процесуално-следствените действия може да бъдат разпоредени включително по искане на заподозряното или обвиняемото лице (член 1, параграф 3) и следователно в негова полза, което изключва каквото и да било негативно отражение върху сферата на неговите права и интереси.

72.      Изхождайки от тези предпоставки, считам за полезно да разгледам поотделно как се защитават правата на разследваните лица на етапа на издаване и на изпълнение на ЕЗР, като обърна специално внимание на участието на прокуратурата в двата етапа.

1.      Защита на правата на заподозряното или обвиняемото лице на етапа на издаване

73.      Издаващият орган трябва да осигури зачитането на правата на заподозряното или обвиняемото лице: това задължение е залегнало в съображение 12 от Директива 2014/41(43) и е предвидено в член 6, параграфи 1 и 2.

74.      Директива 2014/41 изхожда от презумпцията за спазване от другите държави членки на правото на Съюза, и по-специално на основните права(44). В съответствие с тази презумпция формулярът за ЕЗР, съдържащ се в приложение А към Директивата (наричан по-нататък „формулярът“), започва със заглавна част, в която издаващият орган сам трябва да удостовери, наред с други обстоятелства, че ЕЗР е необходима и пропорционална, и че са зачетени правата на разследваното или обвиняемото лице.

75.      Когато прокуратурата действа като издаващ орган, следва да се придържа към тези изисквания в качеството си на гарант за законосъобразност, и оттам — на индивидуалните права. Следователно тя трябва да попълни формуляра по най-подходящия начин, така че получилият го изпълняващ орган да не изпитва съмнения относно спазването на условията, предвидени в член 6, параграф 1 от Директива 2014/41.

76.      Наред с определянето на прокуратурата като издаващ орган националното законодателство може да възложи на съдия правомощието да разрешава предприемането на определени действия (особено ако са с принудителен характер). Директива 2014/41 не предвижда необходимост от такова разрешение преди издаването на ЕЗР, но нищо не пречи то да бъде изискано от законодателството на съответната държава. В подобни хипотези защитата на правата на заподозряното или обвиняемото лице би била двойно осигурена още от самото начало в издаващата държава(45).

2.      Защита на правата на заподозряното или обвиняемото лице на етапа на изпълнение

77.      Гарантирането на основните права в изпълняващата държава е посочено в съображение 19(46) от Директива 2014/41 и се конкретизира в член 11, параграф 1, буква е) в съответствие с който „без да се засяга член 1, параграф 4, признаването или изпълнението на ЕЗР може да бъде отказано в изпълняващата държава, […] когато съществуват сериозни основания да се смята, че изпълнението на процесуално-следственото действие […] би било несъвместимо със задълженията на изпълняващата държава съгласно член 6 от ДЕС и Хартата“.

78.      Изразът „без да се засяга член 1, параграф 4“(47) разкрива значението на тази разпоредба от Директива 2014/41, която се превръща в една от общите ръководни клаузи относно дейността на органите, издаващи или изпълняващи ЕЗР.

79.      Следователно прокуратурата в държавите членки, които са я определили като изпълняващ орган, трябва да се придържа към тези предписания, въз основа на които може включително да отхвърли признаването или изпълнението на ЕЗР.

80.      Без да се стига до такова драстично решение, Директива 2014/41 предоставя на прокуратурата, ако е определена за изпълняващ орган, правомощия да модулира изпълнението на ЕЗР: като прибягва до член 10 (процесуално-следствени действия, различни от поисканите) или до механизма за консултиране с издаващия орган (член 6, параграф 3 и член 9, параграф 6).

81.      В крайна сметка, към момента на изпълнение на ЕЗР защитата на основните права и на останалите процесуални права на заподозряното или обвиняемото лице вече е преминала през редица филтри и „гаранции“(48), които спомагат да се изчистят всякакви съмнения в това отношение.

82.      Кръгът на защита на тези права се затваря в схемата на Директива 2014/41 със задължението за създаване на „правни средства за защита“, посочени в съображение 22(49) и конкретизирани в член 14.

