Language of document :

Жалба, подадена на 17 октомври 2008 г. - Cerafogli/ЕЦБ

(Дело F-84/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Maria Concetta Cerafogli (Франкфурт, Германия) (представители: L. Levi и M. Vandenbussche, avocats)

Ответник: Европейска централна банка

Предмет на производството

Осъждане на ЕЦБ да заплати вредите, които жалбоподателят твърди, че е претърпял поради дискриминация, свързана с неговата синдикална дейност.

Искания на жалбоподателя

да се осъди ответника да плати обезщетение за материалните вреди, съответстващи, от една страна, на разликата между получената от жалбоподателя заплата и заплатата за степен ("band") H, стъпка 54 за периода от 2004 г. до 2007 г. или 23 допълнителни стъпки и, от друга страна, на предоставяния ежегодно бонус от 3 500 EUR за 2001 г., 2002 г. и 2003 г.;

да се осъди ответника да заплати сумата от 157 000 EUR или при условията на евентуалност, сумата от 45 000 EUR като обезщетение за неимуществените вреди;

доколкото това е необходимо, да се отмени решението от 25 юни 2008 г. за отхвърляне на искането за досъдебно разглеждане и решението от 7 август 2008 г. за отхвърляне на жалбата, в частта им, която е свързана с настоящата жалба;

да се осъди Европейската централна банка да заплати съдебните разноски.

____________