Language of document : ECLI:EU:F:2010:134

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(pirmā palāta)

2010. gada 28. oktobrī

Lieta F‑84/08

Maria Concetta Cerafogli

pret

Eiropas Centrālo banku (ECB)

Civildienests – ECB personāls – Prasība par zaudējumu atlīdzību, prasot atlīdzināt kaitējumu, kas tieši izriet no apgalvotā nodarbinātības nosacījumu un personālam piemērojamo noteikumu prettiesiskuma – Civildienesta tiesas kompetences neesamība – Nepieņemamība – Atbrīvojums no dienesta personāla pārstāvēšanas nolūkā – Darba apjoma nepielāgošana – Pārkāpums

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EK līgumam pievienotā Protokola par Eiropas Centrālo banku sistēmas Statūtiem un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem 36. panta 2. punktu un ar kuru M. C. Cerafogli lūdz piespriest ECB samaksāt viņai zaudējumu atlīdzību, lai kompensētu viņai nodarīto kaitējumu, ko viņa esot cietusi galvenokārt ECB atteikuma atzīt viņas aktīvo dalību arodbiedrībās dēļ, pret viņu vērstās diskriminācijas saistībā ar viņas darbību personāla komitejā dēļ un tādēļ, ka viņas darba apjoms neesot ticis pielāgots, lai tiktu ņemts vērā viņas atbrīvojums no dienesta personāla pārstāvēšanas nolūkā

Nolēmums ECB izmaksā prasītājai EUR 5000. Prasības pieteikumu pārējā daļā noraidīt. ECB sedz savus, kā arī atlīdzina trešo daļu no prasītājas tiesāšanās izdevumiem. Prasītāja sedz divas trešdaļas no saviem tiesāšanās izdevumiem.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Eiropas Centrālās bankas darbinieki – Prasība – Prasība, kas celta par vispārpiemērojamu aktu – Nepieņemamība

(LESD 270. pants; Protokola par Eiropas Centrālo banku sistēmas Statūtiem un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem 36. panta 2. punkts; Civildienesta noteikumu 90. pants; Eiropas Centrālās bankas darbinieku nodarbināšanas kārtības 41. un 42. pants)

2.      Ierēdņi – Eiropas Centrālās bankas darbinieki – Prasība – Prasība atcelt tiesību aktu, kas nav celta termiņā – Prasība par zaudējumu atlīdzību, lai panāktu identisku rezultātu – Nepieņemamība

(Protokola par Eiropas Centrālo banku sistēmas Statūtiem un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem 36. panta 2. punkts; Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants; Eiropas Centrālās bankas darbinieku nodarbināšanas kārtības 42. pants)

3.      Ierēdņi – Eiropas Centrālās bankas darbinieki – Prasība – Prasība par zaudējumu atlīdzību, kas ir tieši saistīta ar prasību par tiesību akta atcelšanu

(Eiropas Centrālās bankas darbinieku nodarbināšanas kārtības 41. un 42. pants; Eiropas Centrālās bankas darbiniekiem piemērojamo noteikumu 8.1.–8.3.2. punkts)

4.      Ierēdņi – Eiropas Centrālās bankas darbinieki – Pārstāvība – Personāla pārstāvju aizsardzība

1.      No Eiropas Centrālās bankas darbinieku nodarbināšanas kārtības 41. un 42. panta izriet, ka tāpat kā gadījumā ar Savienības tiesu kompetenci izskatīt civildienesta lietās prasības, kas celtas saskaņā ar LESD 270. pantu un Civildienesta noteikumu 90. pantu, šīm tiesām ir kompetence izskatīt Protokola par Eiropas Centrālo banku sistēmas Statūtiem un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem 36. panta 2. punktā minētās prasības tikai tad, ja tās attiecas uz individuāliem tiesību aktiem. Turpretī prasības par tādiem vispārpiemērojamiem tiesību aktiem kā minētā nodarbināšanas kārtība vai Eiropas Centrālās bankas darbiniekiem piemērojamie noteikumi tās var izskatīt tikai tad, ja šo prasību priekšmets ir panākt šo aktu atcelšanu vai ja to mērķis ir panākt, lai Eiropas Centrālajai bankai tiktu piespriests atlīdzināt zaudējumus, kas tieši izriet no šo aktu prettiesiskuma.

(skat. 45. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 2001. gada 11. decembris, T‑20/01 Cerafogli u.c./ECB, Recueil FP, I‑A‑235. un II‑1075. lpp., 35. punkts.

2.      Prasībām, ko Eiropas Centrālās bankas darbinieki cēluši saskaņā ar Protokola par Eiropas Centrālo banku sistēmas Statūtiem un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem 36. panta 2. punktu, kā arī Eiropas Centrālās bankas darbinieku nodarbināšanas kārtības 42. pantu, pēc analoģijas ir jāpiemēro judikatūra par Civildienesta noteikumiem, saskaņā ar kuru prasība par zaudējumu atlīdzību nav pieņemama, ja ierēdnis vēlas panākt tādu pašu rezultātu, kādu viņam sniegtu prasība atcelt tiesību aktu, ko viņš nav cēlis laikus. Ierēdnis, kas Civildienesta noteikumu 90. un 91. pantā paredzētajos termiņos nav cēlis prasību atcelt viņam iespējami nelabvēlīgu tiesību aktu, šo bezdarbību nevar labot ar prasību atlīdzināt šī akta radīto kaitējumu un tādējādi iegūt jaunus prasības celšanas termiņus.

(skat. 50. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1989. gada 14. februāris, 346/87 Bossi/Komisija, Recueil, 303. lpp., 32. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1993. gada 13. jūlijs, T‑20/92 Moat/Komisija, Recueil, II‑799. lpp., 46. punkts; 2005. gada 28. jūnijs, T‑147/04 Ross/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑171. un II‑771. lpp., 48. punkts.

3.      Lai gan saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas darbiniekiem piemērojamo noteikumu 8. panta 2. punktu bankas darbinieks tiesā prasību var celt tikai pēc pirmstiesas procedūras, kas ietver divus posmus, proti, lūgumu veikt pirmstiesas pārbaudi un pēc tam – iepriekšēju sūdzību, pabeigšanas, nevienā Eiropas Centrālās bankas darbinieku nodarbināšanas kārtības 41. un 42. panta normā un nevienā Eiropas Centrālās bankas darbiniekiem piemērojamo noteikumu 8.1.–8.3.2. panta normā nav paredzēta īpaša, pirms šiem diviem posmiem piemērojama lūgumu iesniegšanas procedūra gadījumos, kad banka iepriekš nav pieņēmusi nevienu pārsūdzamu lēmumu.

No tā izriet, ka prasība par zaudējumu atlīdzību, kas ir saistīta ar prasību atcelt tiesību aktu, ir pieņemama, pat ja prasītājs pirms pieteikuma iesniegšanas par pirmstiesas pārbaudi nav vērsies Eiropas Centrālajā bankā ar lūgumu par šī kaitējuma atlīdzināšanu.

(skat. 54. un 55. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: 2009. gada 16. septembris, F‑130/07 Vinci/ECB, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑307. un II‑A‑1‑1651. lpp., 51. punkts.

4.      Nepielāgojot sava darbinieka darba apjomu, lai tiktu ņemts vērā šī darbinieka atbrīvojums no dienesta personāla pārstāvības funkciju veikšanai, kas tādējādi var kavēt šo funkciju veikšanu pilnībā apmierinošos apstākļos, Eiropas Centrālā banka ir pieļāvusi kļūdu, par ko tā ir atbildīga.

(skat. 58. punktu)