83.      Тези правни средства за защита както в издаващата, така и в изпълняващата държава(50) запълват, така да се каже, осезателната празнота в Рамково решение 2002/584, довела до отправянето на преюдициални въпроси от други юрисдикции, на които Съдът е трябвало да отговаря. Ето защо изразената в това отношение загриженост в акта за преюдициално запитване не съответства на разпоредбите на Директива 2014/41.

3.      Евентуални (допълнителни) действия на съдебен орган в изпълняващата държава, когато в тази държава прокуратурата е изпълняващ орган

84.      Съгласно член 2, буква г) от Директива 2014/41 ЕЗР се изпълнява „в съответствие с настоящата директива и с процедурите, приложими при сходен национален случай. Такива процедури може да изискват съдебно разрешение в изпълняващата държава, когато това е предвидено в националното ѝ право“.

85.      По настоящото дело запитващата юрисдикция трябва да разреши исканото от прокуратурата на Виена процесуално-следствено действие съгласно предвиденото в StPO. Следователно нейното участие не се изисква от Директива 2014/41, въпреки че тя, зачитайки националните процедури, не го възпрепятства. Това участие обаче не превръща посочената юрисдикция в изпълняващ орган(51).

86.      По логиката на Директива 2014/41 с преценяването на искането за разрешение компетентният съд не замества изпълняващия орган в съответната държава членка. Единствено изпълняващият орган (по това дело, прокуратурата на Виена) може да изпълни исканото процесуално-следствено действие.

87.      Следователно не е необходимо запитващата юрисдикция, която трябва да издаде съдебно разрешение за достъп до информация за банковата сметка, да разследва какви са били връзките на прокуратурата на Хамбург (действала като издаващ орган) с изпълнителната власт в издаващата държава. В противен случай запитващата юрисдикция би въвела допълнително изискване, непредвидено в Директива 2014/41, което не се прилага дори за националните органи за разследване.

88.      С други думи и връщайки се в началото на този анализ, логиката на Директива 2014/41 сочи, че запитващата юрисдикция трябва да разгледа с оглед на нейното допускане ЕЗР, изпратена от прокуратурата на Хамбург чрез прокуратурата на Виена, по начина, по който би действала при искане на разрешение за процесуално-следствено действие от австрийската прокуратура в рамките на австрийско наказателно разследване.

6.      Извод

89.      Директива 2014/41 съдържа цялостна уредба на отношенията между издаващи и изпълняващи ЕЗР органи. Тази уредба отчита във всеки момент спазването на основните права и на останалите процесуални права на заподозряното или обвиняемото лице. В допълнение към присъщата на принципа на взаимно признаване презумпция, системата за съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси предлага в тази област достатъчно гаранции, че правата на посочените лица са защитени.

90.      Тази нормативна рамка е достатъчно широка, за да обхване прокуратурите на всички държави членки в качеството им на издаващи органи, независимо от тяхното институционално положение по отношение на изпълнителната власт. Във всеки отделен случай изпълняващият орган следва да прецени дали в исканата ЕЗР са налице изискванията за нейното изпълнение. Директива 2014/41 предвижда подходящите правни средства за защита срещу решението на този орган.

91.      Следователно обстоятелството, че прокуратурата на дадена държава членка може да получава конкретни указания от страна на изпълнителната власт, не е достатъчно, за да се отказва системно изпълнението на издадените от нея ЕЗР. В противен случай:

–        Всеки изпълняващ орган би трябвало да се увери, че издаващата прокуратура не получава подобни указания. Вероятно това би породило значителна правна несигурност и забавяне(52) при провеждането на наказателните разследвания с трансгранично измерение, затруднявайки едно „бързо, ефективно и последователно сътрудничество между държавите членки по наказателноправни въпроси“(53).

–        Би се осъществила прикрита промяна на Директива 2014/41, от чийто член 2, буква в, подточка i) би трябвало да се изключат прокуратурите в определени държави, като се включат в буква в), подточка ii), което би означавало те да не могат също така да потвърждават решенията на други административни органи, издаващи ЕЗР.

