Language of document :

Uznesenie predsedu Súdu pre verejnú službu zo 17. decembra 2008 - Wenig/Komisia

(vec F-80/08)

(Verejná služba - Konanie o nariadení predbežného opatrenia - Návrh na odklad výkonu rozhodnutia o pozastavení výkonu funkcie dotknutej osoby - Naliehavosť - Neexistencia)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Fritz Harald Wenig (Woluwé-Saint-Pierre, Belgicko) (v zastúpení: G.-A. Dal, D. Voillemot, D. Bosquet, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na odklad výkonu rozhodnutia z 18. septembra 2008, ktorým Komisia pozastavila žalobcovi na neurčité obdobie výkon jeho funkcie a nariadila zrážku vo výške 1 000 eur mesačne z jeho odmeny na obdobie maximálne šiestich mesiacov

Výrok uznesenia

1.    Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.    O trovách konania sa rozhodne v konaní o veci samej.

____________