Language of document :

Žaloba podaná 17. októbra 2008 - Cerafogli/ECB

(vec F-84/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Nemecko) (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Predmet a opis sporu

Zaviazanie ECB na zaplatenie náhrady škody, ktorá bola údajne spôsobená žalobkyni na základe diskriminácie spojenej s jej odborovou činnosťou

Návrhy žalobkyne

zaviazať žalovanú na zaplatenie náhrady škody za majetkovú ujmu, ktorá zodpovedá na jednej strane rozdielu medzi mzdou vyplácanou žalobkyni a mzdou platovej triedy ("band") H, platový stupeň 54 od roku 2004 až po rok 2007, teda 23 dodatočným platovým stupňom, a na druhej strane poskytnutiu ročného bonusu vo výške 3 500 eur za roky 2001, 2002 a 2003,

zaviazať žalovanú na zaplatenie sumy vo výške 157 000 eur alebo, subsidiárne, sumy vo výške 45 000 eur ako náhrady jej morálnej ujmy,

pokiaľ to je potrebné, zrušiť rozhodnutie z 25. júna 2008, ktorým bola zamietnutá žiadosť o preskúmanie pred podaním žaloby, a rozhodnutie zo 7. augusta 2008, ktorým bola zamietnutá námietka, v rozsahu, v akom sa tieto rozhodnutia dotýkajú predmetnej žaloby,

zaviazať Európsku centrálnu banku na náhradu trov konania.

____________