–        Би се наложило предефиниране на разпределението на правомощията на издаващите органи в държавите членки(54), което би означавало да се изопачи волята на законодателя на Съюза, която е била не да се променят, а да се зачетат институционалните и процесуалните системи на държавите членки, действащи към момента на приемане на Директива 2014/41.

V.      Заключение

92.      С оглед на изложените съображения предлагам на Съда да отговори на Landesgericht für Strafsachen Wien (Областен наказателен съд Виена, Австрия) по следния начин:

„Определените в съответните държави членки прокуратури могат да бъдат окачествени като издаващи съдебни органи, включени в член 2, буква в), подточка i) от Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси“.


1      Език на оригиналния текст: испански.


2      Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси (ОВ L 130, 2014 г., стр. 1).


3      Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (ОВ L 190, 2002 г., стр. 1).


4      Закон за съдебната власт.


5      Наказателно-процесуален кодекс (наричан по-нататък „StPO“).


6      Федерален закон относно съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси с държавите — членки на Европейския съюз.


7      Разследването се основава на подозрението, че като са използвали неправомерно получени данни, през юли 2018 г. заподозрените лица са фалшифицирали тринадесет нареждания за превод, въз основа на които по банкова сметка (открита на името на А в австрийска банка) са били преведени 9775,04 EUR.


8      Решение от 27 май 2019 г., OG и PI (Прокуратури на Любек и Цвикау) (C‑508/18 и C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456; наричано по-нататък „решението OG и PI (Прокуратури на Любек и Цвикау“).


9      Прокуратурата на Хамбург e структурно подчинена на Justizsenator (министър на правосъдието) в Хамбург, който е част от изпълнителната власт и може да ѝ дава указания по конкретни случаи.


10      Решение от 9 октомври 2019 г., NJ (Прокуратура на Виена) (C‑489/19 PPU, EU:C:2019:849, т. 40): „[…] що се отнася до австрийските прокуратури, от член 2, параграф 1 от Закона за прокуратурата следва, че те са пряко подчинени и йерархично обвързани спрямо висшите областни прокуратури, а последните — спрямо федералния министър на правосъдието. Като се има предвид обаче, че тази независимост изисква да съществуват собствени устройствени и организационни правила, които да гарантират, че при приемането на европейската заповед за арест издаващият съдебен орган не е изложен на какъвто и да било риск по-специално да получава конкретни указания от страна на изпълнителната власт, не може да се счита, че австрийските прокуратури отговарят на това изискване (вж. по аналогия решение от 27 май 2019 г., OG и PI (Прокуратури на Любек и Цвикау), C‑508/18 и C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, т. 74 и 84)“. Курсивът е мой.


11      Изрично изключени от Съда от органите, които участват в наказателното правораздаване (т. 50 от решение OG и PI (Прокуратури на Любек и Цвикау).


12      Решение от 9 октомври 2019 г., NJ (Прокуратура на Виена) (C‑489/19 PPU, EU:C:2019:849, диспозитив: „[…] въпреки че тези прокуратури са изложени на риск да получават пряко или косвено конкретни разпореждания или указания от страна на изпълнителната власт, […] същите заповеди за арест задължително подлежат на одобряване от съд, който […] упражнява независимо и обективно контрол върху условията за издаване и пропорционалността на тези заповеди за арест, като така приема самостоятелно решение, което им дава тяхната окончателна форма“.


13      Член 8, параграф 3а от Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 година относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ L 64, 2011 г., стр. 1), изменена с Директива 2014/107/ЕС на Съвета от 9 декември 2014 г. (ОВ L 359, 2014 г., стр. 1). Вж. решение от 14 април 2016 г., Sparkasse Allgäu (C‑522/14, EU:C:2016:253).


14      В обхвата на ЕЗР могат да попаднат почти всички доказателствени средства: достатъчно е исканото процесуално-следствено действие да съществува в правния ред на изпълняващата държава (член 10 от Директива 2014/41).


15      Член 34 от Директива 2014/41. В сравнение с предходните инструменти принципът на взаимно признаване се облекчава, като се приемат определени граници.


16      Определенията „съдебни“ и „несъдебни“ не фигурират като такива сред определенията по член 2 от Директива 2014/41. Използвам ги с цел опростяване, тъй като по същество отговарят на естеството на институциите, включени в едната и в другата категория.


