Language of document :

13. oktoobril 2008 esitatud hagi - Clarke, Papathanasiou ja Periañes-González versus Siseturu Ühtlustamise Amet

(Kohtuasi F-82/08)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hagejad: Nicole Clarke (Alicante, Hispaania), Elisavet Papathanasiou (Alicante, Hispaania) ja Mercendes Periañes-González (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat H. Tettenborn)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Esiteks nõue tühistada hagejate lepingutes tingimus, mis näeb ette lepingute automaatse lõpetamise juhul, kui hagejaid ei ole nimetatud nende ametikoha esimese avatud konkursi reservnimekirja. Teiseks nõue tunnistada, et konkurssidel OHIM/AD/07 ja OHIM/AST/02/07 puudub mõju hagejate lepingutele või nõue konkursid tühistada. Lisaks nõue hüvitada tekkinud kahju.

Hagejate nõuded

Hagejad paluvad

tühistada nende vastavate teenistuslepingute artiklis 5 sätestatud tingimus;

tunnistada, et 12. detsembril 2007 EL Teatajas C300A avaldatud konkursside OHIM/AD/07 ja OHIM/AST/02/07 väljakuulutamisel ei ole hagejate teenistussuhetele mõju;

teise võimalusena tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 kolmanda ja neljanda lause alusel 12. juulil 2008 (esimese, teise ja kolmanda hageja suhtes) ning 18. juulil 2008 (teise hageja suhtes) vaikimisi tehtud tagasilükkamise otsused;

teise võimalusena tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti hagejate suhtes 7. märtsil 2008 tehtud, 10. märtsil 2008 kätte toimetatud otsused, millega jäeti rahuldamata hagejate personalieeskirjade artikli 90 lõike 1 alusel esitatud taotlused

ulatuses, milles nendes otsustes keeldutakse

- andmast nõusolekut muuta hagejatega tähtajatult sõlmitud teenistuslepinguid selliselt, et teenistuslepingute artiklis 5 sätestatud tingimus, mille kohaselt tuleb läbida lisaks avatud konkurss, tunnistatakse täielikult kehtetuks või teise võimalusena tunnistatakse kehtetuks vähemalt selle esimene lause,

    - tunnistamast hagejatega sõlmitud tähtajatute lepingute kehtivust,

    - tunnistamast, et hagejate osalemine avatud konkursil ei ole vajalik selleks, et töötada Siseturu Ühtlustamise Ametis edasi ajutise teenistujana tähtajatu töölepingute alusel,

ning teise võimalusena

- tunnistamast, et hagejate osalemine 12. detsembri 2007. aasta EL Teatajas C300A avaldatud teadaandes väljakuulutatud konkurssidel OHIM/AD/07 ja OHIM/AST/02/07 ei ole vajalik, selleks et töötada Siseturu Ühtlustamise Ametis edasi ajutise teenistujana tähtajatu töölepinguga,

-    tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti personaliosakonna poolt hagejatele 19. detsembri 2007. aasta kirjades edastatud teated, milles Siseturu Ühtlustamise Amet on sidunud 12. detsembri 2007. aasta EL Teatajas C300A väljakuulutatud konkursid hagejate kehtivate teenistuslepingutega;

-    teise võimalusena tühistada 12. detsembri 2007. aasta EL Teatajas C300A väljakuulutatud konkursid osas, milles nad koormavad hagejaid;

-     mõista Siseturu Ühtlustamise Ametilt hagejatele välja kahjutasu mõõdukas suuruses - mille kindlakstegemine jääb kohtu pädevusse - käesolevate nõuete alusel tühistatavate otsustega hagejatele tekitatud moraalse ja mittevaralise kahju eest;

-    mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused).

____________