17      Секретариатът на Европейската съдебна мрежа е изготвил списък на компетентните органи, актуализиран към 30 септември 2019 г., който показва многообразието от критерии, следвани в 24 държави членки. Повечето от тях (16) не предвиждат участие на несъдебни издаващи органи, чиито решения подлежат на потвърждаване. Държавите, които предвиждат подобно участие, включват в тази категория административни органи, компетентни по данъчни, митнически и административни въпроси най-общо. (https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_RegistryDoc/EN/3115/0/0).


18      В Германия ЕЗР могат да бъдат издавани от административните органи, оправомощени да разследват административни нарушения, като заповедите подлежат на потвърждаване от прокуратурата в съответния район на действие. Що се отнася до данъчните власти обаче, Finanzamts считат, че по силата на член 399, параграф 1 от германския данъчен кодекс изпълняват функциите на прокуратурата в наказателните производства за данъчни престъпления, поради което следва да им се признае качеството на органи, издаващи ЕЗР, в съответствие с член 2, буква в), подточка i) от Директива 2014/41. Проблемите, възникнали във връзка с този въпрос, са предмет на преюдициално запитване по дело C‑66/20, Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Münster.


19      Към затрудненията при уточняване на очертанията на „съдебен орган“ се прибавя и фактът, че в текста на Директива 2014/41 на немски език, в член 1, параграф 1 се използва изразът gerichtliche Entscheidung, което би могло да породи представата за действие на съд (Gericht). Поради тази причина Комисията (т. 28 от нейното становище) и германското правителство (т. 42 от неговото становище) препоръчват да се използват термините justizielle Entscheidung.


20      Решение OG и PI (Прокуратури на Любек и Цвикау, т. 49).


21      Пак там, точка 50.


22      Пак там, точка 51.


23      Пак там, точка 52.


24      Пак там, точки 49 и 56.


25      Заключение по дело OG и PI (Прокуратури на Любек и Цвикау) (EU:C:2019:337, т. 37—40).


26      Заключение по дело Özçelik (C‑453/16 PPU, EU:C:2016:783, т. 51). По-конкретно, определянето на прокуратурата като съдебен орган в контекста на ЕЗА попада в обхвата на член 8, параграф 1 от Рамково решение 2002/584, доколкото е орган, който има право да издава „съдебен акт“, предвиден в буква в) от него (национална заповед за задържане), предхождащ издаването на ЕЗА. Освен това в заключението по дело OG и PI (Прокуратури на Любек и Цвикау) подчертах как в други области на сътрудничеството по наказателноправни въпроси прокуратурата е определена като „съдебен орган“ (т. 38).


27      Решение OG и PI (Прокуратурите на Любек и Цвикау), точки 50—63: „съдържащият се в [член 6, параграф 1 от Рамково решение 2002/584] термин „съдебен орган“ не обозначава единствено съдиите или юрисдикциите на дадена държава членка, а трябва да се разбира като обозначаващ по-общо органите, участващи в наказателното правораздаване в тази държава членка“ (т. 50). При разглежданите обстоятелства то обявява, че „[германските] прокуратури могат да бъдат считани за орган, участващ в наказателното правораздаване“ (т. 63), от което извежда, че те са съдебен орган.


28      Решение от 9 октомври 2019 г., NJ (Прокуратура на Виена) (C‑489/19 PPU, ЕU:C:2019:849, т. 35: „[…] предвид факта, че издаването на европейска заповед за арест може да засегне закрепеното в член 6 от Хартата право на свобода на съответното лице, тази защита предполага приемането на решение, което отговаря на изискванията, присъщи на ефективната съдебна защита, поне на едно от двете равнища на посочената защита“.


29      Освен това включва, както вече посочих, възможността да се признае характер на издаващи органи на тези, които изпълняват административни, митнически или данъчни функции, след потвърждаване от съдебните органи.


30      Препращам към моите заключения по дело Özçelik (C-53/16 PPU, EU:C:2016:783, т. 39—41), и по дело PF (Главен прокурор на Литва) (C‑509/18, EU:C:2019:338, т. 36—46).


31      Документ 9288/10 ADD 2 на Съвета от 23 юни 2010 г. (наричан по-нататък „Меморандумът“), стр. 22.


32      Съображения 5 и 6 от Директива 2014/41.


33      Член 6, параграф 1 от Директива 2014/41 възлага на издаващия орган функцията да прецени необходимостта и пропорционалността на издаването на ЕЗР, спазването на правата на заподозряното или обвиняемото лице, както и да установи, че процесуално-следствените действия биха могли да бъдат разпоредени при същите условия в сходен национален случай. Ако изпълняващият орган изпитва съмнения относно изпълнението на тези условия, член 6, параграф 3 му дава право да се консултира с издаващия орган. При изпълнението на ЕЗР изпълняващият и издаващият орган могат да се консултират взаимно (член 9, параграф 6 от Директива 2014/41).


34      Тази предпазна мярка отново се подчинява на критерия за запазване на вътрешните правила на всяка държава членка в областта на наказателното производство. Изпълняващият орган обаче не може да се възползва от предоставеното му право по член 10, параграф 1 в хипотезите по параграф 2 от същия член.


35      Решение OG и PI (Прокуратури на Любек и Цвикау), точка 73: „[…] трябва да може да [издава ЕЗР] обективно, като отчита всички уличаващи и оневиняващи доказателства, и без да бъде изложен на риск правомощието му за вземане на решение да бъде предмет на разпореждания или указания отвън, по-специално от страна на изпълнителната власт, така че да не съществува никакво съмнение, че решението за издаване на европейска заповед за арест принадлежи на този орган, а не в крайна сметка на посочената изпълнителна власт“.


36      Пак там, точка 74: „[…] издаващият съдебен орган трябва да може да предостави на изпълняващия съдебен орган сигурността, че с оглед на предоставените от правния ред на издаващата държава членка гаранции той действа независимо при упражняване на функциите му, свързани с издаването на европейска заповед за арест“.


37      Не изключвам обаче други разпоредби от правото на Съюза да изискват предварително съдебно разрешение в някои хипотези. По дело C‑746/18 Съдът ще трябва да установи дали е такъв случаят с достъпа до данни, свързани с електронните съобщения. Вж. заключението на генералния адвокат Pitruzzella от 21 януари 2020 г. по това дело (EU:C:2020:18).


38      Основните права се споменават от различна гледна точка в съображения 10, 12, 18, 19 и 39. Що се отнася до разпоредбите, основните права се посочват изрично в член 1, параграф 4: „[директивата] няма за последица изменение на задължението за спазване на основните права и правни принципи, залегнали в член 6 от ДЕС, включително правата на защита на лицата, които са субекти на наказателно производство“; и в член 14, параграф 2. Вж. точки 83 и 84 по-долу.


39      Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство (ОВ L 280, 2010 г., стр. 1), Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно правото на информация в наказателното производство (ОВ L 142, 2012 г., стр. 1) и Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане (ОВ L 294, 2013 г., стр. 1).


40      В допълнение, това е особено квалифицирано ограничение, тъй като към присъщата на загубата на свобода тежест се прибавя принудителното прехвърляне в друга държава, отделящо лицето от кръга, в който се осъществява неговият личен и обществен живот, а това води до необходимостта от осигуряване на експертна защита на територия с различна правна система.


41      Съображение 12: издаващият орган трябва да осигури „пълно зачитане на правата, залегнали в член 48 от Хартата […]. Презумпцията за невиновност и правата на защитата в наказателното производство са крайъгълен камък на основните права, признати в Хартата, в областта на наказателното правосъдие. Всяко ограничаване на тези права в резултат на процесуално-следствено действие, разпоредено в съответствие с настоящата директива, следва да отговаря напълно на изискванията, установени в член 52 от Хартата, по отношение на необходимостта, пропорционалността и целите [от общ интерес], които то би трябвало да преследва, по-специално защитата на правата и свободите на други лица“.


42      Съображение 16: „Непринудителни процесуално-следствени действия биха могли да бъдат например действия, които не нарушават правото на неприкосновеност на личния живот или правото на собственост в зависимост от националното право“. В съвместна бележка на Евроюст и Европейската съдебна мрежа относно практическото прилагане на ЕЗР се посочва, в точка 5.4, in fine, че „в законодателството на повечето държави членки липсва определение за „непринудителни действия“, като терминът се разглежда по-скоро като общо понятие, което е определено в границите на ежедневния правен език, включва действия, незасягащи основните права, и често не налага издаване на съдебна заповед“ (11168/19, http://eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/Casework/Joint%20note%20of%20Eurojust%20and%20the%20EJN%20on%20the%20practical%20application%20of%20the%20European%20Investigation%20Order%20(June%202019)/2019‑06-Joint_Note_EJ-EJN_practical_application_EIO_ES.pdf.).


43      Цитирано в бележка под линия 41.


44      Съображение 19: „Създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие в рамките на Съюза се основава на взаимното доверие и на презумпцията за спазване от другите държави членки на правото на Съюза, и по-специално на основните права“.


45      Германското правителство твърди (т. 61 и 62 от неговото становище), че това е критерият в тяхното законодателство. В отговор на въпрос на Съда то пояснява, че по това дело участието на прокурора на Хамбург не е предшествано от съдебно решение, предвид естеството на исканото действие.


46      „[…] ако има сериозни основания да се счита, че изпълнението на дадено процесуално-следствено действие, посочено в ЕЗР, би довело до нарушаването на основно право на засегнатото лице и че изпълняващата държава няма да изпълни задълженията си във връзка със защитата на основните права, признати в Хартата, изпълнението на ЕЗР следва да бъде отказано“.


47      Цитиран в бележка под линия 38.


48      Този термин фигурира в заглавието на глава III („Процедури и гаранции за изпълняващата държава“) от Директива 2014/41.


49      „Наличните правни средства за защита срещу ЕЗР следва да бъдат най-малкото равностойни на тези, които са на разположение при национално дело срещу съответното процесуално-следствено действие. В съответствие с националното си право държавите членки следва да осигурят приложимостта на тези правни средства за защита, включително като информират своевременно всяка заинтересована страна за възможностите и реда и условията за използването им […]“.


50      Правните средства за защита са предмет на преюдициално запитване, довело до решениe от 24 октомври 2019 г., Гаванозов (C‑324/17, EU:C:2019:892). В точка 37 от него Съдът се ограничава до това да посочи, че в изпратения формуляр не трябва „да се описват правните средства за защита срещу издаването на европейска заповед за разследване, които евентуално съществуват в издаващата държава членка“. Вследствие на това Съдът не разглежда въпроса дали „[…] член 14 от тази директива […] допуска национална правна уредба, която не предвижда никакви правни средства за защита, позволяващи да се оспорят материалноправните основания за издаването“ на ЕЗР. В своето заключение по това дело (ЕU:C:2019:312) генералният адвокат Bot твърди, че посоченият член „в отсъствието на всякаква възможност, предвидена в правната уредба на държава членка, както в случая на българската правна уредба, за оспорване на материалноправните основания на процесуално-следствено действие, упоменато в европейска заповед за разследване, не допуска тази правна уредба и издаването на европейска заповед за разследване от орган на посочената държава членка“.


51      Функцията на съдия, разрешаващ процесуално-следствено действие, не е равностойна на потвърждение по смисъла на предвиденото за издаващите органи в член 2, буква в), подточка ii) от Директива 2014/41.


52      В точка 4 от Меморандума се посочва, че бързото решаване на наказателните дела е ключов елемент както за ефективността, така и за качеството на системата. Ненужните забавяния трябва да се избягват, тъй като те имат отрицателно въздействие върху качеството на доказателствата. Освен това всяко обвиняемо лице има право да бъде съдено в разумен срок.


53      Съображение 21 от Директива 2014/41.


54      Съвместната бележка на Евроюст и Европейската съдебна мрежа относно практическото прилагане на ЕЗР показва в сравнителен план, че в повечето случаи държавите членки определят прокуратурата като издаващ орган.